Studium przypadku dziecka z zaburzeniami motorycznymi o podłożu sensorycznymAbstract

The article contains a description of the case study of a child with the Sensory Processing Disorders. The case study method is analytical. In the etiology of the Sensory Processing Disorders,
the most frequently spoken of developmental of coordination and the condition of the maturity of central-peripheral structures. As therapeutic observations confirm, it is therefore interesting to
examine auditory attention (selection and intensification of sound stimuli processing) and assessment of the ability of coordination.
Key words: sensory processing disorders, the developmental processing disorder, central auditory processing disorders

Afolter F.: Spostrzeganie, rzeczywistość, język. Przeł. T. Duliński. Warszawa, WSiP 1997.

Ayres A.J.: Dziecko a integracja sensoryczna. Przeł. J. Okuniewski. Gdańsk, Harmonia Universalis 2015.

Gibson J.J.: The senses conscidered as perceptual systems. Boston, Houghton Mifflin 1966; za: A. Schetz: Percepcja bez wrażeń zmysłowych. „Nowa Psychologia” J.J. Gibsona. „Roczniki Psychologiczne” 2013, t. 15, nr 1, s. 45.

Grabowska A.: Percepcja wzrokowa i jej analogie do innych form percepcji. W: Mózg i zachowanie. Red. T. Górska, A. Grabowska, J. Zagrodzka. Warszawa, Wydaw. Naukowe PWN 1997, s. 147–183.

Hickok G.: Mit neuronów lustrzanych. Rzetelna neuronauka komunikacji i poznania. Przeł. K. Cipora, A. Machniak. Kraków, Copernicus Center Press 2016.

Kinalski. R.: Neurofizjologia kliniczna dla neurorehabilitacji. Podręcznik dla studentów i absolwentów wydziałów fizjoterapii. Wrocław, MedPharm Polska 2008.

Kranowitz C.S.: Nie-zgrane dziecko. Zaburzenia przetwarzania sensorycznego – diagnoza i postępowanie. Przeł. A. Sawicka-Chrapkowicz. Gdańsk, Harmonia Universalis 2011.

Kurcz I.: Pamięć, uczenie się, język. Warszawa, Wydaw. Naukowe PWN 1995.

Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne. Red. przekł. S. Pużyński, J. Wciórka. Kraków–Warszawa, Uniwersyteckie Wydaw. Medyczne „Vesalius” 2007.

LeDoux J.: Mózg emocjonalny. Tajemnicze podstawy życia emocjonalnego. Przeł. A. Jankowski. Poznań, Media Rodzina 2000 .

Lorenc Z., Wróbel T.: Nauka czytania i pisania. W: Praca nauczyciela i ucznia w klasach 1–3. Red. M. Lelonka, T. Wróbel. Warszawa, WSiP 1990, s. 196–197.

Matyja M.: Neurorozwojowa analiza wad postawy ciała u dzieci i młodzieży. Katowice, Wydaw. Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach 2012.

Neuropsychologia kliniczna. Uraz mózgu. T. 1: Procesy poznawcze i emocjonalne. Red. M. Pąchalska. Warszawa, Wydaw. Naukowe PWN 2007.

Niechaj A.: Fizjologia receptorów. W: Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej. Red. W.Z. Traczyk, A. Trzebski. Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2015, s. 91–99.

Panasiuk J.: Strategie komunikacyjne w przypadkach afatycznych zaburzeń mowy. W: Diagnoza neuropsychologiczna. Metodologia i metodyka. Red. A. Borkowska, E.M. Szepietowska. Lublin, Wydaw. UMCS 2000, s. 149–182.

Pert C.B.: Molekuły emocji. Naukowe dowody na łączność ciała i duszy. Białystok, Studio Astropsychologii 2014.

Podstawy neuropsychologii klinicznej. Red. Ł. Domańska, A. Borkowska. Lublin, Wydaw. UMCS 2008.

Piotrowska M., Szymańska M.: Nowe już w szkole. Warszawa, Nowa Era 2009.

Przybyla O.: Integracja sensoryczna w edukacji polonistycznej. W: Dialog z rzeczywistością. Język. Literatura. Kultura. Red. Z. Trzaskowski. Kielce, [Kieleckie Towarzystwo Naukowe], Instytut Filologii Polskiej Akademii Świętokrzyskiej im. J. Kochanowskiego 2007, s. 467–476.

Przybyla O.: Analiza dźwiękowej realizacji mowy w antropomotorycznej perspektywie opisu. „Forum Logopedyczne” 2013, nr 21, s. 63–79.

Przybyla O.: Motoryczne zdolności koordynacyjne w świetle badań nad mową. W: Metodologia badań logopedycznych z perspektywy teorii i praktyki. Gdańsk, Harmonia Universalis 2015, s. 322–363.

Przybyla O.: Procesy przetwarzania sensorycznego w stymulowaniu rozwoju małego dziecka. W: Wczesna interwencja logopedyczna. Red. K. Kaczorowska-Bray, S. Milewski. Gdańsk, Harmonia Universalis 2016, s. 100–117.

Przybyla O.: Zaburzenie rozwoju koordynacji – dyspraksja. Przegląd badań. „Logopedia Silesiana” 2016, t. 5, s. 227–248.

