Przesyłanie tekstów

Przesyłanie tekstów

Posiadasz nazwę użytkownika oraz hasło do zalogowania się na stronie czasopisma Z PROBLEMATYKI PRAWA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ?
Przejdź do logowania

Nie posiadasz nazwy użytkownika oraz hasła
Przejdź do rejestracji

Rejestracja oraz logowanie są niezbędne do wysyłania tekstów oraz sprawdzania ich aktualnego statusu.

 

Wytyczne dla autorów

Zasady kwalifikowania publikacji

1. Wstępnej weryfikacji artykułów naukowych dokonuje Redakcja. Polega ona w szczególności na stwierdzeniu, czy dany artykuł jest zgodny z profilem Czasopisma.

2. Redakcja Czasopisma może w uzasadnionych okolicznościach przyjąć do druku artykuł nie spełniający powyższych kryteriów.

3. Tekst przyjęty przez Redakcję przesyłany jest recenzentom, którzy:

a) wypowiadają się w zakresie: zgodności treści z tytułem, wyczerpania tematu, oceny wniosków, zakresu wykorzystanych materiałów,

b) oceniają stronę językową tekstu,

c) dokonują także weryfikacji tekstu w zakresie jego zgodności z wymogami prawa autorskiego.

Pozostałe informacje dla Autorów

Teksty zgłaszane do czasopisma powinny być napisane w języku polskim lub jednym z języków konferencyjnych. Teksty niezamawiane przez Redakcję nie są zwracane.

Do każdego tekstu należy dołączyć streszczenie oraz słowa kluczowe w języku artykułu oraz w języku angielskim, ok. 400 znaków.

Jeśli do tekstu są dołączone grafiki bądź zdjęcia, należy je przesłać w osobnych plikach w rozdzielczości min. 300 dpi. Prosimy o niewklejanie grafiki w tekście. Redakcja przyjmuje tylko taki materiał ilustracyjny, do którego autorzy mają prawa i który pod względem jakości nadaje się do druku.

Tekst, streszczenie oraz słowa kluczowe należy przesłać drogą elektroniczną w formacie „rtf”, „doc” albo „docx” na adres zpppips@us.edu.pl.

Do tekstu powinna zostać dołączona w osobnym pliku bibliografia (sposób przygotowania bibliografii podany jest poniżej).

Redakcja nie pobiera opłat za złożenie tekstu, nie płaci też wynagrodzenia za publikację tekstu. Do publikacji mogą być przyjęte tylko takie teksty, przy których deponowaniu autor oświadczył, że wyraża zgodę na opublikowanie deponowanego tekstu na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0).

Autor powinien w pliku z tekstem artykułu przy swoim nazwisku podać, obok afiliacji i adresu koresondencyjnego, nr ORCID, a oraz zamieścić pod tekstem oświadczenie, że wyraża zgodę na publikację artykułu na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0).

Odpowiedzialność wynikającą z praw wydawniczych i praw autorskich (cytowanie, przedruk ilustracji, tabel i wykresów z innych źródeł) ponosi autor.

Do czasu ukazania się publikacji drukiem należy przechowywać na dysku twardym lub innym nośniku pamięci zapasową kopię przekazanych materiałów.

Wymagany jest następujący zapis tekstu:

Tekst główny

·         Czcionka Times New Roman, wielkość 12, odstęp 1,5.

·         Objętość - 0,5-3 arkuszy wydawniczych ( 1 ark. 40 tys. znaków)

·         Podanie pełnego imienia i nazwiska osób wspominanych w tekście, chyba że naprzeciw stoją szczególne względy.

·         Nazwy publikacji kursywą.

·         Terminy obcojęzyczne w stosunku do tekstu publikacji kursywą.

·         Cytaty o objętości do trzech linijek w cudzysłowie.

·         Cytaty o objętości powyżej trzech linijek wyróżnione, wielkość czcionki 10.

·         Przypis stawiane są przed kropką kończącą wyrażenie.

·         Należy używać nawiasów graniastych […].

Skróty

Skróty stosowane w tekście należy wskazać zbiorczo w pierwszym przypisie.

 

Przypisy

- Czcionka Times New Roman, wielkość 10, odstęp 1,0.

Bibliografia

a. książki, monografie

inicjał imienia i nazwisko autora (autorów) + tytuł pracy w pełnym brzmieniu pisany kursywą + miejsce i rok wydania + strony;

b. prace zbiorowe:

inicjał imienia i nazwisko autora (autorów) + tytuł pracy w pełnym brzmieniu pisany kursywą + [w:] tytuł pracy zbiorowej pisany kursywą + inicjał imienia i nazwisko redaktora + miejsce i rok wydania + strony;

c. czasopisma:

inicjał imienia i nazwisko autora (autorów) + tytuł pracy w pełnym brzmieniu pisany kursywą + tytuł czasopisma pismem prostym w cudzysłowie + miejsce i data wydania + numer wydania (tom, zeszyt etc.] + strony;

d. dokumenty archiwalne:

nazwa archiwum + nazwa zbioru + sygnatura teczki + nazwa dokumentu;

e. materiały internetowe:

tytuł strony + adres strony + data dostępu;

f. cytacja skrócona (publikacji cytowanej już wcześniej):

J. Kowalski, op.cit., s. 45 w przypadku, gdy cytujemy więcej niż jedną pracę danego autora: J. Kowalski, Prawo pracy, s. 45 w przypadku powtórzenia tego samego źródła: tamże, s. 45.

Zasady dotyczące „ghostwriting” i „guest authorship” (opracowane na podstawie wytycznych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego)

Rzetelność w nauce stanowi jeden z jej jakościowych fundamentów. Czytelnicy powinni mieć pewność, iż autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentują rezultaty swojej pracy, niezależnie od tego, czy są jej bezpośrednimi autorami, czy też korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej).

Dowodem etycznej postawy pracownika naukowego oraz najwyższych standardów redakcyjnych powinna być jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.), co jest przejawem nie tylko dobrych obyczajów, ale także społecznej odpowiedzialności.

Przykładami przeciwstawnymi są „ghostwriting" i „guest authorship".

Z „ghostwriting" mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.

Z „guest authorship" („honorary authorship") mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.

Aby przeciwdziałać przypadkom „ghostwriting", „guest authorship" redakcja czasopisma powinna wprowadzić odpowiednie procedury swoiste dla reprezentowanej dziedziny bądź dyscypliny nauki lub wdrożyć poniższe rozwiązania:

Redakcja powinna wymagać od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.

„Ghostwriting", „guest authorship" są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

Redakcji należy przekazać informację o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure").

Redakcja dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.

 

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

  1. The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
  2. The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, RTF, or WordPerfect document file format.
  3. Where available, URLs for the references have been provided.
  4. The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
  5. The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines, which is found in About the Journal.
  6. If submitting to a peer-reviewed section of the journal, the instructions in Ensuring a Blind Review have been followed.
 

Polityka prywatności

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.