Jakość życia jako problem filozoficznyAbstrakt

Artykuł poświęcony jest problematyce jakości życia ujętej od strony filozoficznej. We współczesnych opracowaniach naukowych ta kwestia jest analizowana od strony socjologicznej, politologicznej, medycznej. Poszukując modelu teoretycznego refleksji nad jakością życia odwołuję do filozofii wartości, opieram się na koncepcji Maksa Schelera i Nicolai Hartmanna i ich późniejszych kontynuatorów. Wątek „jakości życia” opracowuję w perspektywie aksjologicznej, biologicznej i kulturowej. W moim przekonaniu wszystkie te trzy perspektywy składają się na to, co określamy mianem „jakości życia”. Namysł filozoficzny, a szczególnie ujęcie aksjologiczne jest niezbędne do zrozumienia tego fenomenu w szerokiej zróżnicowanej perspektywie

Bourdieu P.: Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia. Tłum. P. Biłos. Warszawa 2005.

Bremer J.: Wprowadzenie do filozofii umysłu. Kraków 2010.

Campbell A., Converse P.E., Rogers W.L.: The quality of American Life: perception, evaluation, and satisfaction, New York 1976, s. 172–177.

Chańska W.: Nieszczęsny dar życia. Filozofia i etyka jakości życia w medycynie współczesnej. Wrocław 2009.

Chyrowicz B.: Bioetyka. Anatomia sporu. Kraków 2015.

Hartmann N.: Ethik. T. 3. Berlin 1962.

Hartmann N.: O idealnej samoistności wartości. W: Z fenomenologii wartości. Red. W. Galewicz. Kraków 1988, s. 85–100.

Kapuściński R.: Heban, Warszawa 2008.

Kieżel E., Konsument i jego zachowania na rynku europejskim, Warszawa 2010.

Kluckhohn C. and other: Values and Value-Orientation in the Theory of Action. An Exploaration in Definition and Classification. In: Toward a General Theory of Action. Eds. T. Parsons, E. Shills, Cambridge, 1951, s. 388–433.

Kołek P.: Kultura masowa jako produkt reklamowo-marketingowy. Toruń 2004.

Lang W.: Uwagi o możliwościach uzasadnienia systemów normatywnych, Etyka 1972, nr 10, s. 87–103.

Majewska Z.: Krytyka typologii doświadczenia aksjologicznego. W: Dziedzictwo aksjologii fenomenologicznej. Red. P. Duchliński, Kraków 2011, s. 125–144.

Muszyński W.: Pułapka czy szansa antrpocentryzmu kultury postmasowej. W: „Czas nas ukoi”. Jakość życia i czas wolny we współczesnym społeczeństwie. Red. Tenże. Toruń 2008, s. 7–14.

Picker E.: Godność człowieka a życie ludzkie. Rozbrat dwóch fundamentalnych wartości jako wyraz narastającej relatywizacji człowieka. Warszawa 2007.

Promieńska H.: Trwanie i zmiana wartości moralnych. Katowice 1991.

Saja K.: Etyka normatywna. Między konsekwencjonalizmem a deontologią. Kraków 2015.

Sandel M. J.: Przeciwko udoskonalaniu człowieka. Etyka w czasach inżynierii genetycznej. Warszawa 2014.

Scheler.: Wartości „wyższe” i „niższe”. W: Z fenomenologii wartości. Red. W. Galewicz. Kraków 1988, 67–84.

Schwartz B.: Paradoks wyboru. Dlaczego więcej oznacza mniej. Tłum. M. Walczyński. Warszawa 2013.

Singer P.: O życiu, śmierci. Upadek etyki tradycyjnej. Tłum. A. Alichniewicz, A. Szczęsna. Warszawa 1987.

Stróżewski W.: O wielkości. Szkice z filozofii człowieka. Kraków 2002.

Ślęczek-Czakon D.: Problem wartości i jakości życia w sporach bioetycznych. Katowice 2004.

Wojewoda M.: Pluralizm aksjologiczny i jego implikacje we współczesnej filozofii religii. Katowice 2010.

Pobierz

Opublikowane : 2018-12-24


Wojewoda, M. (2018). Jakość życia jako problem filozoficzny. Folia Philosophica, 40. Pobrano z http://www.journals.us.edu.pl/index.php/FOLIA/article/view/6425

Mariusz Wojewoda  mariusz.wojewoda@us.edu.pl
Uniwersytet Śląski  Polska

Projekty badawcze

  • Udział w projekcie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki, realizowanego na użytek Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, oddział w Chorzowie.
  • Udział w projekcie UPGOW - Uniwersytet Partnerem Gospodarki Opartej Na Wiedzy, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IV Szkolnictwo Wyższe, Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.1.

Sprawowane funkcje

  • Kierownik Kursu Przygotowania Pedagogicznego WNS, od 2004
  • Kierownik Podyplomowych Kwalifikacyjnych Studiów Pedagogiczno-Dydaktyczne w zakresie nauk humanistycznych i społecznych, od 2014
  • Dyrektor Międzynarodowego Centrum Postępu Społecznego UŚ, od 2015
  • Kierownik Zakładu Antropologii Filozoficznej i Kognitywistyki, od 2017CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Copyright (c) 2018 University of Silesia Press 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.