Zgłoś tekst

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.
Zasady kwalifikowania tekstów do druku

 1. Nadesłane teksty są wstępnie kwalifikowane do druku przez komitet redakcyjny czasopisma. Podstawą kwalifikacji jest zgodność z profilem pisma oraz poprawność przygotowania redakcyjnego (zgodność z zaleceniami edytorskimi).
 2. Komitet wskazuje dwóch recenzentów zewnętrznych (spoza jednostki, w której afiliowany jest autor).
 3. Recenzje są obustronnie anonimowe: redakcja przekazuje do recenzji tekst bez danych osobowych i autorzy nie znają tożsamości recenzentów.
 4. Recenzja jest przygotowywana w formie pisemnej, na formularzu zamieszczonym na stronie www czasopisma. Recenzja kończy się jednoznaczną konkluzją, czy artykuł może być opublikowany w przedstawionej formie, wymaga poprawek i uzupełnień, czy też nie spełnia wymogów tekstu naukowego i nie nadaje się do druku.
 5. Nazwiska recenzentów konkretnych tekstów nie są ujawniane. Lista recenzentów rocznika publikowana jest na stronie www pisma.
 6. Po zapoznaniu się z dwoma recenzjami komitet redakcyjny podejmuje decyzję co do druku:
  a) w przypadku recenzji z konkluzją pozytywną są one kierowane do autora z prośbą o ewentualne ustosunkowanie się do uwag krytycznych. Autor ma dwa tygodnie na odesłanie poprawionego / uzupełnionego tekstu.
  b) w przypadku sprzecznych recenzji (jedna zakończona konkluzją negatywną, druga pozytywną), a także w innych uzasadnionych wypadkach decyzja o zakwalifikowaniu tekstu do druku należy do komitetu redakcyjnego.

ZALECENIA EDYTORSKIE
Objętość artykułu – maksymalnie 30 000 znaków ze spacjami.
Objętość recenzji – maksymalnie 15 000 ze spacjami.
Pierwsza strona tekstu artykułu powinna zawierać:

 1. imię i nazwisko autora/autorki i afiliację – wyrównanie do lewej,
 2. tytuł artykułu czcionką pogrubioną – wyśrodkowany,
 3. słowa kluczowe (maksymalnie 5) charakteryzujące zawartość merytoryczną tekstu.

Program: Microsoft Word (dokument DOC, artykuły zawierające czcionki niestandardowe [w tym fonetyczne] prosimy przesyłać w formacie DOC i PDF).
Czcionka tekstu zasadniczego: Times New Roman 12 punktów, interlinia 1,5; przypisy dolne 10 punktów, interlinia 1.
Omawiane wyrazy, zwroty, zdania, terminy oraz zwroty obcojęzyczne prosimy wyodrębniać kursywą.
Przypisy tekstowe umieszczamy na dole każdej strony.
Przypisy bibliograficzne stosujemy w wersji tzw. harwardzkiej; nazwisko autora zapisujemy kapitalikami, np. (BAJEROWA, 1964: 99).
Cytaty ujmujemy w cudzysłowy. Dłuższe (powyżej 3 wersów) wyodrębniamy następująco: od góry i od dołu 1 wers odstępu, Times New Roman 10 punktów. Cudzysłów w cytacie: »niemiecki«.
Powoływanie się – za pierwszym razem podajemy pełne imię i nazwisko autora.
Cytaty obcojęzyczne powinny być przetłumaczone, przy czym dopuszcza się następujące możliwości:

 1. wersja oryginalna w tekście głównym, tłumaczenie w przypisie dolnym,
 2. tłumaczenie w tekście głównym, wersja oryginalna w przypisie dolnym,
 3. tłumaczenie w tekście głównym, w przypisie dolnym źródło oryginału, bez wersji oryginalnej.

Po tekście głównym podajemy bibliografię, wykaz źródeł (wraz ze skrótami, itp).
Bibliografia:

 1. nagłówek: Literatura,
 2. uporządkowanie: alfabetyczne od nazwiska (zapisane kapitalikami), inicjał imienia, najstarszą pozycję wymieniamy na pierwszym miejscu; tytuły tego samego autora, które się ukazały w tym samym roku, zaznaczamy w następujący sposób: autor 2007a, autor 2007b itp.,
 3. pomijamy nazwę wydawnictwa,
 4. stosujemy następujące skróty: s. (strona), red. (redaktor), wyd. (wydanie), t. (tom), nr (numer), z. (zeszyt);
 5. tytuły czasopism podajemy w cudzysłowach, tytuły książek, rozdziałów i artykułów bez cudzysłowów kursywą,
 6. opis tekstów z bibliotek cyfrowych powinien zawierać pełną informację bibliograficzną wzbogaconą o określenie online i adres strony danej biblioteki cyfrowej,
 7. opis tekstów dostępnych tylko w wersji elektronicznej powinien zawierać podstawowe dane bibliograficzne oraz w nawiasie po określeniu online adres witryny internetowej i datę dostępu
 8. drugi (i następne) wiersz pozycji bibliograficznej: wcięcie 0,5 cm.