Compensation strategies in the linguistic behaviour of men addicted to alcohol


Abstract

Alcohol dependence is a chronic disease that causes multi-system and multi-organ damage, including damage to the central nervous system. The toxic effects of alcohol on the brain tissue lead to the development of cognitive and language disorders. The author’s study of language behavior in a group of 15 alcohol-dependent men undergoing alcohol addiction therapy and maintaining abstinence has made it possible to define linguistic strategies to compensate for the disintegration process and to determine the spectrum of language disorders in alcoholism.


Keywords

alcohol dependence; linguistic behavior in alcoholism; compensation strategies; narrative efficiency

Acker, C. (1986). Neuropsychological deficits in alcoholics: the relative contributions of genderand drinking history. British Journal of Addiction, 81, 395–403.

Agartz, I., Momenam, R., Rawlings, R.R., Kerich, M.J., Hommer, D.W. (1999). Hippocampal volume in patients with alcohol dependence. Archives of General Psychiatry, 56, 356–363.

Bechara, A., Dolan, S., Denburg, N., Hindes, A., Anderson, S.W. (2001). Decision-making deficits, linked to a dysfunctional ventromedial prefrontal cortex, revealed in alcohol and stimulant abusers. Neuropsychology, 39, 376–389.

Blume, A.W., Schmaling, K.B., Marlatt, G.A. (2005). Memory, executive cognitive function, and readiness to change drinking behavior. Addictive Behaviors, 30, 301–314.

Bokus, B. (1991). Tworzenie opowiadań przez dzieci. O linii i polu narracji. Kielce: Energeia.

Bokus, B. (2000). Świat fabuły w narracji dziecięcej. Warszawa: Energeia.

Boniecka, B. (1999). Lingwistyka tekstu, teoria i praktyka. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Cunha, P.J., Novaes, M.A. (2004). Neurocognitive assessment in alcohol abuse and dependence: implications for treatment. Revista Brasileira de Psiquiatria, 26, 23–27.

Ciszewska-Psujek, U. (2017a). Zaburzenia językowe w uzależnieniu od alkoholu – w poszukiwaniu metodologii badawczej. Logopedia, 46, 175–192.

Ciszewska-Psujek, U. (2017b). Sprawność narracyjna w chorobie alkoholowej. Logopedia Silesiana, 6, 159–188.

Ciszewska-Psujek, U. (2018a). Zaburzenia językowe w przebiegu choroby alkoholowej – obraz i dynamika. Logopedia Silesiana, 7, 56–80.

Ciszewska-Psujek, U. (2018b). Językowe wykładniki poznawczej deterioracji w chorobie alkoholowej. W: M. Marczewska, A. Kasprzyk (red.), Język – umysł –poznanie. W poszukiwaniu uniwersaliów (s. 33–46). Kielce: Kieleckie Towarzystwo Naukowe.

Ciszewska-Psujek, U. (2019). Zaburzenia językowe w chorobie alkoholowej – egzemplifikacja. W: J. Nyćkowiak, J. Leśny (red.), Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce, cz. 2: Nauki medyczne i nauki o zdrowiu (s. 41–48). Poznań: Wydawnictwo Młodzi Naukowcy.

Czernikiewicz, A., Woźniak, T. (2012). Diagnoza psychogennych zaburzeń mowy. W: S. Milewski, E. Czaplewska (red.), Diagnoza logopedyczna (s. 415–480). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Dao-Castellana, M.H., i in. (1998). Frontal dysfunction in neurologically normal chronic alcoholic subjects: metabolic and neuropsychological findings. Psychological Medicine, 28, 1039–1048.

Beaugrande, R. de, Dressler, W. (1990). Wstęp do lingwistyki. Tłum. A. Szwedek. Warszawa: PWN.

Domagała, A. (2012). Zaburzenia komunikacji językowej w otępieniu allzheimerowskim – typologia zjawisk w perspektywie progresywności wypowiedzi. W: S. Grabias, Z.M. Kurkowski (red.), Logopedia. Teoria zaburzeń mowy (s. 625–644). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Duszak, A. (1998). Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Flannery, B., i in. (2007). Gender differences in neurocognitive functioning among alcohol-dependent Russian patients. Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 31, 745–754.

Grabias, S. (2012). Teoria zaburzeń mowy. Perspektywy badań, typologie zaburzeń, procedury postępowania logopedycznego. W: S. Grabias, Z.M. Kurkowski (red.), Logopedia. Teoria zaburzeń mowy (s. 15–72). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Grabias, S., Kurkowski, Z.M., Woźniak, T. (2002). Logopedyczny test przesiewowy dla dzieci w wieku szkolnym. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Grzegorczykowa, R. (1998). Wykłady z polskiej składni. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Herzyk, A. (2009). Wprowadzenie do neuropsychologii klinicznej. Warszawa: Scholar.

