Jak analizować podręczniki do nauki języków obcych? Garść uwag po lekturze książki Karen Risager Representations of the World in Language Textbooks (Bristol 2018, 252 s.)Czachur W., red., 2017: Lingwistyka kulturowa i międzykulturowa. Antologia. Warszawa.

Howatt A.P.R., 1984: A History of English Language Teaching. Oksford.

Kotlarska I., 2017a: Elementy ramy wydawniczej najstarszych polskich podręczników do nauki języka angielskiego jako źródło wiedzy o tekstach. W: Mitrenga B., red.: Linguarum Silva. T. 2: Problemy języka i tekstu w perspektywie historycznej i współczesnej. Katowice, s. 53–70.

Kotlarska I., 2017b: „Moje dziecię w stanie twoim doskonałe języków posiadanie jest nieodbicie potrzebne”: wstęp do charakterystyki gatunkowej dawnych polskich podręczników do nauki języków obcych nowożytnych (aspekt strukturalny). W: Mariak L., Rychter J., red.: Współczesny i dawny obraz dziecka w języku. Szczecin, s. 85–99.

Miodunka W., 2018: Miejsce glottodydaktyki w językoznawstwie polonistycznym. „Język Polski” XCVIII, z. 2, s. 7–20.

Nocoń J., 2013: Dyskurs edukacyjny i jego społeczny zasięg. W: Nocoń J., Tabisz A., red.: Język a Edukacja 2: Tekst edukacyjny. Opole, s. 13–26.

Przyklenk J., 2014: Więcej niż jeden – to dobrze czy źle? O stosunku Polaków do wielojęzyczności w historii polszczyzny. W: Kuros-Kowalska K., Loewe I., red.: Dwujęzyczność, wielojęzyczność i wielokulturowość. Szanse i zagrożenia na drodze do porozumienia. Gliwice, s. 231–250.

Przyklenk J., 2016: Kim jest mężczyzna w polskim nauczaniu języka angielskiego jako obcego? W: Mariak L., Rychter J., red.: Współczesny i dawny obraz mężczyzny w języku. Szczecin, s. 187–195.

Rejter A., 2018: Historyk języka jako tropiciel śladów. W: Hawrysz M., Uździcka M., red.: Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze 2017: Wokół dziejów używania polszczyzny – wspólnoty, potrzeby, zachowania komunikatywne. Zielona Góra, s. 299–309.

Rittel T., 1998: Modelowanie dyskursu edukacyjnego. Kompetencja docelowa. W: Mrózek R., red.: Kultura. Język. Edukacja. T. 2. Katowice, s. 221–231.

Rypel A., 2012: Ideologiczny wymiar dyskursu edukacyjnego na przykładzie podręczników języka polskiego z lat 1918–2010. Bydgoszcz.

Siuciak M., 2015: Znaczenie badań historycznojęzykowych dla interpretacji zjawisk współczesnej polszczyzny. „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” XXII, nr 1, s. 223–234.

Szymańska M., 2016: Między nauką o języku a rozwijaniem języka. Koncepcje kształcenia językowego na przełomie XX i XXI wieku. Kraków.

Warzecha A., 2014: Krytyczna analiza dyskursu (KAD) w ujęciu Normana Fairclougha. Zarys problematyki. „Konteksty Kultury” XI, z. 2, s. 164–189.

Żydek-Bednarczuk U., 2015: Spotkanie kultur. Komunikacja i edukacja międzykulturowa w glottodydaktyce. Katowice.

Pobierz

Opublikowane : 2019-12-20


Kotlarska, I. (2019). Jak analizować podręczniki do nauki języków obcych? Garść uwag po lekturze książki Karen Risager Representations of the World in Language Textbooks (Bristol 2018, 252 s.). Forum Lingwistyczne, 6(6), 139-144. https://doi.org/10.31261/FL.2019.06.10

Irmina Kotlarska  i.kotlarska@ifp.uz.zgora.pl
Uniwersytet Zielonogórski  Polska
https://orcid.org/0000-0003-3858-9650