The Polish Thought in the Russian-speaking ZoneAbstract

This paper refers to the Russians’ and Belarusians’ interests of the Polish philosophical and social thought of the 19th and 20th centuries. The Polish thought — in the wide understanding of this notion — despite the political difficulties, it is known and commented behind the eastern Polish border. Seldom the Polish thought is a point of reference for building their own intellectual self-knowledge.Art


Keywords

Polish philosophy; reception; Polish social thought

Adamiejko J.: Krytyka systemu transcendentalnego idealizmu I. Kanta w filozofii agnostycyzmu nowokrytycznego M. Massoniusa. „Filosofiâ i speciaľnye nauki. Naučnyj žurnal” 2014, nr 3.

Akindinowa T.: Romana Ingardena analiza strukturalna fenomenu estetycznego w kontekście badań nad historycznym rozwojem form artystycznych. „Studia Culturae” 2013, nr 16, s. 8—15.

Babajewa A.: Obraz człowieka w kulturze polskiej i rosyjskiej: rosyjska cierpliwość i polski honor. „Studia Culturae” 2013, nr 16, s. 25—32.

Brodski A.: Kto wstąpi na górę Pana?. „Veče. Žurnal russkoj filosofii i kuľtury” 2015, nr 27.

Dianowa V.: Filozofia historii Feliksa Konecznego. „Filosofskoe obrazovanie. Vestnik Assotsiatsii filosofskih fakuľtetov i otdelenij” 2015, nr 1, s. 154—164.

Golik N.: Stanisław Ignacy Witkiewicz w Rosji. „Studia Culturae” 2013, nr 16, s. 32—38.

Konanczuk S.: Krzysztof Penderecki i estetyka muzyczna XX wieku. „Studia Culturae” 2013, nr 16, s. 70—75.

Kwaskow W.: O Władysławie Tatarkiewiczu i jego koncepcji rozwoju nauk filozoficznych. V: Antičnaâ i srednevekovaâ filosofiâ. Perm 2000.

Markow B.: Obraz współczesności w pracach filozofów polskich i rosyjskich. „Studia Culturae” 2013, nr 16, s. 94—107.

Maslin M.: Andrzej Walicki jako historyk filozofii rosyjskiej. „Kronos” 2015, nr 35, t. 4.

Myśl polska w obszarze rosyjskojęzycznym. Red. J. Skoczyński. Kraków 2016.

Prozierski W.: Fenomen kultury w koncepcjach Floriana Znanieckiego i Pitirima Sorokina. „Studia Culturae” 2013, nr 16, s. 128—135.

Szalkiewicz W.: Marian Massonius jako historyk filozofii polskiej. „Filosofiâ i speciaľnye nauki. Naučnyj žurnal” 2008, nr 4.

Ustiugowa J.: Dialog w kontekście baroku: Sankt Petersburg — Polska. „Studia Culturae” 2013, nr 16, s. 157—164.


Published : 2018-12-24


Skoczyński, J. (2018). The Polish Thought in the Russian-speaking Zone. Folia Philosophica, 40. Retrieved from https://www.journals.us.edu.pl/index.php/FOLIA/article/view/7464

Jan Skoczyński 
Jagiellonian University  PolandOnce the submission is positively reviewed, accepted for publication, and published, the Authors retain the rights to the published material and grant the right to use it to third parties, in accordance with Creative Commons License 4.0 International: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Full information about CC BY 4.0: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0