Z PROBLEMATYKI PRAWA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ

W latach 1977 – 2008 ukazało się siedemnaście tomów „Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej”, wydawanych jako prace naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Czasopismo powstało w 1977 roku. Redaktorzy naczelni ZPPPiPS:

- 1977 - 1987: prof. zw. dr hab. Tadeusz Zieliński,
- 1992 - 2008: dr hab. Arkadiusz Nowak, prof. UŚ,
- 2018 - nadal: dr Michał Barański i dr Błażej Mądrzycki.

Recenzentami artykułów opublikowanych w ZPPPiPS byli m.in. Państwo Profesorowie: Zbigniew Salwa, Walerian Sanetra, Ludwik Florek, Herbert Szurgacz, Michał Seweryński, Józef Skąpski, Czesław Jackowiak, Urszula Jackowiak, Krzysztof Rączka, Tadeusz Kuczyński.

Autorami artykułów opublikowanych w ZPPPiPS byli m.in. Państwo Profesorowie: Tadeusz Zieliński, Bolesław M. Ćwiertniak, Kazimierz Korzan, Wojciech Muszalski, Krzysztof Rączka, Józef Nowacki, Arkadiusz Nowak, Antoni Witosz, Stanisława Kalus, Teresa Liszcz, Grzegorz Goździewicz, Krzysztof Baran, Helena Szewczyk, Sławomir Tkacz.

RADA NAUKOWA ZPPPiPS:

- prof. doc. JUDr. Milena Barinková, CSc., Uniwersytet Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach (Słowacja),
- prof. dr Anna Ginès Fabrellas, Uniwersytet ESADE w Barcelonie (Hiszpania),
- prof. dr Birgitta Nyström, Uniwersytet w Lund (Szwecja),
- prof. dr Joellen Riley, Uniwersytet w Sydney (Australia),
- dr hab. Monika Lewandowicz-Machnikowska, prof. SWPS,
- dr hab. Leszek Mitrus, prof. UJ,
- dr hab. Łukasz Pisarczyk, prof. UW, prof. UŚ,
- dr hab. Helena Szewczyk, UŚ,
- dr Maria Bosak-Sojka, UR,
- dr Justyna Czerniak-Swędzioł, UJ,
- dr Izabela Florczak, UŁ,
- dr Małgorzata Mędrala-Natkaniec, UEK,
- dr Marta Otto, UŁ,
- dr Urszula Torbus, UŚ.

Szczegóły publikacji:

– od nr 18 za 2019 rok wersja elektroniczna jest wersją pierwotną,
– wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Prawa autorskie. Od numeru 18 za 2019 r. teksty w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0). Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej” traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do przesłanego utworu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0).

Pełniejsze archiwum czasopisma znajduje się tutaj

W czasopiśmie respektowane są zasady etyki publikacyjnej wypracowane przez Komitet Etyki Wydawniczej (Comittee on Publication Ethics – COPE)

Zasady recenzji, zapora ghostwriting  zostały szczegółowo opisane zostały > tu i tu.

W czasopiśmie publikowane są artykuły naukowe z dziedziny nauk społecznych, dyscyplina: nauki prawne.

Bazy danych, w których czasopismo jest indeksowane:
– Google Scholar (planowane od nr 18 za 2019 r.),
– Central European Journal of Social Siences and Humanities - CEJSH (planowane od nr 18 za 2019 r.),
– Central and Eastern European Online Library - CEEOL (od nr 17 za 2008 r.),
- Śląska Biblioteka Cyfrowa (od nr 17 za 2008 r.),
- CEON - Biblioteka Nauki (od nr 11 za 1994 r.).

ZPPPiPS stanowi obecnie czasopismo OPEN ACCESS. Do czasopisma, począwszy od numeru 18 za 2019 r., przypisany zostanie nr DOI. W czasopiśmie przyjęty został model, w którym autor(zy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. „double-blind review proces").

Adres Redakcji ZPPPiPS: Wydział Prawa i Administracji - Uniwersytet Śląski, ul. Bankowa 11b, 40-007 Katowice

Kontakt e-mail: zpppips@us.edu.pl lub michal.baranski@us.edu.pl