Being as an Element of Nature in Presocratic Philosophy

Rafał Katamay
https://orcid.org/0000-0003-0427-962X

Abstract

The purpose of the article is to present an interpretation in the light of which one can read a characteristic aspect of the understanding of being in Presocratic philosophy. The starting point is to emphasize the idea of ​​a place within the etymology of the verb “be”: “to be” generally means ‘to be in the world’. Then the world is characterized as something implicite existing (i.e. beyond the human mind) and having a “second plane”: order hidden behind phenomena. Attempts to understand it were called investigations into the nature (of “things”), which meant the real foundation of the world and its active source – something that internally constitutes all sensual objects, providing building materials, structures and laws of development. Against this background (interpretive context), the understanding of being is defined as an element of nature – something identifiable in a distributive way and always in connection with (dependent) with self-contained nature. This element can be understood in two ways: as an object accessible to the senses taken together with the constituting nature, e.g. concrete tree, or the very internal nature, e.g. fire (Heraclitus) or four basic elements (Empedocles) from which sensual objects originate or consist.


Keywords

pre-socratic philosophers; Ionic philosophy of nature; theory of being; ontology; metaphysics

Albert K.: O Platońskim pojęciu filozofii. Przeł. J. Drewnowski. Polska Akademia Nauk, Instytut Filozofii i Socjologii, Warszawa 1991.

Arendt H.: Myślenie. Przeł. H. Buczyńska Garewicz. Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik”, Warszawa 1991.

Aristotelis Physica. Ed. W.D. Ross. Oxford University Press, Oxford 1950.

Arystoteles: Dzieła wszystkie. T. 2: Fizyka; O niebie; O powstawaniu i niszcze¬niu; Meteorologika; O świecie; Metafizyka. Przeł. K. Leśniak. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1990.

Arystoteles: Metafizyka. Tekst polski oprac. M.A. Krąpiec, A. Maryniarczyk na podstawie tłum. T. Żeleźnika. Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1996.

Beardslee J.W.: The Use of PHYSIS in Fifth-Century Greek Literature. The University of Chicago Press, Chicago 1918.

Benveniste E.: Noms d’agent et noms d’action en indo-européen. Klincksieck, Paris 1948.

Benveniste E.: Problèmes de linguistique générale. Vol. 1. Gallimard, Paris 1966.

Buck C.D.: A Dictionary of Selected Synonyms in the Principal Indo-European Languages. A Contribution to the History of Ideas. University of Chicago Press, Chicago 1949.

Bultmann R.: Zur Geschichte der Lichtsymbolik im Altertum. „Philologus – Zeitschrift für antike Literatur und ihre Rezeption” 1948, vol. 97, s. 1–36.

Burnet J.: Greek Philosophy. Thales to Plato. MacMillan, London 1924.

The Cambridge Dictionary of Philosophy. Ed. R. Audi. Cambridge University Press, New York 1999.

Collingwood R.G.: The Idea of the Nature. Clarendon Press, Oxford 1945.

Cornford F.M.: From Religion to Philosophy. A Study in the Origins of Western Speculation. Princeton University Press, Princeton 1991.

Curtius G.: Grundzüge der Griechische Etymologie. Teubner, Leipzig 1869.

Domański J.: Metafizyka Arystotelesowa i fizyka pierwszych filozofów. (Uwagi o nazwie, pojęciu i przedmiocie metafizyki). „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej” 1991, nr 36, s. 5–24. Pobrano z: http://old.archidei.ifispan.pl/pdf/41_ahf0001_36_domanski.pdf [12.06.2021].

Die Fragmente der Vorsokratiker. Eds. H. Diels, W. Kranz. Vol. 1–3. Weidmann, Zürich Hildesheim 2014.

Gajda J.: Filozofia przedsokratejska. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Gawroński A.: Rewolucja lingwistyczna presokratyków. Język a rzeczywistość (11). „Znak” 1992, nr 440 (1), s. 76–85.

