Programowanie języka dziecka z uszkodzeniem słuchu z zastosowaniem metody audytywno-werbalnej. Studium przypadkuAbstrakt

The aim of this article is to present the problems of diagnosis, and the possibilities of language programming of a child with profound hearing loss using the auditory-verbal method. Therapeutic procedure refers to the proper development of the child’s speech.

Pobierz

Opublikowane : 2015-01-01


LorencA. (2015). Programowanie języka dziecka z uszkodzeniem słuchu z zastosowaniem metody audytywno-werbalnej. Studium przypadku. Logopedia Silesiana, (4). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/LOGOPEDIASILESIANA/article/view/4516

Anita Lorenc  anita.lorenc@poczta.umcs.lublin.pl
doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS w Lublinie. Napisała rozprawę doktorską na temat akustycznej analizy wymowy dzieci z głębokimi uszkodzeniami słuchu pod kierunkiem prof. Piotry Łobacz na Wydziale Neofilologii UAM w Poznaniu. Prowadzi badania naukowe z zakresu fonetyki eksperymentalnej, akustyki mowy oraz surdologopedii. Kierownik projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki poświęconego opisowi współczesnej wymowy polskiej z wykorzystaniem artykulografii elektromagnetycznej, kołowej macierzy mikrofonowej oraz szybkich kamer wideo. Autorka monografii „Wymowa dzieci niesłyszących. Analiza audytywna i akustyczna” oraz kilkudziesięciu artykułów, recenzji oraz haseł encyklopedycznych. Prowadzi diagnozę i terapię logopedyczną, w tym dzieci z uszkodzeniami słuchu.