(1)
Smyrnova-TrybulskaE. Editorial. IJREL 2020, 3, 5-8.