Jodzio, K. (2012). Neuropsychologia jesieni życia. Psychologia Rozwojowa, 17(1), 85–98.

Kaczmarek, B. (2011). Zespoły czołowe. W: Ł. Domańska, A.R. Borkowska. (red.), Podstawy neuropsychologii klinicznej (s. 299–317). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Kielar-Turska, M., Bryczewska-Konieczny, K. (2014). Specyficzne właściwości posługiwania się językiem przez osoby w wieku senioralnym. W: S. Milewski, J. Kuczkowski, K. Kaczorowska-Bray (red.), Biomedyczne podstawy logopedii (s. 429–443). Gdańsk: Harmonia Universalis.

Kopera, M., Wojnar, M., Szelenberger, W. (2011). Czynniki wpływające na funkcjonowanie poznawcze u osób uzależnionych od alkoholu. Alkoholizm i Narkomania, 24(1), 39–52.

Labov, W. (1983). The study of language on its social context. W: P.P. Giglioli (ed.), Language and social context (s. 283–308). [b.m.w.] Penguin Books.

Labov, W. (1986). Language in the inner city: Studies in the Black English vernacular. Philadelphia: University of Pensylvania Press.

Lezak, M. (1995). Neuropsychological assessment. New York: Oxford University Press.

Łuria, A. (1967). Zaburzenia wyższych czynności korowych wskutek ogniskowych uszkodzeń mózgu. Wprowadzenie do neuropsychologii. Warszawa: PWN.

Mann, K., i in. (2005). Neuroimaging of gender differences in alcohol dependence: Are women more vulnerable? Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 29, 896–901.

Matyjasek, A. (2016–2017). Starzenie się a procesy językowe. Biuletyn Logopedyczny, 1–2(30–31), 147–167.

Mayenowa, M.R. (1979). Poetyka teoretyczna. Zagadnienia języka. Wrocław: Ossolineum.

Noël, X., i in. (2002). Contribution of frontal cerebral blood flow measured by 99mTcbicisate SPECT and executive function deficits to predicting treatment outcome in alcohol-dependent patients. Alcohol and Alcoholism, 37, 347–354.

Nowakowska, K., Jabłkowska, K., Borkowska, A. (2007). Zaburzenia funkcji poznawczych pacjentów uzależnionych od alkoholu. Psychiatria Polska, 5(41), 693–703.

Obuchowski, K. (1970). Kody orientacji i struktura procesów emocjonalnych. Warszawa: PWN.

Panasiuk, J. (2012). Afazja a interakcja. TESKT – metaTESKT – konTESKT. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Panasiuk J. (2015). Postępowanie logopedyczne w przypadku zespołu psychoorganicznego czołowego. W: S. Grabias, J. Panasiuk, T. Woźniak (red.), Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego (s. 1025–1058). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Parker, E.S., Cahill, L., McGaugh, J.L. (2006). A case of unusual autobiographical remembering. Neurocase, 12, 35–49.

Parsons, O.A. (1996). Alcohol abuse and alcoholism. W: S.J. Nixon (ed.), Neuropsychology for clinical practice (s. 175–201). Washington DC: American Psychological Press.

Pawłow, I.P. (1952). Wykłady o czynności mózgu. Tłum. S. Miller. Oprac. J. Konorski. Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich.

Piazza, N.J., Vrbka, J.L., Yeager, R.D. (1989). Telescoping of alcoholism in women alcoholics. International Journal of the Addictions, 24, 19–28.

Rosenbloom, M.J., O’Reilly, A., Sassoon, S.A., Sullivan, E.V., Pfefferbaum, A. (2005). Persistent cognitive deficits in community-treated alcoholic men and women volunteering for research: limited contribution from psychiatric comorbidity. Journal of Studies on Alcohol and Drugs, 66, 254–265.

Ryszkowski, A., i in. (2015). Objawy i skutki nadużywania alkoholu. Journal of Clinical Healthcare, 1, 2–6.

Stern, Y. (2009). Cognitive reserve. Neuropsychologia, 47, 2015–2028.

Steuden, S. (2011). Psychologia starzenia i starości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Straś‑Romanowska, M. (2011). Późna dorosłość. Wiek starzenia się. W: B. Harwas-Napierała, J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka. Podręcznik akademicki (s. 326–350). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Stuart‑Hamilton, I. (2000). Psychologia starzenia się. Tłum. A. Błachnio. Poznań: Zysk i S‑ka.

