Correct nomenclature associated with d/Deaf people


Abstract

Among Polish language users, the numerous phrases used to describe both people with disabilities and deaf people are often meaningless. However, not everyone realizes that some of the terms used turn out to be very hurtful for the deaf people. However, to know the reason why some terms turn out that way, it is essential to know the community and the rules that govern it. The article emphasizes the importance of being aware of Deaf Culture, a cursory knowledge of which is necessary to understand the issues addressed in the text.


Keywords

deaf; Deaf; disability; sign language; Deaf Culture

Brückner, A. (1927). Słownik etymologiczny języka polskiego. Kraków: Krakowska Spółka Wydawnicza.

Czajkowska-Kisil, M. (2014). Głusi, ich język i kultura – zarys problematyki. In: P. Rutkowski, S. Łozińska (eds.), Lingwistyka przestrzeni i ruchu. Komunikacja migowa a metody korpusowe (pp. 17–35). Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. https://www.plm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2012/07/Czajkowska-Kisil-Glusi-ich-jezyk-i-kultura.pdf [access: 23.05.2021].

Iwanicka, B. (2017). Bariery i przykłady wsparcia w procesie edukacji w środowisku osób z wadami słuchu. Studia Edukacyjne, 43, 247–261. https://doi.org/10.14746/se.2017.43.15.

Kubik, W. (2005). Anatomia, fizjologia i patologia narządów głosu, mowy i słuchu. Szczecin: Wydawnictwo Polskiego Związku Głuchych.

Marganiec, B. (2014). Kultura głuchych. In: M. Świdziński (ed.), Sytuacja osób głuchych w Polsce. Raport zespołu ds. g/Głuchych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich (pp. 137–157). Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.

Markowski, A. (ed.). (2004). Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Pachocińska, E. (1998). Wstęp do językoznawstwa ogólnego. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Périer, O. (1922). Dziecko z uszkodzonym narządem słuchu. Transl. T. Gałkowski. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Szczepankowski, B., & Koncewicz, D. (2008). Język migowy w terapii. Łódź: Wydawnictwo Naukowe WSP.

Świdziński, M. (2003). Głusi uczniowie jako uczestnicy badań nad PJM. In: M. Świdziński, T. Gałkowski (eds.), Studia nad kompetencją językową i komunikacją niesłyszących (pp. 19–29). Warszawa: [Polski Komitet Audiofonologii].

Świdziński, M. (2014), Wprowadzenie. W: M. Świdziński (red.), Sytuacja osób głuchych w Polsce. Raport zespołu ds. g/Głuchych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich (s. 8–12). Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.

Witkowski, J. (ed.). (2014). Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.

Wiśniewska, D. (2020). Dorastanie między dwoma światami. Społeczne konteksty rozwoju słyszących dzieci niesłyszących rodziców. Wychowanie dwukulturowe KODA. Warszawa: Wydawnictwo APS.

Wójcik, T. (2012). R(E)wolucja inwalidy – qualis artifex pereo! artPAPIER, 10(202). http://artpapier.com/index.php?page=artykul&wydanie=153&artykul=3282 [access: 23.05.2021].


Published : 2022-06-28


NiezręckaK. (2022). Correct nomenclature associated with d/Deaf people. Logopedia Silesiana, 11(1), 1-16. https://doi.org/10.31261/LOGOPEDIASILESIANA.2022.11.01.08

Katarzyna Niezręcka  katarzyna.niezrecka@o2.pl
Jan Kochanowski University in Kielce  Poland
https://orcid.org/0000-0002-7991-1178

Mgr filologii polskiej (ukończone na uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), studentka trzeciego roku logopedii ogólnej na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Rozpoczyna swoją przygodę z zawodem logopedy; od początku studiów logopedycznych specjalizuje się w zakresie surdologopedii i języka migowego. Bierze czynny udział w wolontariatach logopedycznych nastawionych na terapię dzieci i dorosłych z wadami słuchu.

Zainteresowania: surdologopedia, metoda Fonogestów, Polski Język Migowy, Kultura Głuchych, szerzenie wiedzy dot. języka migowego w mediach społecznościowych.


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

The Copyright Owners of the submitted texts grant the Reader the right to use the pdf documents under the provisions of the Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY SA). The user can copy and redistribute the material in any medium or format and remix, transform, and build upon the material for any purpose.

1. License

The University of Silesia Press provides immediate open access to journal’s content under the Creative Commons BY-SA 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Authors who publish with this journal retain all copyrights and agree to the terms of the above-mentioned CC BY-SA 4.0 license.

2. Author’s Warranties

The author warrants that the article is original, written by stated author/s, has not been published before, contains no unlawful statements, does not infringe the rights of others, is subject to copyright that is vested exclusively in the author and free of any third party rights, and that any necessary written permissions to quote from other sources have been obtained by the author/s.

If the article contains illustrative material (drawings, photos, graphs, maps), the author declares that the said works are of his authorship, they do not infringe the rights of the third party (including personal rights, i.a. the authorization to reproduce physical likeness) and the author holds exclusive proprietary copyrights. The author publishes the above works as part of the article under the licence "Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International".

ATTENTION! When the legal situation of the illustrative material has not been determined and the necessary consent has not been granted by the proprietary copyrights holders, the submitted material will not be accepted for editorial process. At the same time the author takes full responsibility for providing false data (this also regards covering the costs incurred by the University of Silesia Press and financial claims of the third party).

3. User Rights

Under the CC BY-SA 4.0 license, the users are free to share (copy, distribute and transmit the contribution) and adapt (remix, transform, and build upon the material) the article for any purpose, provided they attribute the contribution in the manner specified by the author or licensor.

4. Co-Authorship

If the article was prepared jointly with other authors, the signatory of this form warrants that he/she has been authorized by all co-authors to sign this agreement on their behalf, and agrees to inform his/her co-authors of the terms of this agreement.

I hereby declare that in the event of withdrawal of the text from the publishing process or submitting it to another publisher without agreement from the editorial office, I agree to cover all costs incurred by the University of Silesia in connection with my application.