O wyzyskiwanie impulsów płynących z przełomu dwoistości dla rozwoju pedagogiki zdrowia. Drugi głos w dyskusji


Abstrakt

Tekst nawiązuje do debat w ramach X Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego (zorganizowanego w 2019 roku w Warszawie przez Polskie Towarzystwo Pedagogiczne), zainicjowanych przez Lecha Witkowskiego w ramach sympozjum specjalnego na temat: Dziedzictwo idei i dramat losów czołowych postaci pedagogiki polskiej w XX wieku: historia, analiza i krytyka więzi i pęknięć międzypokoleniowych. Jest próbą ukazania możliwych impulsów płynących z paradygmatu dwoistości dla poszerzenia pola widzenia obszarów współczesnej  pedagogiki zdrowia. Ukazuje rysujące się przy tym problemy, związane z szacowaniem dorobku przeszłości, określeniem specyfiki pokolenia, zawartości archiwum pedagogicznego i dwoistości widocznych współcześnie w pedagogice zdrowia.


Słowa kluczowe

pedagogika zdrowia; przełom dwoistości; pokolenia; archiwum; Lech Witkowski

Ciczkowski W.: Propozycja modelu badań nad rozwojem myśli pedagogicznej. W: Historia wychowania w XX w. Dorobek i perspektywy. Red. T. Gumuła, J. Krasuski, S. Majewski. Kielce 1998, s. 165–170.

Demel M.: Etapy rozwoju oświaty zdrowotnej w Polsce. W: Oświata zdrowotna. Red. H. Wentlandowa. Warszawa 1980, s. 14–30.

Demel M.: Nauczyciel zdrowia. Życie i dzieło doktora Stanisława Kopczyńskiego 1873 – 1933 – 1973. Warszawa 1972.

Demel M.: Pedagogika zdrowia. [Wyd. 2. zm.]. Warszawa 1980.

Demel M.: Przesłanie do uczestników konferencji. W: Teoretyczne podstawy edukacji zdrowotnej. Stan i oczekiwania. Red. B. Woynarowska, M. Kapica. Warszawa 2001, s. 7–10.

Demel M.: Z dziejów promocji zdrowia w Polsce. T. 3. Kraków 2000.

Dziedzictwo idei i pęknięcia międzypokoleniowe w pedagogice polskiej. Wprowadzenie do problemu. Red. L. Witkowski. Toruń 2019.

Gaweł A.: Refleksje wokół tożsamości naukowej pedagogiki zdrowia. W: Pedagogika zdrowia w teorii i praktyce. Red. B. Zawadzka, T. Łączek. Kielce 2017, s. 15–28.

Kaliszewska M.: Paradygmat dwoistości jako perspektywa widzenia świata i człowieka. „Nauki o Wychowaniu. Studia interdyscyplinarne” 2015, nr 1, s. 132–154.

Krawański A.: Teoretyczne podstawy edukacji zdrowotnej a kultura fizyczna. W: Teoretyczne podstawy edukacji zdrowotnej. Stan i oczekiwania. Red. B. Woynarowska, M. Kapica. Warszawa 2001, s. 26–38.

Nauczanie wiedzy biomedycznej na studiach pedagogicznych. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowo-programowej, Ustroń-Jaszowiec, 10–12 maja 2005 r. Red. J. Rzepka. Mysłowice 2005.

Nawroczyński B.: Oddech myśli. Archiwalia główne. Red., wybór i wstęp L. Witkowski. Kraków (w druku).

Olbrycht K.: O roli przykładu, wzoru, autorytetu i mistrza w wychowaniu osobowym. Toruń 2014.

Sympozja Specjalne. Uniwersytet Warszawski. X Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny. 18–20.09.2019, Warszawa. [Online:] http://zjazd2019.pedagog.uw.edu.pl/index.php/program/sympozja-specjalne/ [dostęp: 16.07.2020].

Syrek E.: Pedagogika zdrowotna – zarys obszarów badawczych. W: E. Syrek, K. Borzucka-Sitkiewicz: Edukacja zdrowotna. Warszawa 2009, s. 13–33.

Wentlandowa H.: Istota oświaty zdrowotnej i jej podstawy teoretyczne. W: Oświata zdrowotna. Red. H. Wentlandowa. Warszawa 1980, s. 7–13.

Williams T.: Zdrowa szkoła. [Raport Szkockiej Grupy Edukacji Zdrowotnej i Światowej Organizacji Zdrowia]. Oprac. I. Young. Tłum. B. Woynarowska. Warszawa [Edinburgh] 1990 [1989].

Witkowski L.: Historie autorytetu wobec kultury i edukacji. Kraków 2011.

Witkowski L.: Humanistyka stosowana. Profesje społeczne versus ekologia kultury. Kraków–Dąbrowa Górnicza 2018.

Witkowski L.: Niewidzialne środowisko. Pedagogika kompletna Heleny Radlińskiej jako krytyczna ideologia idei, umysłu, wychowania. Kraków 2014.

Witkowski L.: Przełom dwoistości w pedagogice polskiej. Historia, teoria, krytyka. Kraków 2013.

Woynarowska B.: Edukacja zdrowotna: podręcznik akademicki. Warszawa 2007.

Woynarowska B.: Nowe koncepcje i strategie w edukacji zdrowotnej w Europie. W: Pedagogika zdrowia w teorii i praktyce. Red. B. Zawadzka, T. Łączek. Kielce 2017, s. 29–42.

Zawadzka B.: Dorobek wychowania zdrowotnego w historii myśli pedagogicznej w Polsce. W: Historia wychowania w XX w. Dorobek i perspektywy. Red. T. Gumuła, J. Krasuski, S. Majewski. Kielce 1998, s. 289–294.

Zawadzka B., Kaliszewska M.: Inspiracje Demelowskie na dzisiaj i jutro. „Chowanna” 2019, T. 1 (52), https://doi.org/10.31261/CHOWANNA.2019.52.08, s. 107–119.

Pobierz

Opublikowane : 2020-06-29

Share |

KaliszewskaM. (2020). O wyzyskiwanie impulsów płynących z przełomu dwoistości dla rozwoju pedagogiki zdrowia. Drugi głos w dyskusji. Chowanna, (1(54), 1-19. https://doi.org/10.31261/CHOWANNA.2020.54.08

Małgorzata Kaliszewska 
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach  Polska
https://orcid.org/0000-0002-6704-3836