Studium przypadku dziecka z zaburzeniami motorycznymi o podłożu sensorycznymAbstrakt

The article contains a description of the case study of a child with the Sensory Processing Disorders. The case study method is analytical. In the etiology of the Sensory Processing Disorders,
the most frequently spoken of developmental of coordination and the condition of the maturity of central-peripheral structures. As therapeutic observations confirm, it is therefore interesting to
examine auditory attention (selection and intensification of sound stimuli processing) and assessment of the ability of coordination.
Key words: sensory processing disorders, the developmental processing disorder, central auditory processing disorders

Afolter F.: Spostrzeganie, rzeczywistość, język. Przeł. T. Duliński. Warszawa, WSiP 1997.

Ayres A.J.: Dziecko a integracja sensoryczna. Przeł. J. Okuniewski. Gdańsk, Harmonia Universalis 2015.

Gibson J.J.: The senses conscidered as perceptual systems. Boston, Houghton Mifflin 1966; za: A. Schetz: Percepcja bez wrażeń zmysłowych. „Nowa Psychologia” J.J. Gibsona. „Roczniki Psychologiczne” 2013, t. 15, nr 1, s. 45.

Grabowska A.: Percepcja wzrokowa i jej analogie do innych form percepcji. W: Mózg i zachowanie. Red. T. Górska, A. Grabowska, J. Zagrodzka. Warszawa, Wydaw. Naukowe PWN 1997, s. 147–183.

Hickok G.: Mit neuronów lustrzanych. Rzetelna neuronauka komunikacji i poznania. Przeł. K. Cipora, A. Machniak. Kraków, Copernicus Center Press 2016.

Kinalski. R.: Neurofizjologia kliniczna dla neurorehabilitacji. Podręcznik dla studentów i absolwentów wydziałów fizjoterapii. Wrocław, MedPharm Polska 2008.

Kranowitz C.S.: Nie-zgrane dziecko. Zaburzenia przetwarzania sensorycznego – diagnoza i postępowanie. Przeł. A. Sawicka-Chrapkowicz. Gdańsk, Harmonia Universalis 2011.

Kurcz I.: Pamięć, uczenie się, język. Warszawa, Wydaw. Naukowe PWN 1995.

Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne. Red. przekł. S. Pużyński, J. Wciórka. Kraków–Warszawa, Uniwersyteckie Wydaw. Medyczne „Vesalius” 2007.

LeDoux J.: Mózg emocjonalny. Tajemnicze podstawy życia emocjonalnego. Przeł. A. Jankowski. Poznań, Media Rodzina 2000 .

Lorenc Z., Wróbel T.: Nauka czytania i pisania. W: Praca nauczyciela i ucznia w klasach 1–3. Red. M. Lelonka, T. Wróbel. Warszawa, WSiP 1990, s. 196–197.

Matyja M.: Neurorozwojowa analiza wad postawy ciała u dzieci i młodzieży. Katowice, Wydaw. Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach 2012.

Neuropsychologia kliniczna. Uraz mózgu. T. 1: Procesy poznawcze i emocjonalne. Red. M. Pąchalska. Warszawa, Wydaw. Naukowe PWN 2007.

Niechaj A.: Fizjologia receptorów. W: Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej. Red. W.Z. Traczyk, A. Trzebski. Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2015, s. 91–99.

Panasiuk J.: Strategie komunikacyjne w przypadkach afatycznych zaburzeń mowy. W: Diagnoza neuropsychologiczna. Metodologia i metodyka. Red. A. Borkowska, E.M. Szepietowska. Lublin, Wydaw. UMCS 2000, s. 149–182.

Pert C.B.: Molekuły emocji. Naukowe dowody na łączność ciała i duszy. Białystok, Studio Astropsychologii 2014.

Podstawy neuropsychologii klinicznej. Red. Ł. Domańska, A. Borkowska. Lublin, Wydaw. UMCS 2008.

Piotrowska M., Szymańska M.: Nowe już w szkole. Warszawa, Nowa Era 2009.

Przybyla O.: Integracja sensoryczna w edukacji polonistycznej. W: Dialog z rzeczywistością. Język. Literatura. Kultura. Red. Z. Trzaskowski. Kielce, [Kieleckie Towarzystwo Naukowe], Instytut Filologii Polskiej Akademii Świętokrzyskiej im. J. Kochanowskiego 2007, s. 467–476.

