Płynność wypowiedzi publicystycznej w telewizyjnym dyskursie medialnym. Wstępne analizyAbstrakt

The article shows the results of a preliminary analysis of journalistic utterance fluency in Polish television. It takes into account the specific character of media discourse and its possible impact on a journalist’s way of speaking. The results enable a description of the quantitative and qualitative differences in the fluency of live broadcast utterances.
Key words: utterance fluency, tempo of utterance, pause, media discourse

Góral‑Półrola J.: Organiczna niepłynność mówienia. „Studia Logopaedica IV. Język – kultura – edukacja”, s. 132–147.

Kawka M.: Dyskurs medialny w świetle współczesnych analiz dyskursu. „Studia Logopaedica IV. Język – kultura – edukacja”, s. 212–220.

Kita M.: Medialna moda na dialog. W: Język w mediach. Antologia. Red. M. Kita, I. Loewe. Katowice, Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego 2014, s. 224–226.

Michalik M., Cholewiak A., Jagiełowicz W.: Niemówienie, milczenie, przemilczenie, pauza, czyli wielkie nic w teorii i praktyce logopedycznej. W: Problemy badawcze i diagnostyczne w logopedii. Red. I. Jaros, R. Gliwa. [W druku].

Ożóg K.: Ustna odmiana języka ogólnego. W: Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. T. 2. Red. J. Bartmiński, Wrocław, Wiedza o Kulturze 1993, s. 95.

Śniatkowski S.: Milczenie i pauza w gramatyce nadawcy i odbiorcy. Kraków, Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej 2002.

Tarkowski Z.: Jąkanie jako zaburzenie komunikacji interpersonalnej. W: Zaburzenia procesu komunikatywnego. Głos, mowa, słuch, otolaryngologia. Red. A. Obrębowski, Z. Tarkowski. Lublin, Wydaw. Fundacji „Orator” 2003, s. 151–171.

Woźniak T.: Niepłynność mówienia. W: Logopedia. Teoria zaburzeń mowy. Red. S. Grabias, M. Kurkowski. Lublin, Wydaw. UMCS 2012, s. 549–564.

Pobierz

Opublikowane : 2016-12-18


Jagiełowicz, W. (2016). Płynność wypowiedzi publicystycznej w telewizyjnym dyskursie medialnym. Wstępne analizy. Logopedia Silesiana, (5), 249-258. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/LOGOPEDIASILESIANA/article/view/7277

Wojciech Jagiełowicz  logopediasilesiana@us.edu.pl
Wydział Filologiczny, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie