Narzędzia cyfrowe w polonistycznej dydaktyce akademickiej – zastosowania, możliwości, perspektywyAbstrakt

Digital Tools in the Polish Language Academic Didactics – Applications, Possibilities, Prospects

The aim of the article is to present the selected digital tools for language analysis which may be applied in the academic didactics during course classes in linguistics. In the first part of the article advanced corpus search engines were discussed, for instance, National Corpus of Polish (NKJP), National Photo-corpus of the Polish Language (NFJP), as well as ChronoPress – Press Texts Portal, Spokes – corpora of conversational speech, and corpus search engine Monco PL. The second part is dedicated to the tools and applications for the individual creation of browsable language resources (Korpusomat, Virtual Laboratory of Transcription), as well as for the complex analysis of the relationships between language units (plWordnet) and the measurement of the degree of the text comprehension (Jasnopis).

Key words: digital humanities, digital linguistics, digital tools, academic didactics


Słowniki

Saloni Z., Woliński M., Wołosz R., Gruszczyński W., Skowrońska D., 2015: Słownik gramatyczny języka polskiego. Warszawa.

Źródła

ChronoPress – Portal Tekstów Prasowych [online: http://chronopress.clarin-pl.eu/#!start; data dostępu: 20.11.2017].

Jasnopis [online: www.jasnopis.pl/; data dostępu: 29.11.2017].

Korpusomat [online: http://korpusomat.nlp.ipipan.waw.pl/; data dostępu: 27.11.2017].

Korpusy diachroniczne polszczyzny [online: www.korpusydiachroniczne.pl; data dostępu: 29.11.2017].

Monco PL [online: http://monco.frazeo.pl/; data dostępu: 20.11.2017].

NFJP: Narodowy Fotokorpus Języka Polskiego [online: http://nfjp.pl; data dostępu: 19.11.2017].

NKJP: Narodowy Korpus Języka Polskiego [online: http://nkjp.pl; data dostępu: 12.11.2017].

Polski Korpus Sejmowy [online: http://sejm.nlp.ipipan.waw.pl/; data dostępu: 12.11.2017].

Słowosieć [online: http://plwordnet.pwr.wroc.pl/wordnet/; data dostępu: 14.10.2017].

Wirtualne Laboratorium Transkrypcji [online: http://wlt.synat.pcss.pl/wlt-web/index.xhtml; data dostępu: 20.10.2017].

Wyszukiwarka danych konwersacyjnych Spokes [online: https://spokes.clarin-pl.eu/; data dostępu: 15.11.2017].

Literatura

Biłas-Pleszak E., Sujkowska-Sobisz K., 2016: Uniwersytet wobec zmian i potrzeb współczesności. Kilka uwag na temat kierunków studiów o profilu praktycznym. „Forum Lingwistyczne”, nr 3, s. 167–172.

Bomba R., 2013: Narzędzia cyfrowe jako wyznacznik nowego paradygmatu badań humanistycznych. W: Radomski A., Bomba R., red.: Zwrot cyfrowy w humanistyce. Lublin, s. 57–71.

ChronoPress – Portal Tekstów Prasowych [online: http://chronopress.clarin-pl.eu/#!start; data dostępu: 20.11.2017].

CLARIN-PL [online: https://clarin-pl.eu/pl/uslugi/; data dostępu: 15.11.2017].

DigiLing – Trans-European eLearning Hub for Digital Linguistics [online: http://www.digiling.eu/; data dostępu: 21.11.2017].

Dylak S., 1995: Wizualizacja w kształceniu nauczycieli. Poznań.

Gruszczyński W., Ogrodniczuk M., red., 2015: Jasnopis, czyli mierzenie zrozumiałości polskich tekstów użytkowych. Warszawa.

NFJP: Narodowy Fotokorpus Języka Polskiego [online: http://nfjp.pl; data dostępu: 19.11.2017].

Pałka P., Kwaśnicka-Janowicz A., 2017: Przewodnik po elektronicznych zasobach językowych dla polonistów (słowniki, kartoteki, korpusy, kompendia). Kraków [online: http://tmjp.pl/images/pdf/przewodnik_po_elektronicznych_zasobach.pdf; data dostępu: 29.11.2017].

Przepiórkowski A., Bańko M., Górski R., Lewandowska-Tomaszczyk B., red., 2012: Narodowy Korpus Języka Polskiego. Warszawa.

Sajduk B., 2014: Nowoczesna dydaktyka akademicka. Kto kogo uczy? Kraków [online: http://dydaktyka-akademicka.pl/; data dostępu: 29.11.2017].

Słowosieć [online: http://plwordnet.pwr.wroc.pl/wordnet/; data dostępu: 14.10.2017].

Pobierz

Opublikowane : 2018-12-22


DudaB., & LisczykK. (2018). Narzędzia cyfrowe w polonistycznej dydaktyce akademickiej – zastosowania, możliwości, perspektywy. Forum Lingwistyczne, (5). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/FL/article/view/7432

Beata Duda  beata.a.duda@gmail.com
Uniwersytet Śląski w Katowicach 
Beata Duda, dr, pracuje w Zakładzie Lingwistyki Tekstu i Dyskursu w Instytucie Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zainteresowania badawcze: lingwistyka tekstu, lingwistyka dyskursu, socjolingwistyka. Autorka artykułów na temat strategii językowych i dyskursywnych wykorzystywanych w dyskursie publicznym i medialnym, m.in. Współczesny flâneur? Postać spacerowicza w dyskursie turystycznym (w: Dyskurs i jego odmiany. Red. B. Witosz, K. Sujkowska-Sobisz, E. Ficek. Katowice 2016); Strategie językowe w dyskursie prasowym skoncentrowanym wokół sporu o kształt Dworca PKP w Katowicach (w: Miasto. Przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie. Cz. 5. Red. M. Święcicka. Bydgoszcz 2015); Wizerunek współczesnego humanisty w dyskursie prasowym i społecznym (w: Linguarum Silva. T. 2. Słowo – znaczenie – relacja w języku i w tekście. Red. B. Mitrenga. Katowice 2013).
Karolina Lisczyk 
Uniwersytet Śląski w Katowicach 
Karolina Lisczyk, dr, pracuje w Zakładzie Lingwistyki Tekstu i Dyskursu w Instytucie Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zainteresowania badawcze: semantyka, gramatyka, słowotwórstwo, leksykografia. Autorka monografii Fazowość i jej wykładniki w polszczyźnie (Katowice 2015). Współredaktorka publikacji (z Marcinem Maciołkiem): Ruch w języku – język w ruchu (Katowice 2012); Granice w języku – język w granicach (2014) oraz licznych artykułów, np. Między ilością a intensywnością. O trudnościach w klasyfikowaniu czasowników saturatywnych (w: Nieokreśloność i granice. Red. M. Danielewiczowa, K. Doboszyńska-Markiewicz, A. Wójcicka. Warszawa 2017); Odwleka spotkanie czy tylko je oddala? O sposobach konceptualizowania zmiany terminu na późniejszy („Postscriptum Polonistyczne” 2017, nr 1 (19)).