Gentile M.: La metafisica presofistica. Petite Plaisance, Pistoia 2006 (1st ed. – Padova 1939).

Gigon O.: Główne problemy filozofii starożytnej. Przeł. P. Domański. Polska Akademia Nauk, Instytut Filozofii i Socjologii, Warszawa 1996.

Gilson E.: Byt i istota. Przeł. P. Lubicz, J. Nowak. Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1963.

Guthrie W.K.C.: A History of Greek Philosophy. Vol. 5: The Later Plato and the Academy. Cambridge University Press, Cambridge 1978.

Havelock E.A.: The Early History of the Verb „to Be”. W: Idem: The Greek Concept of Justice. From Its Shadow in Homer to Its Substance in Plato. Harvard University Press, Cambridge 1978, s. 233–248.

Heidegger M.: Wprowadzenie do metafizyki. Przeł. R. Marszałek. Wydawnictwo KR, Warszawa 2000.

Heller M.: Filozofia i wszechświat. Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków 2008.

Heubeck A., West S., Hainsworth J.B.: A Commentary on Homer’s Odyssey. Vol. 2. Clarendon Press, Oxford 1988.

Inwagen P. van: Metaphysics. Westview Press, Boulder 2015.

Jaeger W.: Paideia. Formowanie człowieka greckiego. Przeł. M. Plezia, H. Bednarek. Fundacja Aletheia, Warszawa 2001.

Jaeger W.: Teologia wczesnych filozofów greckich. Przeł. J. Wocial. Wydawnictwo Homini, Kraków 2007.

Kahn Ch.H.: Anaximander and the Origins of Greek Cosmology. Columbia University Press, New York 1960.

Kahn Ch.H.: The Verb „Be” in Ancient Greek. D. Reidel Publishing Company, Dordrecht–Boston 1973.

Kirk G.S.: Heraclitus: The Cosmic Fragments. Cambridge University Press, Cambridge 1975.

Kirk G.S., Raven J.E., Schofield M.: Filozofia przedsokratejska. Studium krytyczne z wybranymi tekstami. Przeł. J. Lang. Wydawnictwo Naukowe PWN–Axis, Warszawa 1999.

Kubok D.: Problem apeiron i peras w filozofii przedsokratejskiej. Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Filozofii, Katowice 1998.

Leśniak K.: Materialiści greccy w epoce przedsokratejskiej. Wiedza Powszechna, Warszawa 1972.

Lloyd G.E.R.: Nauka grecka od Talesa do Arystotelesa. Przeł. J. Lesiński. Prószyński i S ka, Warszawa 1998.

Loux M.J., Crisp T.M.: Metaphysics. A Contemporary Introduction. Routledge, New York 2017.

Lovejoy A.O.: The Meaning of Φυσις in the Greek Physiologers. „The Philosophical Review” 1909, vol. 18, no. 4, s. 369–383. https://doi.org/10.2307/2177774.

Lyons J.: Wstęp do językoznawstwa. Przeł. K. Bogacki. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1975.

Moravcsik M.: Heraclitean Concepts and Explanations. W: Language and Thought in Early Greek Philosophy. Ed. K. Robb. The Hegeler Institute, La Salle, Illinois 1983, s. 134–152.

Naddaf G.: The Greek Concept of Nature. State University of New York Press, New York 2005.

Narecki K.: LOGOS we wczesnej myśli greckiej. Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1999.

Otto W.F.: Dionizos. Mit i kult. Przeł. J. Korpanty. Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Warszawa 2020.

Otto W.F.: Die Götter Griechenlands. Das Bild des Göttlichen im Spiegel des griechischen Geistes. Friedrich Cohen, Bonn 1929.

Perseus Digital Library. Ed. G.R. Crane. www.perseus.tufts.edu [dostęp: 23.07.2021].

Reale G.: Historia filozofii starożytnej. T. 1: Od początków do Sokratesa. Przeł. E.I. Zieliński. Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1994.

