Współczynnik nasycenia składnią w badaniu złożoności gramatycznej wypowiedzi dzieci z niepełnosprawnością intelektualnąAbstrakt

Individuals with intellectual disabilities constitute a large part of the population in which significant disorders of linguistic communication are noted. In characterizing their communication capabilities, observable difficulties in forming long utterances are emphasised. This article discusses the possibility of using syntax saturation ratio, allowing for determination of the grammatical complexity degree of utterances, in descriptions of the linguistic skills of intellectually-disabled children.
Key words: syntax saturation ratio, word phrases, intellectual disability

Błeszyński J.: Niepełnosprawność intelektualna. Mowa – język – komunikacja. Czy iloraz inteligencji wyjaśnia wszystko? Gdańsk, Harmonia Universalis 2013.

Bobińska K., Gałecki P.: Zaburzenia psychiczne u osób upośledzonych umysłowo. Wrocław, Wydaw. Continuo 2010.

Kaczorowska‑Bray K.: Zaburzenia komunikacji językowej w grupie osób z niepełnosprawnością intelektualną. W: Diagnoza i terapia logopedyczna osób z niepełnosprawnością intelektualną. Red. J. Błeszyński, K. Kaczorowska‑Bray. Gdańsk, Harmonia Universalis 2012, s. 36–64.

Kryteria Diagnosytyczne z DSM‑5. Desk reference. Wrocław, Edra Urban & Partner 2015.

Łuczyński E.: Badanie kompetencji gramatycznej osób z zaburzeniami mowy. W: Metodologia badań logopedycznych z perspektywy teorii i praktyki. Red. S. Milewski, K. Kaczorowska‑Bray. Gdańsk, Harmonia Universalis 2015, s. 56–64.

Pietras T. et al.: Problemy zdrowia somatycznego u osób z niepełnosprawnością intelektualną. W: Niepełnosprawność intelektualna – etiopatogeneza, epidemiologia, diagnoza, terapia. Red. K. Bobińska, T. Pietras, P. Gałecki. Wrocław, Wydaw. Continuo 2012, s. 374–398.

Rakowska A.: Język, komunikacja, niepełnosprawność. Wybrane zagadnienia. Kraków, Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej 2003.

Pobierz

Opublikowane : 2016-12-22


Kaczorowska‑Bray, K. (2016). Współczynnik nasycenia składnią w badaniu złożoności gramatycznej wypowiedzi dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Logopedia Silesiana, (5), 199-216. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/LOGOPEDIASILESIANA/article/view/7274

Katarzyna Kaczorowska‑Bray  logkk@ug.edu.pl
Katedra Logopedii, Uniwersytet Gdański