LOGOPEDIA SILESIANA

Profil merytoryczny

„Logopedia Silesiana” włącza się w obszar periodyków podejmujących problematykę związaną z praktycznymi i teoretycznymi aspektami postępowania logopedycznego z osobami z zaburzeniami mowy i zaburzeniami języka. Czasopismo zostało powołane w 2010r. i w swoich założeniach ma być naukowym forum, które będzie sprzyjało zarówno rozwijaniu logopedycznej nauki, jak i upowszechnianiu logopedycznej kultury. „Logopedia Silesiana” otwiera możliwość prezentacji dokonań i przemyśleń wszystkim osobom zainteresowanym logopedią jako nauką o biologicznych uwarunkowaniach języka i zachowaniach językowych oraz opisem relacji między mową, myśleniem a rzeczywistością wyrażaną językiem. Artykuły ukazują bowiem interdyscyplinarny charakter  postępowania logopedycznego i obejmują swym obszarem perspektywę medycznego, lingwistycznego, psychologicznego oraz pedagogicznego opisu mowy w rozwoju i w zaburzeniach. W „Logopedii Silesianie”, od 2012r. prezentowane są dokonania i przemyślenia współczesnych terapeutów mowy i języka z kraju i zagranicy. Mamy nadzieję, że rozważania teoretyczno-kazuistyczne prezentowane w czasopiśmie przyczynią się do doskonalenia terapeutycznego warsztatu i przyczynią się do rozwoju badań nad poznawczymi możliwościami człowieka oraz jego zdolnościami interakcyjnymi. Lektura pisma ma bowiem skłaniać do teoretycznych poszukiwań i dociekań wokół zagadnień dotyczących teorii logopedii oraz prowadzić do odkrywania coraz to doskonalszych praktycznych rozwiązań w zakresie wspierania osób z różnymi rodzajami zaburzeń zdolności komunikacyjnej.


Krąg odbiorców

Przedstawiciele humanistyki uniwersyteckiej: pracownicy naukowi, doktoranci, studenci, w szczególności zaś specjaliści i czytelnicy przejawiający zainteresowania w zakresie logopedii.


Rada redakcyjna

Redaktor Naczelny
Olga Przybyla
(Uniwersytet Śląski w Katowicach – olga.przybyla@us.edu.pl)

Sekretarz
Katarzyna Niesporek
(Uniwersytet Śląski w Katowicach – katarzyna.niesporek@us.edu.pl)

Redaktorzy językowi
Michał Kisiel (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Anna Maraś (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Członkowie
Mieczysław Chęciek (Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach)
Grażyna Jastrzębowska (Uniwersytet Opolski)
Barbara Kasica (Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji dla Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu PZG w Katowicach)
Tatiana Lewicka (Centralny Szpital Kliniczny ŚUM im. Kornela Gibińskiego w Katowicach)
Agnieszka Myszka (Uniwersytet Rzeszowski)
Joanna Siuda (Śląski Uniwersytet Medyczny)


Rada naukowa

Przewodniczący Rady Naukowej
Marian Kisiel (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Członkowie
Paul Corthals
(University Ghent, Belgia)
Dobrinka Georgiewa
(South-West University, Bułgaria)
Stanisław Grabias
(Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej)
Péter Lajos
(Uniwersytet Eötvös Loránd „Bárczi Gusztáv” w Budapeszcie, Węgry)
Dawid Larysz
(Centrum Onkologii w Gliwicach – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie)
Stanisław Milewski
(Uniwersytet Gdański)
Grzegorz Opala
(Śląski Uniwersytet Medyczny)
Danuta Ostaszewska
(Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Danuta Pluta-Wojciechowska
(Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Józef Porayski-Pomsta
(Uniwersytet Warszawski)
Henryk Skarżyński
(Światowe Centrum Słuchu. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu)
Aldona Skudrzyk
(Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Leszek Szewczyk
(Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Seyhun Topbas
(Anadolu University, Turcja)
Kateřina Vitaškova
(Univerzity Palackého w Ołomuńcu, Czechy)
Tomasz Woźniak
(Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej)


 Rada recenzyjna

Jacek Błeszyński (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Paul Corthals
(University Ghent, Belgia)
Ewa Czaplewska
(Uniwersytet Gdański)
Dobrinka Georgiewa
(South-West University, Bułgaria)
Grażyna Gunia
(Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)
Edward Łuczyński
(Uniwersytet Gdański)
Mirosław Michalik
(Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)
Kazimierz Ożóg
(Uniwersytet Rzeszowski)
Jolanta Panasiuk
(Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Katarzyna Plutecka
(Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)
Małgorzata Rocławska-Daniluk
(Uniwersytet Gdański)

Aktualności

 
Aktualności nie zostały opublikowane.
 
Więcej ogłoszeń...