Wieloznaczność rozumienia terminu „konotacja” i jego aplikatywność w badaniach nad zaburzeniami mowyAbstract

The Ambiguity of the Term “Connotation” and Its Applicability
in Speech Disorder Studies
In the article, the author reviews the understanding of the term connotation, taking into account the latest leading tendencies in science. The author points out a very important direction of
development in the description of language disorders in schizophrenia, aphasia and dementia.
Key words: connotation, schizophrenia, aphasia, dementia

Ajdukiewicz K.: O znaczeniu wyrażeń. W: Idem: Język i poznanie. T. 1: Wybór pism z lat 1920–1939. Warszawa, PWN 1985, s. 102–136.

Borkowska A.: Dysfunkcje poznawcze w schizofrenii w ocenie neuropsychologicznej i neurofizjologicznej. Bydgoszcz, Wydaw. Uczelniane AM 2001.

Borkowska A.: Neuropsychologiczne i neurobiologiczne aspekty pamięci operacyjnej. „Neuropsychiatria i Neuropsychologia” 2006, t. 1, nr 1, 31–42.

Bühler K.: Teoria języka. O językowej funkcji przedstawiania. Przeł. J. Koźbiał. Kraków, TAiWPN Universitas 1999.

Czernikiewicz A.: Przewodnik po zaburzeniach językowych w schizofrenii. Warszawa, Instytut Psychiatrii i Neurologii 2004.

Czeżowski T.: Nazwy okazjonalne oraz imiona własne. W: Idem: Odczyty filozoficzne. „Prace Wydziału Filologiczno‑Filozoficznego”. T. 7. Toruń, Towarzystwo Naukowe 1958.

Domagała A.: Zachowania językowe w demencji. Struktura wypowiedzi w chorobie Alzheimera. Lublin, Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie‑Skłodowskiej

Encyklopedia języka polskiego. Red. S. Urbańczyk. Wrocław–Kraków, Ossolineum 1994.

Encyklopedia językoznawstwa ogólnego. Red. K. Polański. Wrocław, Ossolineum 2003.

Gołąb Z., Heinz A., Polański K.: Słownik terminologii językoznawczej. Warszawa, PWN 1968.

Gołąb Z.: Próba klasyfikacji syntaktycznej czasowników polskich (na zasadzie konotacji). „Biuletyn PTJ” 1967, nr 25, s. 3–43.

Grabias S.: Logopedyczna klasyfikacja zaburzeń mowy. „Audiofonologia” 1994, t. 6, s. 7–22.

Grabias S.: O ekspresywności języka. Ekspresja a słowotwórstwo. Lublin, Wydaw. Lubelskie 1981.

Grzegorczykowa R.: Wprowadzenie do semantyki językoznawczej. Warszawa, PWN 1995.

Grzegorczykowa R.: Wstęp do językoznawstwa. Warszawa, Wydaw. Naukowe PWN 2007.

Grzegorczykowa R.: Wykłady z polskiej składni. Warszawa, Wydaw. Naukowe PWN 2004.

Grzywa A.: Myślenie chorych na schizofrenię jako wyraz zaburzeń w procesie przetwarzania informacji. „Psychiatria Polska” 1986, nr 3, s. 215–224.

Jordanskaja L., Mielczuk I.: Konotacja w semantyce lingwistycznej i leksykografii. W: Konotacja. Red. J. Bartmiński. Lublin, Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie‑Skłodowskiej 1988, s. 9–28.

Kingsbourne M., Warrington E.K.: Jargon aphasia. „Neuropsychologia”, 1963, vol. 1, issue 1, s. 27–37.

Klemensiewicz Z.: O tzw. przejęzyczeniach. W: Idem: Ze studiów nad językiem i stylem. Warszawa, PWN 1969, s. 29–35.

Kosyl C.: Metaforyczne użycie nazw własnych. W: Z zagadnień współczesnego języka polskiego. Red. M. Szymczak. Wrocław, Wydaw. Polskiej Akademii Nauk 1978, s. 133–143.

Kotarbiński T.: Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk. Wrocław, PWN 1990.

Kurcz I.: Język a reprezentacja świata w umyśle. Warszawa, PWN 1987.

Kurcz I.: Psycholingwistyka. Przegląd problemów badawczych. Warszawa, PWN 1976.

Kurcz I.: Psychologia języka i komunikacji. Warszawa, Scholar 2005.

Leech G.: Semantics. The Study of Meaning. Harmondsworth, Penguin Books 1974.

Łuczywek E.: Zaburzenia aktywności poznawczej osób w późnym wieku. Problemy demencji. W: Zaburzenia w funkcjonowaniu człowieka z perspektywy neuropsychologii klinicznej. Red. A. Herzyk, D. Kądzielawa. Lublin, Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie‑Skłodowskiej 1996, s. 111–150.

Maruszewski M.: Mowa a mózg. Warszawa, PWN 1970.

Meyer L.B.: Emocja i znaczenie w muzyce. [Przeł. A. Buchner, K. Berger]. Warszawa, Polskie Wydaw. Muzyczne 1974.

Milewski T.: Językoznawstwo. Warszawa, PWN 1975.