Przybyla O.: Analiza dźwiękowej realizacji mowy w antropomotorycznej perspektywie opisu. „Forum Logopedyczne” 2013, nr 21, s. 63–79.

Przybyla O.: Motoryczne zdolności koordynacyjne w świetle badań nad mową. W: Metodologia badań logopedycznych z perspektywy teorii i praktyki. Gdańsk, Harmonia Universalis 2015, s. 322–363.

Przybyla O.: Procesy przetwarzania sensorycznego w stymulowaniu rozwoju małego dziecka. W: Wczesna interwencja logopedyczna. Red. K. Kaczorowska-Bray, S. Milewski. Gdańsk, Harmonia Universalis 2016, s. 100–117.

Przybyla O.: Zaburzenie rozwoju koordynacji – dyspraksja. Przegląd badań. „Logopedia Silesiana” 2016, t. 5, s. 227–248.

Rivard L. et al.: Developmental Coordination Disorder (DDC). In: Physical therapy for children. Eds. S.K. Campbell, R.J. Palisano, M.N. Orlin. St. Louis, Saunders Elsevier 2012.

Rodak H.: Terapia dziecka z wadą wymowy. Warszawa, Wydaw. Uniwersytetu Warszawskiego 2002, s. 43–44.

Sacks O.: Oko umysłu. Przeł. J. Lang. Poznań, Zysk i S-ka 2010.

Sadowska L. Banaszek G.: Neurokinezjologiczna diagnostyka niemowląt z zaburzeniami rozwoju psychomotorycznego. W: Neurokinezjologiczna diagnostyka i terapia dzieci z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego. Red. L. Sadowska. Cz. 1. Wrocław, Wydaw. AWF 2001, s. 115−174.

Schetz A.: Percepcja bez wrażeń zmysłowych. „Nowa Psychologia” J.J. Gibsona. „Roczniki Psychologiczne” 2013, t. 15, nr 1, s. 31–53.

Searl J.R.: Umysł. Krótkie wprowadzenie: Przeł. J. Karłowski. Poznań, Dom Wydawniczy Rebis 2010.

Smits-Engelsman B.C. et al: Fine motor deficiencies in children diagnosed as DCD based on poor grapho-motor ability. “Human Movement Science” 2001, Vol. 20, Issues 1–2, p. 161–182.

Taylor J.B.: Udar i przebudzenie. Moja podróż w głąb mózgu. Przeł. J. Żuławnik. Łódź, Galaktyka 2015.

Tokarz F.: Nerwowe ośrodkowe i obwodowe zaburzenia mowy oraz głosu (afazja, dyzartria, dysfonia, mutyzm). W: Foniatria kliniczna. Red. A. Pruszewicz. Warszawa, PZWL 1992, s. 263–278.

Tłokiński W.: Mowa. Przegląd problematyki dla psychologów i pedagogów. Warszawa, PWN 1982.

Walsh K.W.: Neuropsychologia kliniczna. Przeł. B. Mroziak. Warszawa, PWN 1998.

Wann J.P., Mon-Williams M., Rushton K.: Postural control and co-ordination disorders: The swinging room revisited. “Human Movement Science” 1998, Vol. 17, Issues 4–5, p. 491–514;

Williams H.G., Wollacott M.: Characteristics of neuromuscular responses underlying posture control in clumsy children. “Motor Development: Research and Reviews” 1997, Vol. 1, p. 8–23.

Wilgocka-Okoń B.: Gotowość szkolna dzieci sześcioletnich. Poznań: Wydaw. Akademickie Żak 2003.

Żernicki B.: Uszkodzenie mechanizmu uczenia się w wyniku wczesnej deprywacji wzrokowej. W: Mózg i zachowanie. Red. T. Górska, A. Grabowska, J. Zagrodzka. Warszawa, Wydaw. Naukowe PWN 1997, s. 184–191.

Pobierz

Opublikowane : 2016-12-20


Przybyla, O. (2016). Studium przypadku dziecka z zaburzeniami motorycznymi o podłożu sensorycznym. Logopedia Silesiana, (5), 357-390. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/LOGOPEDIASILESIANA/article/view/7285

Olga Przybyla  olga.przybyla@us.edu.pl
Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej, Centrum Logopedii, Uniwersytet Śląski w Katowicach