Przedmioty dźwiękowe i produkty dźwiękowe: standardy nowej kultury słuchania w pierwszej połowie XX wiekuAbstrakt

Tłumaczenie tekstu Aleksandry Hui autorstwa Justyny Stasiowskiej. Badaczka analizuje proces powstawania przedmiotów dźwiękowych poprzez skupienie się na zmianach w obrębie kultury muzycznej XIX/XX wieku oraz wpływ jaki miał na nią wynalazek fonografu. Badaczka prowadza pojęcie nowego typu odbioru, czyli słuchania progowego nie będącego ani aktywnym wsłuchiwaniem się ani pasywnym słuchaniem lecz psychofizycznym reagowaniem na bodźce bez konieczności świadomego odbioru ich.


Słowa kluczowe

sound studies; socjologia nauki; słuchanie progowe; obiekty dźwiękowe

Bingham, Walter, Introduction, w: The Effects of Music: A Series of Essays, 1–9, red. Max Schoen, Kegan Paul, Trench, Trubner & Co, London 1927/2001,

Bingham, Walter, Studies in Melody, „The Psychological Review: Monograph Supplements”, 1910, t. 3, nr 12.

Botstein, Leon,Time and Memory: Concert Life, Science, and Music in Brahms’s Vienna, w: Brahms and His World, red. Walter Frisch, Princeton University Press, Princeton, NJ 1990.

Bücher, Karl, Arbeit und Rhythmus, Teubner, Leipzig 1899

Bücher, Karl, Industrial Evolution, przeł. Samuel Morley Wickett, Henry Holt and Company, New York 1893/1907, s. 27–28.

DeGraaf [archwista], Thomas Edison National Historic Park, przeprowadzone wywiady.

Hanslick, Eduard, The Beautiful in Music, red. Morris Weitz, przeł. Gustav Cohen, Liberal Arts Press, New York 1854/1957.

Hui, Alexandra, Instruments of Music, Instruments of Science: Hermann von Helmholtz’s Sound Sensation Studies, His Classicism, and His Beethoven Sonata, „Annals of Science”, 2011, t. 2, nr 68, s. 149–177.

Hui, Alexandra, The Bias of ‘Music-Infected Consciousness’: The Aesthetics of Listening in the Laboratory and on the City Streets of Fin-de-Siècle Berlin and Vienna, „Journal of the History of the Behavioral Sciences”, 2012, t. 3, nr 28, s. 236–250.

Hui, Alexandra, The Psychophysical Ear: Musical Experiments, Experimental Sounds, 1840–1910, The MIT Press, Cambridge, MA 2012.

Jackson, Myles, Harmonious Triads: Physicists, Musicians, and Instrument Makers in Nineteenth-Century Germany, The MIT Press, Cambridge, MA 2006.

Johnson, James, Listening in Paris: A Cultural History, The University of California Press, Berkeley 1995.

Karin Bjisterveld, Mechanical Sound:Technology, Culture, and Public Problems of Noise in the Twentieth Century, The MIT Press, Cambridge, MA 2008.

Lipps, Theodor, Psychologische Studien, 2nd ed., Verlag der Dürr’schen Buchhandlung, Leipzig 1905.

Lipps, Theodor, Zur Theorie der Melodie, „Zeitschrift für Psychologie und Physiologie der Sinnesorgane”, 1902, nr 27, s. 225–263.

Lorenz, Carl, Untersuchungen über die Auffassung von Tondistanzen, „Philosophische Studien”, 1890, nr 6, s. 26–103; Wilhelm Wundt, Ueber Vergleichungen von Tondistanzen, „Philosophische Studien”, 1981, nr 6.

Meyer, Max, Elements of a Psychological Theory of Melody, „Psychological Review”, 1900, t. 7, nr 3, s. 241–273.

Meyer, Max, Unscientific Methods in Musical Esthetics, „Journal of Philosophy, Psychology and Scientific Methods”, 1904, nr 1, s. 707–715.

Milner, Greg, Perfecting Sound Forever: An Aural History of Recorded Music, Faber & Faber, New York 2007.

Myers, Charles, Individual Differences in Listening to Music, w: The Effects of Music, red. Max Schoen, Routledge, New York 1927, s. 10–37; Otto Ortmann, Types of Listeners: Genetic Considerations, w: The Effects of Music, red. Max Schoen, Routledge, New York 1927, s. 38–77.

Pinch, Trevor, Frank Trocco, Analog Days: The Invention and Impact of the Moog Synthesizer, Harvard University Press, Cambridge, MA 2002;

Pinch, Trevor, Karin Bijsterveld, Should One Applaud? Breaches and Boundaries in the Reception of New Technology in Music, „Technology and Culture”, 2003, nr 22, s. 536–559.

Schafer, Raymond Murray, The Tuning of the World: Toward a Theory of Soundscape Design, University of Pennsylvania Press 1977.

Sterne, Jonathan, The Audible Past: Cultural Origins of Sound Reproduction, Duke University Press, Durham, NC 2003.

Stumpf, Carl, Über Vergleichungen von Tondistanzen, „Zeitschrift für Psychologie und Physiologie der Sinneorgane”, 1890, nr 1, s. 419–462.

Stumpf, Carl, W. Wundt, Grundzüge der physiologischen Psychologie; E. Luft, Über die Unterschiedsempfindlichkeit für Tonhöhern, „Vierteljahrsschrift für Musikwissenschaft”, 1888, nr 4, s. 540–550.

Stumpf, Carl, Wundt’s Antikritik, „Zeitschrift für Psychologie und Physiologie der Sinnesorgane”, 1891, nr 2, s. 266–293.

Thompson, Emily, Machines, Music, and the Quest for Fidelity: Marketing the Edison Phonograph, 1877–1925, „The Musical Quarterly”, 1995, t. 1, nr 29, s. 131–171.

Thompson, Emily, The Soundscape of Modernity: Architectural Acoustics and the Culture of Listening in America, 1900–1933, The MIT Press, Cambridge, MA 2002.

Weber, William, Music and the Middle Class: The Social Structure of Concert Life in London,Paris and Vienna, Holmes and Meier Publishers, New York 1975.

Weinmann, Fritz, Zur Struktur der Melodie, „Zeitschrift für Psychologie und Physiologie der Sinnesorgane”, 1904, nr 38, s. 238–239.


Opublikowane : 2016-11-15


HuiA. (2016). Przedmioty dźwiękowe i produkty dźwiękowe: standardy nowej kultury słuchania w pierwszej połowie XX wieku. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, 2(33). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/ERRGO/article/view/4721

Alexandra Hui  jstasiowska@gmail.com
Uniwersytet Jagielloński  PolskaWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).