Przyczyny i konsekwencje zmian w narządzie żucia u osób starszychAbstract

Causes and Consequences of Changes in Chewing Organ of the Elderly
The article discusses the phenomena connected with physiological changes occurring in the stomatognathic system of the elderly. It points to their relation with the activities of chewing and swallowing as well as the general state of health and social functioning of older people. The issues addressed in the text are of vital importance not only for dentists and geriatrists, but also for speech therapists and other specialists working with seniors.
Key words: gerontologopaedics, stomatognathic system, chewing organ

Barczak K., Szmidt M., Buczkowska‑Radlińska J.: Funkcjonalność narządu żucia a poczucie depresji u pacjentów po 55. roku życia zamieszkałych w środowisku rodzinnym i w domach pomocy społecznej. „Psychiatria Polska” 2016, t. 50, nr 5, s. 1027–1038.

Frączak B., Lupa‑Bühmann J., Sobolewska E.: Potrzeby leczniczo‑protetyczne u seniorów w Niemczech. „Annales Academiae Medicae Stetinensis Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie” 2007, 53, 3, s. 134–139.

Gałczyńska‑Rusin M. „Jakość życia pacjentów w wieku podeszłym poddanych leczeniu protetycznemu” [praca doktorska]. Opieka nauk. prof. dr hab. R. Koczorowski . Poznań, Uniwersytet

Medyczny w Poznaniu 2013. http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=304343&from=FBC [data dostępu: 10.03.2017].

Jodkowska E.: Stan uzębienia dorosłych mieszkańców Polski w latach 1998–2009. „Przegląd Epidemiologiczny” 2010, t. 64, nr 4, s. 571–576.

Jopkiewicz A., Suliga E.: Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania. Radom−Kielce, Wydaw. Instytutu Technologii Eksploatacji 2005.

Knychalska‑Karwan Z.: Gerostomatologia. Kraków, Akademia Medyczna im. M. Kopernika 1992.

Knychalska‑Karwan Z.: Stomatologia geriatryczna. Kraków, Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum 1995.

Knychalska‑Karwan Z.: Stomatologia wieku podeszłego. Lublin, Czelej 2009.

Kostka T.: Starzenie się ludności jako wyzwanie dla lekarza rodzinnego. W: Choroby wieku podeszłego. Red. T. Kostka, M. Koziarska‑Rościszewska.

Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2009, s. 11−16.

Majewski S.: Gnatofizjologia stomatologiczna. Normy okluzji i funkcje układu stomatognatycznego. Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2007.

Prymas A., Wędrychowicz‑Welman A., Mania‑Końsko A.: Leczenie próchnicy korzenia – opis przypadku. „Dental and Medical Problems” 2006, vol. 43, no. 1, s. 135–138.

Szukalski P.: Starzenie się ludności – wyzwanie XXI wieku. W: To idzie starość – polityka społeczna a przygotowanie do starzenia się ludności Polski. Red. P. Szukalski. Warszawa, Instytut Prac Publicznych 2008, s. 7–29.

Zych A.A.: Leksykon gerontologii. Kraków, Impuls 2010.


Published : 2017-12-20


KamińskaB., & Kaczorowska-BrayK. (2017). Przyczyny i konsekwencje zmian w narządzie żucia u osób starszych. Logopedia Silesiana, (6), 46-56. Retrieved from https://www.journals.us.edu.pl/index.php/LOGOPEDIASILESIANA/article/view/7295

Barbara Kamińska  logbk@ug.edu.pl
Katedra Logopedii, Uniwersytet Gdański 
Katarzyna Kaczorowska-Bray 
Katedra Logopedii, Uniwersytet Gdański Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

The Copyright Owners of the submitted texts grant the Reader the right to use the pdf documents under the provisions of the Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY SA). The user can copy and redistribute the material in any medium or format and remix, transform, and build upon the material for any purpose.

1. License

The University of Silesia Press provides immediate open access to journal’s content under the Creative Commons BY-SA 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Authors who publish with this journal retain all copyrights and agree to the terms of the above-mentioned CC BY-SA 4.0 license.

2. Author’s Warranties

The author warrants that the article is original, written by stated author/s, has not been published before, contains no unlawful statements, does not infringe the rights of others, is subject to copyright that is vested exclusively in the author and free of any third party rights, and that any necessary written permissions to quote from other sources have been obtained by the author/s.

If the article contains illustrative material (drawings, photos, graphs, maps), the author declares that the said works are of his authorship, they do not infringe the rights of the third party (including personal rights, i.a. the authorization to reproduce physical likeness) and the author holds exclusive proprietary copyrights. The author publishes the above works as part of the article under the licence "Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International".

ATTENTION! When the legal situation of the illustrative material has not been determined and the necessary consent has not been granted by the proprietary copyrights holders, the submitted material will not be accepted for editorial process. At the same time the author takes full responsibility for providing false data (this also regards covering the costs incurred by the University of Silesia Press and financial claims of the third party).

3. User Rights

Under the CC BY-SA 4.0 license, the users are free to share (copy, distribute and transmit the contribution) and adapt (remix, transform, and build upon the material) the article for any purpose, provided they attribute the contribution in the manner specified by the author or licensor.

4. Co-Authorship

If the article was prepared jointly with other authors, the signatory of this form warrants that he/she has been authorized by all co-authors to sign this agreement on their behalf, and agrees to inform his/her co-authors of the terms of this agreement.

I hereby declare that in the event of withdrawal of the text from the publishing process or submitting it to another publisher without agreement from the editorial office, I agree to cover all costs incurred by the University of Silesia in connection with my application.