Typy zdań z użyciem polskich i koreańskich podstawowych czasowników ruchu – wnioski z badań ankietowychAbstrakt

Types of Sentence in Both the Polish and Korean Languages Concerning Basic Verbs of Motion – Based upon Survey Results

This article refers to comparative studies. It highlights the problems associated with using basic verbs of motion in describing a real situation. This includes iść and chodzić in Polish and 가다 [gada] in Korean. The most common types of sentence used (S[trajectory]V and S[purpose]V) have been identified based upon surveys carried out amongst Polish and Korean language students from various universities in June/July 2015. The conclusions indicate that a more systematic approach can be made for the Polish and Korean verbs of motion and this results in an improved methodology for teaching both languages. Attention is also drawn to the temporal deixis (adverbs) in sentences with the Polish verbs iść/chodzić, as well as to the lack of perlative and locative relations in describing trajectory in sentences with the Korean verb 가다 [gada]. Moreover, the most common lexemes used by Polish and Korean respondents are pointed out which show several differences between the two languages.

Key words: basic verbs of motion, comparative analysis, Polish language, Korean language, language teaching


Bojar B., 1977: Polskie czasowniki ruchu. „Polonica” III, s. 97–139.

Chae H.R. (채희락), 1999: 이동동사의 정의와 분류 (A Definition and Classification of Locomotion Verbs). „현대문법연구” XV, z. 1, s. 79–100.

Grochowski M., 1973: Klasyfikacja semantyczna jednomiejscowych czasowników ruchu współczesnego języka polskiego. „Prace Filologiczne” XXIV, s. 99–116.

Hong C.S. (홍재성), 1982: -러 연결어미문과 이동동사 (Frazy werbalne z końcówką -reo i czasowniki ruchu). „語學硏究” XVIII, nr 2, s. 261–271.

Kim J.S. (김정숙) i in., red., 2005: 외국인을 위한 한국어 문법 1 (Korean Grammar for Foreigners 1). Seul: The National Institute of the Korean Language (국립국어원).

Laskowski R., 1998: Aspekt czasowników przemieszczania (ukierunkowanego ruchu liniowego). W: Greń Z., red.: Językoznawstwo. Warszawa, s. 175–181.

Lee K.D. (이기동), 1977: 동사 <오다><가다>의 의미 분석 (Semantics of ‘Come’ and ‘Go’ in Korean). „말”, nr 2, s. 139–159.

Piernikarski C., 1972: Opozycje semantyczne czasowników typu chodzić : iść. „Studia z F ilologii Polskiej i Słowiańskiej” XI, s. 53–65.

Szamborska A., 2016: 한국어와 폴란드어의 이동 동사 대조 연구 (A Contrastive Study in the Korean and Polish Languages Regarding Verbs of Motion). Seul: Kyung Hee University (praca doktorska).

Szamborska A. [w druku]: Kilka uwag na temat percepcji czasowników ruchu – na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych wśród polskich i koreańskich studentów [Tom pokonferencyjny VI Światowego Kongresu Polonistów. Katowice].

Wierzbicka A., 2010: Semantyka. Jednostki elementarne i uniwersalne. Lublin.

Pobierz

Opublikowane : 2018-12-22


SzamborskaA. (2018). Typy zdań z użyciem polskich i koreańskich podstawowych czasowników ruchu – wnioski z badań ankietowych. Forum Lingwistyczne, (5). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/FL/article/view/7425

Agnieszka Szamborska  agaszam@gmail.com
Hankuk University of Foreign Studies  Korea Południowa
Agnieszka Szamborska, dr, pracuje w College of Central and East European Studies (Department of Polish) w Hankuk University of Foreign Studies w Republice Korei. Zainteresowania badawcze: językoznawstwo porównawcze, język koreański, glottodydaktyka. Artykuły z ostatnich lat: The Conjunctive Repetition Forms as Grammatical Constructions in the Polish Language – through Comparison to Similar Constructions in the Korean Language [폴란드어 접속사 반복형태 문법구성 : 한국어 어미 반복형태 의 문 구성 비교를 통해] (“East European & Balkan Studies” 2013, Vol. 36); współautor wraz z JinSuk Seo artykułu A Study Concerning the Perception of Verbs of Motion in Both the Korean and Polish Languages [한국인과 폴란드인의 이동 동사에 대한 인식 연구] (“East European & Balkan Studies” 2016, Vol. 40, No. 2), [w druku] Kilka uwag na temat percepcji czasowników ruchu – na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych wśród polskich i koreańskich studentów. [Tom pokonferencyjny VI Światowego Kongresu Polonistów. Katowice 2016]