Zgłoś tekst

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.


Autorzy proszeni są o sprawdzenie, czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych, mogą zostać odrzucone.

  • The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
  • The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, RTF, or WordPerfect document file format.
  • Where available, URLs for the references have been provided.
  • The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
  • The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines, which is found in About the Journal.
  • If submitting to a peer-reviewed section of the journal, the instructions in Ensuring a Blind Review have been followed.


a. Informacje ogólne
– format pliku tekstowego (.doc , .docx)
– czcionka Times New Roman, 12 pkt w tekście głównym; 10 pkt w przypisach dolnych
– interlinia 1,5 (półtora); w przypisach dolnych, spisie literatury i liście ilustracji 1 (pojedyncza)
– standardowy margines; zaznaczanie wcięcia pierwszego wiersza kolejnych akapitów
– numeracja stron na dole, po prawej
– rozmiar artykułu i artykułu recenzyjnego: do 40 000 znaków; rozmiar recenzji: do 10 000 znaków
– rozmiar streszczenia artykułu: do 1000 znaków
– rozmiar abstraktu: do 600 znaków
– ewentualny materiał ilustracyjny – dołączony na oddzielnych stronach i dostarczony w osobnych plikach (.jpg lub .tiff, co najmniej 300 dpi), przy wszystkich załączonych ilustracjach należy podać: nazwisko autora, źródło, z którego pochodzą, nazwę instytucji, która udostępniła prawa autorskie

b. Organizacja tekstu
– imię i nazwisko autora; poniżej alifiacja, adres poczty elektronicznej, nr ORCID
– tytuł artykułu
– w przypadku artykułów recenzyjnych i recenzji dodatkowo informacje bibliograficzne dotyczące recenzowanej pracy: imię autora; tytuł zgodnie z zapisem na stronie tytułowej; miejsce i rok wydania
– abstrakt w języku polskim
– słowa kluczowe w języku polskim i angielskim
– treść artykułu, artykułu recenzyjnego lub recenzji
– spis literatury
– lista ilustracji
– streszczenie w języku polskim lub angielskim

c. Aparat naukowy
– przypisy dolne
podstawowy zapis: J. Kowalski: Historia Górnego Śląska. Warszawa 2008, s. 35.
artykuł w pracy zbiorowej: J. Kowalski: Historia Górnego Śląska. W: Górny Śląsk – wczoraj i dziś. Red. J. Nowak, B. Malinowska-Kern. Warszawa 2008, s. 35–48.
artykuł w czasopiśmie: J. Kowalski: Historia Górnego Śląska. „Górny Śląsk – wczoraj i dziś” 2008, 4 (120), s. 35–45.
– pauzy bez spacji (np. 25–35) między numerami tomów, części, zeszytów i stron, prosimy nie stosować łącznika (np. 25-35)
– spis literatury
schemat: nazwisko i inicjał imienia autora: Tytuł pracy. Miejsce i rok wydania.
rozdział: Nazwisko i inicjał imienia: Tytuł rozdziału. W: Tytuł. Red. inicjał imienia i nazwisko. Miejsce i rok wydania, zakres stron.
uwaga: nazwisko autora, redaktora, tłumacza – kapitaliki; tytuły publikacji i artykułów – kursywa; tytuły czasopism i wydawnictw ciągłych – pismo proste i w cudzysłowie
numeracja czasopism i serii zapisana cyframi arabskimi