Marta Wrońska: Funkcjonowanie seniorów w przestrzeni medialnej. Między ideą a praktyką. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2021, 252 s., ISBN 978-83-7996-950-0 (Ewa Syrek)

Ewa Syrek
https://orcid.org/0000-0002-9560-627X

Abstrakt

W recenzowanej książce Marty Wrońskiej podjęto współczesne zagadnienia związane z procesem starzenia się i starości w zmieniającym się świecie oraz jakości życia seniorów. Scharakteryzowano funkcjonowanie seniorów w przestrzeni medialnej oraz poruszono kwestie edukacji osób starszych.


Słowa kluczowe

senior; przestrzeń medialna; edukacja; jakość życia

Beck U.: Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności. Tłum. S. Cieśla. Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa 2002.

Jakość życia osób starszych w Polsce. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2020. Pobrano z: https://stat.gov.pl/obszary‑tematyczne/warunki‑zycia/dochody‑wydatki‑i‑warunki‑zycia‑ludnosci/jakosczycia‑osob‑starszych‑w‑polsce,26,2.html (25.06.2021).

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej: Informacja o sytuacji osób starszych w Polsce za rok 2019. 12.11.2020. Pobrano z: https://www.gov.pl/web/rodzina/informacja‑o‑sytuacji‑osob‑starszych‑w‑polsce‑za-rok‑2019 (26.06.2021).

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej: Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo – Uczestnictwo – Solidarność. Pobrano z: https://www.monitorpolski.gov.pl/M2018000116901.pdf (26.06.2021).

Radlińska H.: Pedagogika społeczna. Wstęp R. Wroczyński, A. Kamiński. Oprac. tekstu i komentarze W. Wyrobkowa‑Delawska. Ossolineum, Wrocław 1961.

Starzenie się i starość w dynamicznie zmieniającym się świecie. Czesko-polsko-słowackie studia z zakresu andragogiki i gerontologii społecznej / Stárnutí a stáří v rychle se mĕnícím svĕtĕ. České-polsko-slovenské studie v oblasti andragogiky a sociální gerontologie. Red. K. Walotek‑Ściańska et al. Oficyna Wydawnicza „Humanitas”. Wyższa Szkoła Humanitas, Praha–Sosnowiec 2013.

Tomczyk Ł.: Edukacja osób starszych. Seniorzy w przestrzeni nowych mediów. Difin, Warszawa 2015.

Pobierz

Opublikowane : 2022-07-28

Share |

SyrekE. (2022). Marta Wrońska: Funkcjonowanie seniorów w przestrzeni medialnej. Między ideą a praktyką. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2021, 252 s., ISBN 978-83-7996-950-0 (Ewa Syrek). Chowanna, 1-7. https://doi.org/10.31261/CHOWANNA.2021.56.05

Ewa Syrek  ewa.syrek@us.edu.pl
Uniwersytet Śląski w Katowicach  Polska
https://orcid.org/0000-0002-9560-627X
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).