Wsparcie osób niesłyszących w rozumieniu treści przekazu za pomocą SignWritinguAbstrakt

Support for Deaf People in Understanding Messages by Means of SignWriting
Article discusses how to facilitate communication opportunities for people with damaged auditory system. Focusing on people who use sign language as their first language, the authoress postulates they should master the Polish language at least in writing to be able to function independently in society. The research discussed here is aimed at verifying the effectiveness of support provided by means of SignWriting in understanding texts written in the Polish language system. A quasi-experimental method was applied in two groups of deaf people (the experimental and control groups), while descriptive statistics and non-parametric statistical tests were used to verify the effects. As a serious deficit of the ability to use the Polish language phonetic system in deaf people has been observed, every effort should be made to make it easier for them to acquire and use the national language. SignWriting may turn out to be a good alternative to traditional methods or an auxiliary means of teaching the Polish language to deaf people.
Key words: Polish Sign Language, SignWriting, development support, deaf people, rehabilitation education

Baker S., Scott J.: Sociocultural and Academic Considerations for School‑Aged/Deaf and Hard of Hearing Multilingual Learners: A Case Study of a Deaf Latina. “Ammerican Annals of the Deaf” 2016 Spring, vol. 161, no. 1, s. 43–55.

Chronowska M. et al.: Pismo Migowe. Podręcznik do nauki SignWritingu. Kraków, Fundacja Rozwoju Regionalnego Viribus Unitis 2012.

Długołęcka L.: SignWriting – pismo migowe, które zachwyca Głuchych na całym świecie. „Świat Ciszy” 2004, nr 9, s. 8–11.

Eriksson P.: The History of Deaf People: A Source Book. Örebro, Dauer 1998.

Fabisiak S.: Przejawy imitacyjności w systemie gramatycznym Polskiego Języka Migowego. „Living-Varia” 2010, t. 5, nr 1 (9), s. 183–192.

Gardner H.: Inteligencje wielorakie. Teoria w praktyce. [Przeł. A. Jankowski]. Poznań, Media Rodzina 2002.

Irasiak A.: Edukacja dwujęzyczna dla rozwoju językowego dzieci Głuchych w kontekście założeń edukacji międzykulturowej. „Forum Oświatowe” 2015, nr 27 (1), 29–42.

Kirejczyk K.: Ewolucja systemów kształcenia dzieci głuchych. Warszawa, Nasza Księgarnia 1967.

Kucharska K.: „Wpływ pisma migowego na rozumienie tekstu przez osoby g/Głuche” [praca licencjacka]. Opieka nauk. A. Czyż. Kraków, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 2016.

Łozińska S.: Języki migowe jako przedmiot badań. W: Lingwistyka przestrzeni i ruchu. Komunikacja migowa a metody korpusowe. Red. P. Rutkowski, S. Łozińska. Warszawa, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego 2014, s. 37–48.

Mreńca E.: Podsumowanie konferencji naukowej „Głusi jako mniejszość językowa i kulturowa”. „Niepełnosprawność – Zagadnienia, Problemy, Rozwiązania” 2015, 4 (17), s. 118–126.

Punch R.: Employment and Adults Who Are Deaf or Hard of Hearing: Current Status and Experiences of Barriers, Accommodations, and Stress in the Workplace. “American Annals of the Deaf” 2016 Summer, vol. 161, no. 3, s. 384–397.

Rutkowski P.: Cele i zakres działań Pracowni Lingwistyki Migowej UW. W: Lingwistyka przestrzeni i ruchu. Komunikacja migowa a metody korpusowe. Red. P. Rutkowski, S. Łozińska. Warszawa, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego 2014, s. 7–13.

SingPuddle Online: http://www.signbank.org/SignPuddle1.6/searchword.php?ui=1&sgn=5&sid=31&sTrm=you&type=any&sTxt=&sSrc=& [data dostępu: 15.04.2017].

Sutton’s Movement Writing Site: http://www.movementwriting.org/ [data dostępu: 15.04.2017].

Szczepankowski B.: Niesłyszący – Głusi – Głuchoniemi. Wyrównywanie szans. Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1999.

Tomaszewski P.: Podstawowe dane lingwistyczne i socjolingwistyczne na temat naturalnego języka migowego. „Studia nad Językiem Migowym” 2007, nr 1, s. 5–38.

Wang Q. et al.: Case Studies of Multilingual/Multicultural Asian Deaf Adults: Strategies for Success. “Ammerican Annals of the Deaf” 2016 Spring, vol. 161, no. 1, s. 67–88.

Wilimborek B.: Nauczanie języka migowego osób słyszących. „Języki w Europie” 2015, 4, 115–118.

Pobierz

Opublikowane : 2017-12-20


CzyżA. (2017). Wsparcie osób niesłyszących w rozumieniu treści przekazu za pomocą SignWritingu. Logopedia Silesiana, (6), 104-114. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/LOGOPEDIASILESIANA/article/view/7307

Anna Czyż  anna.czyz@up.krakow.pl
Katedra Zastosowań Techniki w Diagnozie i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie