Quality of Life as a Philosophical ProblemAbstract

The article deals with the problem of “quality of life” from the philosophical perspective. In contemporary scientific studies, the issue of quality of life is analyzed in sociological, political and medical aspects. The author of the article is looking for a philosophical model of theoretical reflection on the quality of life, he refers to this problem in the recognition philosophy of values. His research is based on the ideas of Max Scheler, and his later continuators. The author analyzes the problem of “quality of life” in the axiological, biological and cultural perspectives. The philosophical thought, and especially its axiological approach, is necessary to understand the phenomenon of quality of life in different contexts.


Keywords

quality of life; value; development; satisfaction with life; culture of consumption

Bourdieu P.: Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia. Tłum. P. Biłos. Warszawa 2005.

Bremer J.: Wprowadzenie do filozofii umysłu. Kraków 2010.

Campbell A., Converse P.E., Rogers W.L.: The quality of American Life: perception, evaluation, and satisfaction, New York 1976, s. 172–177.

Chańska W.: Nieszczęsny dar życia. Filozofia i etyka jakości życia w medycynie współczesnej. Wrocław 2009.

Chyrowicz B.: Bioetyka. Anatomia sporu. Kraków 2015.

Hartmann N.: Ethik. T. 3. Berlin 1962.

Hartmann N.: O idealnej samoistności wartości. W: Z fenomenologii wartości. Red. W. Galewicz. Kraków 1988, s. 85–100.

Kapuściński R.: Heban, Warszawa 2008.

Kieżel E., Konsument i jego zachowania na rynku europejskim, Warszawa 2010.

Kluckhohn C. and other: Values and Value-Orientation in the Theory of Action. An Exploaration in Definition and Classification. In: Toward a General Theory of Action. Eds. T. Parsons, E. Shills, Cambridge, 1951, s. 388–433.

Kołek P.: Kultura masowa jako produkt reklamowo-marketingowy. Toruń 2004.

Lang W.: Uwagi o możliwościach uzasadnienia systemów normatywnych, Etyka 1972, nr 10, s. 87–103.

Majewska Z.: Krytyka typologii doświadczenia aksjologicznego. W: Dziedzictwo aksjologii fenomenologicznej. Red. P. Duchliński, Kraków 2011, s. 125–144.

Muszyński W.: Pułapka czy szansa antrpocentryzmu kultury postmasowej. W: „Czas nas ukoi”. Jakość życia i czas wolny we współczesnym społeczeństwie. Red. Tenże. Toruń 2008, s. 7–14.

Picker E.: Godność człowieka a życie ludzkie. Rozbrat dwóch fundamentalnych wartości jako wyraz narastającej relatywizacji człowieka. Warszawa 2007.

Promieńska H.: Trwanie i zmiana wartości moralnych. Katowice 1991.

Saja K.: Etyka normatywna. Między konsekwencjonalizmem a deontologią. Kraków 2015.

Sandel M. J.: Przeciwko udoskonalaniu człowieka. Etyka w czasach inżynierii genetycznej. Warszawa 2014.

Scheler.: Wartości „wyższe” i „niższe”. W: Z fenomenologii wartości. Red. W. Galewicz. Kraków 1988, 67–84.

Schwartz B.: Paradoks wyboru. Dlaczego więcej oznacza mniej. Tłum. M. Walczyński. Warszawa 2013.

Singer P.: O życiu, śmierci. Upadek etyki tradycyjnej. Tłum. A. Alichniewicz, A. Szczęsna. Warszawa 1987.

Stróżewski W.: O wielkości. Szkice z filozofii człowieka. Kraków 2002.

Ślęczek-Czakon D.: Problem wartości i jakości życia w sporach bioetycznych. Katowice 2004.

Wojewoda M.: Pluralizm aksjologiczny i jego implikacje we współczesnej filozofii religii. Katowice 2010.


Published : 2018-12-24


Wojewoda, M. (2018). Quality of Life as a Philosophical Problem. Folia Philosophica, 40. Retrieved from https://www.journals.us.edu.pl/index.php/FOLIA/article/view/6425

Mariusz Wojewoda  mariusz.wojewoda@us.edu.pl
University of Silesia in Katowice  Poland

Projekty badawcze

  • Udział w projekcie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki, realizowanego na użytek Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, oddział w Chorzowie.
  • Udział w projekcie UPGOW - Uniwersytet Partnerem Gospodarki Opartej Na Wiedzy, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IV Szkolnictwo Wyższe, Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.1.

Sprawowane funkcje

  • Kierownik Kursu Przygotowania Pedagogicznego WNS, od 2004
  • Kierownik Podyplomowych Kwalifikacyjnych Studiów Pedagogiczno-Dydaktyczne w zakresie nauk humanistycznych i społecznych, od 2014
  • Dyrektor Międzynarodowego Centrum Postępu Społecznego UŚ, od 2015
  • Kierownik Zakładu Antropologii Filozoficznej i Kognitywistyki, od 2017
Once the submission is positively reviewed, accepted for publication, and published, the Authors retain the rights to the published material and grant the right to use it to third parties, in accordance with Creative Commons License 4.0 International: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Full information about CC BY 4.0: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0