Rivard L. et al.: Developmental Coordination Disorder (DDC). In: Physical therapy for children. Eds. S.K. Campbell, R.J. Palisano, M.N. Orlin. St. Louis, Saunders Elsevier 2012.

Rodak H.: Terapia dziecka z wadą wymowy. Warszawa, Wydaw. Uniwersytetu Warszawskiego 2002, s. 43–44.

Sacks O.: Oko umysłu. Przeł. J. Lang. Poznań, Zysk i S-ka 2010.

Sadowska L. Banaszek G.: Neurokinezjologiczna diagnostyka niemowląt z zaburzeniami rozwoju psychomotorycznego. W: Neurokinezjologiczna diagnostyka i terapia dzieci z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego. Red. L. Sadowska. Cz. 1. Wrocław, Wydaw. AWF 2001, s. 115−174.

Schetz A.: Percepcja bez wrażeń zmysłowych. „Nowa Psychologia” J.J. Gibsona. „Roczniki Psychologiczne” 2013, t. 15, nr 1, s. 31–53.

Searl J.R.: Umysł. Krótkie wprowadzenie: Przeł. J. Karłowski. Poznań, Dom Wydawniczy Rebis 2010.

Smits-Engelsman B.C. et al: Fine motor deficiencies in children diagnosed as DCD based on poor grapho-motor ability. “Human Movement Science” 2001, Vol. 20, Issues 1–2, p. 161–182.

Taylor J.B.: Udar i przebudzenie. Moja podróż w głąb mózgu. Przeł. J. Żuławnik. Łódź, Galaktyka 2015.

Tokarz F.: Nerwowe ośrodkowe i obwodowe zaburzenia mowy oraz głosu (afazja, dyzartria, dysfonia, mutyzm). W: Foniatria kliniczna. Red. A. Pruszewicz. Warszawa, PZWL 1992, s. 263–278.

Tłokiński W.: Mowa. Przegląd problematyki dla psychologów i pedagogów. Warszawa, PWN 1982.

Walsh K.W.: Neuropsychologia kliniczna. Przeł. B. Mroziak. Warszawa, PWN 1998.

Wann J.P., Mon-Williams M., Rushton K.: Postural control and co-ordination disorders: The swinging room revisited. “Human Movement Science” 1998, Vol. 17, Issues 4–5, p. 491–514;

Williams H.G., Wollacott M.: Characteristics of neuromuscular responses underlying posture control in clumsy children. “Motor Development: Research and Reviews” 1997, Vol. 1, p. 8–23.

Wilgocka-Okoń B.: Gotowość szkolna dzieci sześcioletnich. Poznań: Wydaw. Akademickie Żak 2003.

Żernicki B.: Uszkodzenie mechanizmu uczenia się w wyniku wczesnej deprywacji wzrokowej. W: Mózg i zachowanie. Red. T. Górska, A. Grabowska, J. Zagrodzka. Warszawa, Wydaw. Naukowe PWN 1997, s. 184–191.


Published : 2016-12-20


PrzybylaO. (2016). Studium przypadku dziecka z zaburzeniami motorycznymi o podłożu sensorycznym. Logopedia Silesiana, (5), 357-390. Retrieved from https://www.journals.us.edu.pl/index.php/LOGOPEDIASILESIANA/article/view/7285

Olga Przybyla  olga.przybyla@us.edu.pl
Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej, Centrum Logopedii, Uniwersytet Śląski w Katowicach Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

The Copyright Owners of the submitted texts grant the Reader the right to use the pdf documents under the provisions of the Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY SA). The user can copy and redistribute the material in any medium or format and remix, transform, and build upon the material for any purpose.

1. License

The University of Silesia Press provides immediate open access to journal’s content under the Creative Commons BY-SA 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Authors who publish with this journal retain all copyrights and agree to the terms of the above-mentioned CC BY-SA 4.0 license.

2. Author’s Warranties

The author warrants that the article is original, written by stated author/s, has not been published before, contains no unlawful statements, does not infringe the rights of others, is subject to copyright that is vested exclusively in the author and free of any third party rights, and that any necessary written permissions to quote from other sources have been obtained by the author/s.

If the article contains illustrative material (drawings, photos, graphs, maps), the author declares that the said works are of his authorship, they do not infringe the rights of the third party (including personal rights, i.a. the authorization to reproduce physical likeness) and the author holds exclusive proprietary copyrights. The author publishes the above works as part of the article under the licence "Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International".

ATTENTION! When the legal situation of the illustrative material has not been determined and the necessary consent has not been granted by the proprietary copyrights holders, the submitted material will not be accepted for editorial process. At the same time the author takes full responsibility for providing false data (this also regards covering the costs incurred by the University of Silesia Press and financial claims of the third party).

3. User Rights

Under the CC BY-SA 4.0 license, the users are free to share (copy, distribute and transmit the contribution) and adapt (remix, transform, and build upon the material) the article for any purpose, provided they attribute the contribution in the manner specified by the author or licensor.

4. Co-Authorship

If the article was prepared jointly with other authors, the signatory of this form warrants that he/she has been authorized by all co-authors to sign this agreement on their behalf, and agrees to inform his/her co-authors of the terms of this agreement.

I hereby declare that in the event of withdrawal of the text from the publishing process or submitting it to another publisher without agreement from the editorial office, I agree to cover all costs incurred by the University of Silesia in connection with my application.