Przyczyny i konsekwencje zmian w narządzie żucia u osób starszychAbstrakt

Causes and Consequences of Changes in Chewing Organ of the Elderly
The article discusses the phenomena connected with physiological changes occurring in the stomatognathic system of the elderly. It points to their relation with the activities of chewing and swallowing as well as the general state of health and social functioning of older people. The issues addressed in the text are of vital importance not only for dentists and geriatrists, but also for speech therapists and other specialists working with seniors.
Key words: gerontologopaedics, stomatognathic system, chewing organ

Barczak K., Szmidt M., Buczkowska‑Radlińska J.: Funkcjonalność narządu żucia a poczucie depresji u pacjentów po 55. roku życia zamieszkałych w środowisku rodzinnym i w domach pomocy społecznej. „Psychiatria Polska” 2016, t. 50, nr 5, s. 1027–1038.

Frączak B., Lupa‑Bühmann J., Sobolewska E.: Potrzeby leczniczo‑protetyczne u seniorów w Niemczech. „Annales Academiae Medicae Stetinensis Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie” 2007, 53, 3, s. 134–139.

Gałczyńska‑Rusin M. „Jakość życia pacjentów w wieku podeszłym poddanych leczeniu protetycznemu” [praca doktorska]. Opieka nauk. prof. dr hab. R. Koczorowski . Poznań, Uniwersytet

Medyczny w Poznaniu 2013. http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=304343&from=FBC [data dostępu: 10.03.2017].

Jodkowska E.: Stan uzębienia dorosłych mieszkańców Polski w latach 1998–2009. „Przegląd Epidemiologiczny” 2010, t. 64, nr 4, s. 571–576.

Jopkiewicz A., Suliga E.: Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania. Radom−Kielce, Wydaw. Instytutu Technologii Eksploatacji 2005.

Knychalska‑Karwan Z.: Gerostomatologia. Kraków, Akademia Medyczna im. M. Kopernika 1992.

Knychalska‑Karwan Z.: Stomatologia geriatryczna. Kraków, Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum 1995.

Knychalska‑Karwan Z.: Stomatologia wieku podeszłego. Lublin, Czelej 2009.

Kostka T.: Starzenie się ludności jako wyzwanie dla lekarza rodzinnego. W: Choroby wieku podeszłego. Red. T. Kostka, M. Koziarska‑Rościszewska.

Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2009, s. 11−16.

Majewski S.: Gnatofizjologia stomatologiczna. Normy okluzji i funkcje układu stomatognatycznego. Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2007.

Prymas A., Wędrychowicz‑Welman A., Mania‑Końsko A.: Leczenie próchnicy korzenia – opis przypadku. „Dental and Medical Problems” 2006, vol. 43, no. 1, s. 135–138.

Szukalski P.: Starzenie się ludności – wyzwanie XXI wieku. W: To idzie starość – polityka społeczna a przygotowanie do starzenia się ludności Polski. Red. P. Szukalski. Warszawa, Instytut Prac Publicznych 2008, s. 7–29.

Zych A.A.: Leksykon gerontologii. Kraków, Impuls 2010.

Pobierz

Opublikowane : 2017-12-20


KamińskaB., & Kaczorowska-BrayK. (2017). Przyczyny i konsekwencje zmian w narządzie żucia u osób starszych. Logopedia Silesiana, (6), 46-56. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/LOGOPEDIASILESIANA/article/view/7295

Barbara Kamińska  logbk@ug.edu.pl
Katedra Logopedii, Uniwersytet Gdański 
Katarzyna Kaczorowska-Bray 
Katedra Logopedii, Uniwersytet Gdański