Badanie alalii prolongaty – propozycja metodologicznaAbstrakt

Examination of Alalia Prolongata – a Methodological Proposal

The issue of delayed speech development requires extensive and in-depth research. It is estimated that about 10% of children are affected by delayed speech development. It is therefore a common but still insufficiently examined and described disorder. Within the field of study connected with delayed speech development, one can distinguish a disorder known as alalia prolongata which includes cases of language development delays without concrete reasons for their incidence. The present article puts forward a methodological proposal for examining language skills of 6-year-old children with alalia prolongata against children that meet the biological standard. It presents the state of research on delayed speech development and theoretical assumptions adopted for the purpose of the research. The presented method consists in the use of our own tool for assessing the language skills of children with delayed speech development, as well as children who fall into the biological norm category. This research shall make it possible to demonstrate the depth of disproportion in the language development of children at the same age and shall allow for a full diagnosis of children with alalia prolongata.
Key words: delayed speech development, alalia prolongata, language skills testing, communicative and linguistic competence, logopaedic methodology


Bąk P.: Gramatyka języka polskiego. Zarys popularny. Warszawa, Wiedza Powszechna 2007.

Dilling‑Ostrowska E.: Rozwój i zaburzenia mowy u dzieci w zależności od stopnia dojrzałości układu nerwowego. W: Zaburzenia mowy u dzieci. Red J. Szumska. Warszawa, Państwowe Zakłady Wydawnictw Lekarskich 1982, s. 18–30.

Drewniak‑Wołosz E., Paluch A.: Niedokształcenie mowy o typie afazji – rozważania nad kryteriami diagnozy. „Logopeda” 2009, t. 1 (7), s. 90–99.

Gałkowski T.: Dzieci specjalnej troski. Warszawa, Wiedza Powszechna 1972.

Grabias S.: Język w zachowaniach społecznych. Lublin, Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie‑Skłodowskiej 2003.

Grabias S.: Perspektywy opisu zaburzeń mowy. W: Zaburzenia mowy. Mowa. Teoria – Praktyka. T. 1. Red. S. Grabias. Lublin, Wydaw. Uniwersytetu Marii Cuire‑Skłodowskiej 2001, s. 11–43.

Grzegorczykowa R.: Filozoficzne aspekty kategoryzacji. W: Językowa kategoryzacja świata. Red. R. Grzegorczykowa, A. Pajdzińska. Lublin, Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie‑Skłodowskiej 1996, s. 11–26.

Grzegorczykowa R., Laskowski R., Wróbel H.: Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia. Warszawa, PWN 1984.

Hockett Ch.F.: Kurs językoznawstwa współczesnego. [Przeł. Z. Topolińska, M. Jurkowski]. Warszawa, PWN 1968.

Jakobson R.: Langage enfantin et aphasie. Trad. J.‑P. Boons, R. Zygouris. Paris, Éditions de Minuit 1969.

Jastrzębowska G.: Istota i klasyfikacja opóźnień rozwoju mowy. „Audiofonologia” 1997, t. 10, s. 69–81

Jodłowski S.: Podstawy polskiej składni. Warszawa, PWN 1977.

Kaczmarek L.: Nasze dziecko uczy się mowy. Lublin, Wydaw. Lubelskie 1966.

Kordyl Z.: Psychologiczne problemy afazji dziecięcej. Warszawa, PWN 1968.

Leonard L.B.: SLI – Specyficzne zaburzenie rozwoju językowego. Przeł. M. Hernik. Gdańsk, Gdańskie Wydaw. Psychologiczne 2006.

Mierzejewska H., Emiluta‑Rozya D.: Projekt zestawienia form zaburzeń mowy. „Audiofonologia” 1997, t. 10, s. 37–48.

Nartowska H.: Różnice indywidualne czy zaburzenia rozwoju dziecka przedszkolnego. Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1980.

Obrębowski A.: Diagnostyka opóźnionego rozwoju mowy. W: Otorynolaryngologia dziecięca. Red. D. Gryczyńska. Bielsko‑Biała,

Alfa‑Medica Press 2007, s. 540–546.

Panasiuk J.: Standard postępowania logopedycznego w przypadku alalii i niedokształcenia mowy o typie afazji. „Logopedia” 2008, t. 37, s. 69–88.

Pruszewicz A.: Opóźniony rozwój mowy. W: Foniatria kliniczna. Red. A. Pruszewicz. Warszawa, Państwowe Zakłady Wydawnictw Lekarskich 1992, s. 233–241.

Saussure F. de: Kurs językoznawstwa ogólnego. Przeł. K. Kasprzyk. Warszawa, PWN 1961.

Słownik języka polskiego. PWN. http://sjp.pwn.pl/ [data dostępu: 12.09.2016].

Słownik języka polskiego. Red. nacz. W. Doroszewski. T. 1–4. Warszawa, Wiedza Powszechna 1958–1962. T. 5–11. Warszawa, PWN 1963–1969. Wersja elektroniczna: http://www.sjpd.pwn.pl/.

Sołtys‑Chmielowicz A.: Zaburzenia artykulacji. Kraków, Impuls 2008.

Spionek H.: Zaburzenia rozwoju uczniów a niepowodzenia szkolne. Warszawa, PWN 1981.

Stasiak J.: Standard postępowania logopedycznego w przypadku alalii prolongaty. „Logopedia” 2008, t. 37, s. 39–57.

Szuman S.: Rozwój treści słownika dzieci. W: O rozwoju języka i myślenia dziecka. Red. S. Szuman. Warszawa, PWN 1968, s. 19–95.

Szumska J.: Neurofizjologiczne podstawy zaburzeń mowy u dzieci. W: Zaburzenia mowy u dzieci. Red J. Szumska. Warszawa, Państwowe Zakłady Wydawnictw Lekarskich 1982, s. 7–17.

Zaleski T.: Opóźnienia w rozwoju mowy. Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002.

Zaleski T.: Opóźniony rozwój mowy. W: Diagnoza i terapia zaburzeń mowy. Red. T. Gałkowski, Z. Tarkowski, T. Zaleski. Lublin, Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie‑Skłodowskiej 1993, s. 185–192.

Zalewska M.: Dziecko z zespołem prostego opóźnienia rozwoju mowy. W: Wybrane problemy psychologicznej diagnozy zaburzeń rozwoju dzieci. Red. J. Rola. Warszawa, Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej 1988, s. 64–83.

Pobierz

Opublikowane : 2017-12-20


Dębińska-GustawK. (2017). Badanie alalii prolongaty – propozycja metodologiczna. Logopedia Silesiana, (6), 115-138. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/LOGOPEDIASILESIANA/article/view/7308

Kamila Dębińska-Gustaw  logopediasilesiana@us.edu.pl
Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego, Uniwersytet Marii Curie‑Skłodowskiej w Lublinie