Sullivan, E.V., Margaret, J., Rosenbloom M.J., Lim, K.O., Pfefferbaum, A. (2000). Longitudinal changes in cognition, gait, and balance in abstinent and relapsed alcoholic men: relationships to changes in brain structure. Neuropsychology, 14, 178–188.

Sullivan, E.V., Fama, R., Rosenbloom, M.J., Pfefferbaum, A. (2002). A profile of neuropsychological deficits in alcoholic women. Neuropsychology, 16, 74–83.

Szepietowska, E.M. (2009). Czy mniej znaczy gorzej? Starzenie się z perspektywy neurobiologicznej. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, 22, 9–22.

Thomas, P. (1995). Thought disorder of communication disorder: Linguistic science provides a new aproach. British Journal of Psychiatry, 166, 287–290.

Thomas, P., Kearney, G., Napier, E. (1996a). Speech and language in first onset psychosis: differences between people with schizophrenia, mania and controls. British Journal of Psychiatry, 168, 337–343.

Thomas, P., Kearney, G., Napier, E. (1996b). The reliability and characteristics of the brief syntactic analysis. British Journal of Psychiatry, 168, 334–337.

Tłokiński, W. (1986). Mowa. Przegląd problematyki dla psychologów i pedagogów. Warszawa: PWN.

Tłokiński, W. (1990). Mowa ludzi u schyłku życia. Warszawa: PWN.

Trzebiński, J. (2002). Narracyjne konstruowanie rzeczywistości. W: J. Trzebiński (red.), Narracja jako sposób rozumienia świata (s. 17–42). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Warchala, J. (1991). Dialog potoczny a tekst. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Warchala, J. (1993). Potoczna narracja w dialogu. W: A. Wilkoń, J. Warchala (red.), Z problemów współczesnego języka polskiego (s. 22–32). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Woronowicz, B.T. (2001). Bez tajemnic o uzależnieniach i ich leczeniu. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychiatrii i Neurologii.

Woźniak, T. (2000). Zaburzenia języka w schizofrenii. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Woźniak, T. (2012). Zaburzenia mowy w schizofrenii. W: S. Grabias, Z.M. Kurkowski (red.), Logopedia. Teoria zaburzeń mowy (s. 645–677). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Zdunkiewicz-Jedynak, D. (2006). ABC stylistyki. W: M. Bańko (red.), Polszczyzna na co dzień. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.


Published : 2020-12-29


Ciszewska-PsujekU. (2020). Compensation strategies in the linguistic behaviour of men addicted to alcohol. Logopedia Silesiana, (9), 1-28. https://doi.org/10.31261/LOGOPEDIASILESIANA.2020.09.17

Urszula Ciszewska-Psujek 
Maria Curie Skłodowska University in Lublin  Poland
https://orcid.org/0000-0002-8487-0358
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

The Copyright Owners of the submitted texts grant the Reader the right to use the pdf documents under the provisions of the Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY SA). The user can copy and redistribute the material in any medium or format and remix, transform, and build upon the material for any purpose.

1. License

The University of Silesia Press provides immediate open access to journal’s content under the Creative Commons BY-SA 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Authors who publish with this journal retain all copyrights and agree to the terms of the above-mentioned CC BY-SA 4.0 license.

2. Author’s Warranties

The author warrants that the article is original, written by stated author/s, has not been published before, contains no unlawful statements, does not infringe the rights of others, is subject to copyright that is vested exclusively in the author and free of any third party rights, and that any necessary written permissions to quote from other sources have been obtained by the author/s.

If the article contains illustrative material (drawings, photos, graphs, maps), the author declares that the said works are of his authorship, they do not infringe the rights of the third party (including personal rights, i.a. the authorization to reproduce physical likeness) and the author holds exclusive proprietary copyrights. The author publishes the above works as part of the article under the licence "Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International".

ATTENTION! When the legal situation of the illustrative material has not been determined and the necessary consent has not been granted by the proprietary copyrights holders, the submitted material will not be accepted for editorial process. At the same time the author takes full responsibility for providing false data (this also regards covering the costs incurred by the University of Silesia Press and financial claims of the third party).

3. User Rights

Under the CC BY-SA 4.0 license, the users are free to share (copy, distribute and transmit the contribution) and adapt (remix, transform, and build upon the material) the article for any purpose, provided they attribute the contribution in the manner specified by the author or licensor.

4. Co-Authorship

If the article was prepared jointly with other authors, the signatory of this form warrants that he/she has been authorized by all co-authors to sign this agreement on their behalf, and agrees to inform his/her co-authors of the terms of this agreement.

I hereby declare that in the event of withdrawal of the text from the publishing process or submitting it to another publisher without agreement from the editorial office, I agree to cover all costs incurred by the University of Silesia in connection with my application.