Mill J.S.: System logiki dedukcyjnej i indukcyjnej. T. 1. Przeł. C. Znamierowski. Warszawa, PWN 1962.

Panasiuk J.: Afazja a interakcja. TEKST – metaTEKST – konTEKST. Lublin, Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie‑Skłodowskiej

Pisarkowa K.: Konotacja semantyczna nazw narodowości. „Zeszyty Prasoznawcze” 1976, nr 1, s. 5–26.

Rutter D.R.: The reconstruction of schizophrenic speech. “The British Journal of Psychiatry” April 1979, vol. 134, no. 4, 356–359.

Słownik terminów literackich. Red. J. Sławiński. Wrocław, Ossolineum 2005.

Słownik języka polskiego [wersja elektroniczna]. Red. W. Doroszewski. Warszawa, Wydaw. Naukowe PWN 1997.

Stanosz B.: Teoria znaczenia i oznaczania w logice tradycyjnej. W: Studia z historii semiotyki. T. 2. Red. J. Sulowski. Wrocław, Ossolineum 1973.

Szulc A.: Podręczny słownik językoznawstwa stosowanego. Dydaktyka języków obcych. Warszawa, PWN 1984.

Wierzbicka A.: Język – umysł – kultura. Warszawa, Wydaw. Naukowe PWN 1999.

Woźniak T.: Językoznawstwo w świetle logopedii. W: Język. Człowiek. Społeczeństwo. Red. J. Panasiuk, T. Woźniak. Lublin, Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie‑Skłodowskiej

Woźniak T.: Kreatywność a destrukcja zachowań u osób chorych na schizofrenię. „Logopedia” 2002, t. 30, s. 143–154.

Woźniak T.: Narracja w schizofrenii. Lublin, Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie‑Skłodowskiej 2005.

Woźniak T.: Zaburzenia języka w schizofrenii. Lublin, Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie‑Skłodowskiej 2000.

Woźniak T., Czernikiewicz A.: Krótka skala oceny schizofazji (KSOS). „Badania nad Schizofrenią” 2002, t. 4, nr 4, s. 569–575.

Zaburzenia funkcji poznawczych w schizofrenii. Aspekty neuropsychiatryczne i neuropsychologiczne. Red. A. Borkowska. Kraków, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne 2012.

Zarębina M.: Elipsa a konotacja. „Biuletyn PTJ” 1967, nr 25, s. 103–121.

Zaron Z.: Niektóre problemy z konotacją syntaktyczną. W: Konotacja. Red. J. Bartmiński. Lublin, Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie‑Skłodowskiej 1988, s. 113–119.

Zgusta L.: Manual of Lexicography. Praha, Academia 1971.


Published : 2017-12-20


LipskiW. (2017). Wieloznaczność rozumienia terminu „konotacja” i jego aplikatywność w badaniach nad zaburzeniami mowy. Logopedia Silesiana, (6), 57-72. Retrieved from https://www.journals.us.edu.pl/index.php/LOGOPEDIASILESIANA/article/view/7296

Wojciech Lipski  wojciech.lipski@poczta.umcs.lublin.pl
Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego, Uniwersytet Marii Curie‑Skłodowskiej w Lublinie Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

The Copyright Owners of the submitted texts grant the Reader the right to use the pdf documents under the provisions of the Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY SA). The user can copy and redistribute the material in any medium or format and remix, transform, and build upon the material for any purpose.

1. License

The University of Silesia Press provides immediate open access to journal’s content under the Creative Commons BY-SA 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Authors who publish with this journal retain all copyrights and agree to the terms of the above-mentioned CC BY-SA 4.0 license.

2. Author’s Warranties

The author warrants that the article is original, written by stated author/s, has not been published before, contains no unlawful statements, does not infringe the rights of others, is subject to copyright that is vested exclusively in the author and free of any third party rights, and that any necessary written permissions to quote from other sources have been obtained by the author/s.

If the article contains illustrative material (drawings, photos, graphs, maps), the author declares that the said works are of his authorship, they do not infringe the rights of the third party (including personal rights, i.a. the authorization to reproduce physical likeness) and the author holds exclusive proprietary copyrights. The author publishes the above works as part of the article under the licence "Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International".

ATTENTION! When the legal situation of the illustrative material has not been determined and the necessary consent has not been granted by the proprietary copyrights holders, the submitted material will not be accepted for editorial process. At the same time the author takes full responsibility for providing false data (this also regards covering the costs incurred by the University of Silesia Press and financial claims of the third party).

3. User Rights

Under the CC BY-SA 4.0 license, the users are free to share (copy, distribute and transmit the contribution) and adapt (remix, transform, and build upon the material) the article for any purpose, provided they attribute the contribution in the manner specified by the author or licensor.

4. Co-Authorship

If the article was prepared jointly with other authors, the signatory of this form warrants that he/she has been authorized by all co-authors to sign this agreement on their behalf, and agrees to inform his/her co-authors of the terms of this agreement.

I hereby declare that in the event of withdrawal of the text from the publishing process or submitting it to another publisher without agreement from the editorial office, I agree to cover all costs incurred by the University of Silesia in connection with my application.