Zadania logopedy wobec edukacji inkluzyjnejAbstrakt

The aim of this paper is to present multidimensional problems of inclusive education of impaired hearing. Selected components of inclusive education that are of particular interest in this paper are as follows: legislative regulations, inclusive education principles and their application for a speech therapist, organising the education of deaf and hard of hearing students, and prospects of the development of surdologopaedics in view of the challenges of inclusive pedagogy.

Pobierz

Opublikowane : 2015-01-01


GuniaG. (2015). Zadania logopedy wobec edukacji inkluzyjnej. Logopedia Silesiana, (4). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/LOGOPEDIASILESIANA/article/view/4505

Grażyna Gunia  grazyna.gunia@up.krakow.pl
surdopedagog, logopeda, nauczyciel akademicki w Instytucie Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. W dociekaniach badawczych podejmuje głównie zagadnienia związane z pedagogiką specjalną, rewalidacją głuchych i niedosłyszących, logopedią oraz pedagogiką zdrowia, promocją zdrowia oraz profilaktyką pedagogiczną. Przedmiotem szczególnego zainteresowania są zagadnienia promocji zdrowia osób z różnymi rodzajami i stopniami niepełnosprawności oraz działania profilaktyczno-wspierające rozwój i zdrowie dzieci i młodzieży. W 2003 roku odbyła staż naukowy w zakresie psychologii zdrowia i zaburzeń zachowania w Zakładzie Psychologii Zdrowia i Zaburzeń Zachowania w Instytucie Psychologii Stosowanej na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ściśle współpracowała z Prof. dr hab. B. Woynarowską z UW, w sprawie standardów przygotowania nauczycieli w zakresie edukacji zdrowotnej oraz przy opracowaniu bibliografii w obszarze edukacji zdrowotnej. Dorobek naukowy obejmuje ogółem ponad 70 publikacji, między innymi monografię Subiektywny obraz zdrowia oraz zachowań zdrowotnych uczniów z wadą słuchu (Kraków 2010) oraz współautorską książkę z Viktorem Lechtą, Wprowadzenie do logopedii (Kraków 2011).