Kryzys więzi międzyludzkich jako kryzys kultury emocjonalnej


Abstrakt

W artykule podjęto próbę wskazania symptomów kryzysu więzi międzyludzkich w perspektywie kryzysu kultury emocjonalnej. Trzonem analiz przyczyn i symptomów kryzysu więzi są pojęcia związane ze zwrotem emocjonalnym w kulturze (emotional turn) i dyskursywnym wymiarem życia afektywnego. Kryzys kultury emocjonalnej w tekście opisywany jest w wymiarze ochładzania intymności oraz postępującej indywidualizacji, która wypiera wspólnotowość celów i postaw. Główną tezą tekstu jest, iż inwazyjność dyskursów eksperckich oraz kultury konsumpcyjnej prowadzi do ochładzania wzorów kultury emocjonalnej, racjonalizowania sfery prywatnej i łamania obwarowań aksjonormatywnych, które regulują postawy społeczne, także w wymiarze tworzenia i utrzymywania więzi międzyludzkich. 


Słowa kluczowe

relacje między ludźmi; intymność; ochładzanie emocjonalności

Adamczyk M.: Wprowadzenie do teorii kapitału społecznego. Lublin 2013.

Bauman Z.: Ponowoczesne wzory osobowe. „Studia Socjologiczne” 2001, nr 1 (200), s. 7–31.

Bauman Z.: Razem, osobno. Przeł. T. Kunz. Kraków 2003.

Bauman Z., Leoncini T.: Płynne pokolenie. Z włoskiego przeł. S. Żuchowski. Warszawa 2018.

Beck U., Beck-Gernsheim E.: The Normal Chaos of Love. Cambridge 1995.

Cassirer E.: Esej o człowieku. Wstęp do filozofii kultury. Przeł. A. Staniewska. Przedmową poprzedził B. Suchodolski. Wyd. 2. Warszawa 1977.

Giddens A.: Konsekwencje nowoczesności. Przekł. E. Klekot. Kraków 2008.

Giddens A.: Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności. Tłum. A. Szulżycka. Wyd. 2. Warszawa 2010.

Giddens A.: Przemiany intymności: seksualność, miłość i erotyzm we współczesnych społeczeństwach. Przeł. A. Szulżycka. Warszawa 2006.

Giddens A.: Socjologia. Współpr. Ph.W. Sutton. Tłum. O. Siara, A. Szulżycka, P. Tomanek. Warszawa 2012.

Giza‑Poleszczuk A.: Rodzina a system społeczny. Reprodukcja i kooperacja w perspektywie interdyscyplinarnej. Warszawa 2005.

Grochalska M.: Kobiety w związkach jako ofiary dyskursu „szczęśliwej rodziny”. W: Zagadnienia małżeństwa i rodzin w perspektywie feministyczno-genderowej. Red. K. Slany. Kraków 2013, s. 143–156.

Habermas J.: Teoria działania komunikacyjnego. T. 2: Przyczynek do krytyki rozumu funkcjonalnego. Przeł. A.M. Kaniowski. Przekł. Przejrzał M.J. Siemek. Warszawa 2002.

Hochschild A.R.: The Commercialization of Intimate Life: Notes from Home and Work. Berkeley–Los Angeles 2003.

Hochschild A.R.: „Rent a Mom” and Other Services: Markets, Meanings and Emotions. „International Journal of Work Organisation and Emotion” 2005, vol. 1, no. 1. https://doi.org/10.1504/IJWOE.2005.007328.

Hochschild A.R.: Zarządzanie emocjami. Komercjalizacja ludzkich uczuć. Tłum. J. Konieczny. Warszawa 2009.

Illouz E.: Uczucia w dobie kapitalizmu. Przeł. Z. Simbierowicz. Z oryginałem porównał J. Niżnik. Zredagowała, indeks osób i postaci wraz z notą biograficzną przygotowała E. Nowakowska-Sołtan. Warszawa 2010.

Jamieson L.: Intimacy: Personal Relationships in Modern Societies. Cambridge–Malden 1998.

Markus H.R., Kitayama S.: Culture and the Self: Implications for Cognition, Emotion, and Motivation. „Psychological Review” 1991, vol. 98, no. 2, s. 224–253.

Marody M.: Jednostka po nowoczesności: perspektywa socjologiczna. Wyd. 2, dodruk. Warszawa 2016.

McNair B.: Porno? Chic!: How Pornography Changed the World and Made It a Better Place. Abingdon–New York 2012.

Sandholtz K. et al.: Beyond Juggling, Rebalancing Your Busy Life. W: Born to Buy: the Commercialized Child and the New Consumer Culture. Ed. J.B. Schor. New York 2004.

Weeks J.: The World We Have Won: The Remaking of Erotic and Intimate Life Since 1945. London–New York 2007.

Pobierz

Opublikowane : 2021-04-21

Share |

PrzybylskaI. (2021). Kryzys więzi międzyludzkich jako kryzys kultury emocjonalnej. Chowanna, 1-14. https://doi.org/10.31261/CHOWANNA.2020.55.03

Irena Przybylska 
Uniwersytet Śląski w Katowicach  Polska
https://orcid.org/0000-0001-6688-8549