KubokD. Postęp, pycha, pokora: Ksenofanes z Kolofonu a Hezjod. Folia Philosophica, v. 32, 9 maio 2018.