Rijk L.M. de: Aristotle: Semantics and Ontology. Vol. 1: General Introduction. The Works on Logic. Brill, Leiden 2002.

Rijk L.M. de: Plato’s Sophist. A Philosophical Commentary. North Holland Publishing Company, Amsterdam 1986.

Rybowska J.: Zbożność i bezbożność w kulturze Greków. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017.

Schrödinger E.: Przyroda i Grecy. Nauki przyrodnicze i humanistyczne. Przeł. K. Napiórkowski. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2017.

Stróżewski W.: Pytania o „arche”. W: Idem: Istnienie i sens. Wydawnictwo Znak, Kraków 1994, s. 7–48.

Swieżawski S.: Byt. Zagadnienia metafizyki tomistycznej. Wydawnictwo Znak, Kraków 1999.

Vernant J.P.: Źródła myśli greckiej. Przeł. J. Szacki. Wydawnictwo słowo / obraz terytoria, Gdańsk 1996.

Wesoły M.: Heraklit w świetle najnowszych badań. „Studia Filozoficzne” 1989, nr 7–8, s. 33–47.

Zieliński T.: Religia starożytnej Grecji. Zarys ogólny. Religia hellenizmu. Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, Wrocław 1991.


Published : 2021-12-29


KatamayR. (2021). Being as an Element of Nature in Presocratic Philosophy. Folia Philosophica, 46, 1-26. https://doi.org/10.31261/fp.12269

Rafał Katamay 
Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach  Poland
https://orcid.org/0000-0003-0427-962X

Rafał Katamay – doktor filozofii, wykładowca i kierownik Katedry Nauk Społecznych w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach. Zajmuje się wybranymi zagadnieniami z obszaru metafizyki/ontologii, historii filozofii starożytnej, etyki, jak problem bytu (w szczególności w filozofii Platona), zła (w kontekście teizmu chrześcijańskiego), dobra oraz kwestiami metodologicznymi związanymi z racjonalnym myśleniem. Autor rozprawy doktorskiej Ontologia Platońskiego „Sofisty”


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

The Copyright Owners of the submitted texts grant the Reader the right to use the pdf documents under the provisions of the Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA). The user can copy and redistribute the material in any medium or format and remix, transform, and build upon the material for any purpose.

1. License

The University of Silesia Press provides immediate open access to journal’s content under the Creative Commons BY-SA 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Authors who publish with this journal retain all copyrights and agree to the terms of the above-mentioned CC BY-SA 4.0 license.

2. Author’s Warranties

The author warrants that the article is original, written by stated author/s, has not been published before, contains no unlawful statements, does not infringe the rights of others, is subject to copyright that is vested exclusively in the author and free of any third party rights, and that any necessary written permissions to quote from other sources have been obtained by the author/s.

If the article contains illustrative material (drawings, photos, graphs, maps), the author declares that the said works are of his authorship, they do not infringe the rights of the third party (including personal rights, i.a. the authorization to reproduce physical likeness) and the author holds exclusive proprietary copyrights. The author publishes the above works as part of the article under the licence "Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International".

ATTENTION! When the legal situation of the illustrative material has not been determined and the necessary consent has not been granted by the proprietary copyrights holders, the submitted material will not be accepted for editorial process. At the same time the author takes full responsibility for providing false data (this also regards covering the costs incurred by the University of Silesia Press and financial claims of the third party).

3. User Rights

Under the CC BY-SA 4.0 license, the users are free to share (copy, distribute and transmit the contribution) and adapt (remix, transform, and build upon the material) the article for any purpose, provided they attribute the contribution in the manner specified by the author or licensor.

4. Co-Authorship

If the article was prepared jointly with other authors, the signatory of this form warrants that he/she has been authorized by all co-authors to sign this agreement on their behalf, and agrees to inform his/her co-authors of the terms of this agreement.

I hereby declare that in the event of withdrawal of the text from the publishing process or submitting it to another publisher without agreement from the editorial office, I agree to cover all costs incurred by the University of Silesia in connection with my application.