Sukces czy porażka fonodydaktyki języka polskiego jako obcego? Rozważania na temat książki Michaliny Biernackiej <i>Znajdź z polskim wspólny język Fonetyka w nauczaniu języka polskiego jako obcego Poradnik metodyczny</i> (Łódź 2016, 240 s.)
Balkowska G., 2004: Nauczanie wymowy polskiej w grupie wielojęzycznej. W: Dąbrowska A., red.: Wrocławska dyskusja o języku polskim. Wrocław, s. 247–254.

Dąbrowska A., Dobesz U., Pasieka M., 2010: Co warto wiedzieć. Poradnik metodyczny dla nauczycieli języka polskiego jako obcego pracujących na Wschodzie. Warszawa.

Domagała A., Mirecka U., 2001: Słuch fonemowy. Odkrywanie elementarnych jednostek systemu językowego. „Logopedia” T. 29, s. 53–70.

Dunaj B., 2015: Gramatyka współczesnego języka polskiego. Cz. 1: Fonetyka i fonologia. Tarnów.

ESOKJ, 2003: Coste D., North B., Sheils J., Trim J.: Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie. Martyniuk W., tłum. Warszawa.

Klemensiewicz Z., 1959: Wybrane zagadnienia metodyczne z zakresu nauczania gramatyki. Warszawa.

Kołaczek E., 2017: Fonetyka. Kraków.

Lorenc A., 2016: Wymowa normatywna polskich samogłosek nosowych i spółgłoski bocznej. Warszawa.

Maciołek M., 2015: Przejawy tendencji do ekonomiczności środków językowych w zakresie wymowy i podsystemu fonologicznego. W: Mitrenga B., red.: Linguarum Silva. T. 4: W kręgu zagadnień języka i tekstu. Katowice, s. 185–207.

Maciołek M., Tambor J., 2012: Głoski polskie. Cz. 1: Przewodnik fonetyczny dla cudzoziemców i nauczycieli uczących języka polskiego jako obcego. Cz. 2: Rentgenogramy. Katowice.

Maciołek M., Tambor J., 2014: Głoski polskie. Cz. 1: Przewodnik fonetyczny dla cudzoziemców i nauczycieli uczących języka polskiego jako obcego (wydanie II uzupełnione, z uwzględnieniem wymowy zapożyczeń). Cz. 2: Rentgenogramy. Katowice.

Madelska L., 2010a: Bliźniacze słowa. Test przesiewowy do badania dojrzałości szkolnej w zakresie percepcji i wymowy dzieci wielojęzycznych. Lublin.

Madelska L., 2010b: Posłuchaj, jak mówię. Materiały do ćwiczenia słuchu i wymowy dla dzieci oraz dla dorosłych, uczących się języka polskiego jako obcego (Podręcznik ucznia, Poradnik dla rodziców i nauczycieli; film dydaktyczny Powiedz mi, co widzisz). Wiedeń.

Ostaszewska D., Tambor J., 2004: Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego. Warszawa.

Polański E., Nowak T., 2011: Najnowszy podręcznik gramatyki języka polskiego. Kraków.

Polański K., red., 1999: Encyklopedia językoznawstwa ogólnego. Wrocław–Warszawa–Kraków.

Piotrowska-Rola E., Porębska M., 2012: Polski jest cool. Seria do nauki języka polskiego jako obcego na poziomie A1. Lublin.

Rosińska-Mamej A., 2014: Fonetyka i fonologia języka polskiego. Skrypt dla studentów. Kielce.

Skorek E.M., 2001: Oblicza wad wymowy. Warszawa.

Szpyra-Kozłowska J., 2002: Wprowadzenie do współczesnej fonologii. Lublin.

Szpyra-Kozłowska J., 2013: Sukcesy i porażki fonodydaktyki języka polskiego jako obcego. Uwagi postronnej obserwatorki. „Poradnik Językowy” nr 2, s. 7–21.

Wiśniewski M., 2001: Zarys fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego. Toruń.

Witalisz A., 2016: Przewodnik po anglicyzmach w języku polskim. Kraków.

Pobierz

Opublikowane : 2018-12-22


MaciołekM. (2018). Sukces czy porażka fonodydaktyki języka polskiego jako obcego? Rozważania na temat książki Michaliny Biernackiej <i>Znajdź z polskim wspólny język Fonetyka w nauczaniu języka polskiego jako obcego Poradnik metodyczny</i&gt; (Łódź 2016, 240 s.). Forum Lingwistyczne, (5). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/FL/article/view/7428

Marcin Maciołek  marcin.maciolek@wp.pl
Uniwersytet Śląski w Katowicach 
Marcin Maciołek, dr, pracuje w Katedrze Międzynarodowych Studiów Polskich Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zainteresowania badawcze: gramatyka historyczna i historia języka polskiego oraz glottodydaktyka polonistyczna. Autor książek: Kształtowanie się nazw owadów w języku polskim. Procesy nominacyjne a językowy obraz świata (Katowice 2013); U źródeł słów (Katowice 2017). Współredaktor (z Karoliną Lisczyk) publikacji: Ruch w języku – język w ruchu (Katowice 2012); Granice w języku – język w granicach (Katowice 2014).