Diagnoza sprawności komunikacyjnej dorosłej osoby z niepełnosprawnością sprzężoną. Studium przypadkuAbstract

Diagnosis of Communication Skills of Adults with Multiple Disabilities. A Case Study
The article discusses the communication development of a man with linked disability, namely: autism and moderate intellectual disability. Moreover, disability‑related speech deficits have
been analysed. The theoretical basis for the problem have been outlined in the introduction section of the article.
Key words: autism, deficits, visual contact, concentration, communication

Bigas U.: Autyzm – charakterystyka zachowań językowych w autystycznym spektrum zaburzeń. W: Logopedia. Teoria zaburzeń mowy. Red. S. Grabias, M. Kurkowski. Lublin, Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie‑Skłodowskiej 2012, s. 366.

Błeszyński J.J.: Autyzm a niepełnosprawność intelektualna i opóźnienie rozwoju. Gdańsk, Harmonia Universalis 2011.

Błeszyński J.J.: Komunikacja osób ze spektrum autyzmu – w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań. W: Autyzm i ACC. Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się w edukacji osób z autyzmem. Red. B.B. Kaczmarek, A. Wojciechowska. Kraków, Impuls 2015, s. 33–42.

Błeszyński J.J.: Mowa i język dzieci z autyzmem. Wybrane zagadnienia. Słupsk, Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Słupsku 1998.

Chrzanowicz A., Majkowska A.: Wspieranie rozwoju komunikacji u dziecka z autyzmem. W: Wspomaganie rozwoju osób z autyzmem. Red. M. Gambin, E. Łukowska. Warszawa, Wydaw. Uniwersytetu Warszawskiego 2009, s. 116–125.

Czaplewska E., Kaczorowska‑Bray K.: Kompetencja komunikacyjna i jej zaburzenia u dzieci. W: Logopedia. Teoria i praktyka. Red. M. Młynarska, T. Smereka. Wrocław, Agencja Wydawnicza „a linea” 2005, s. 448–449.

Czaplewska E., Kaczorowska‑Bray K.: Kształtowanie kompetencji komunikacyjnej u dzieci z różnymi dysfunkcjami. W: Diagnoza i terapia w logopedii. Red. J. Porayski‑Pomsta. Warszawa, Dom Wydawniczy „Elipsa” 2008, s. 315–321.

Dobek‑Ostrowska B.: Podstawy komunikowania społecznego. Wrocław, Astrum 2002.

Frith U.: Autyzm. Wyjaśnienie tajemnicy. Gdańsk, Gdańskie Wydaw. Psychologiczne 2008, s. 26–31.

Gałkowski T.: Zaburzenia komunikacji w autyzmie. W: Logopedia. Pytania i odpowiedzi. Podręcznik akademicki. Red. T. Gałkowski, G. Jastrzębowska. Opole, Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego 2003, s. 268–284.

Jaklewicz H.: Autyzm wczesnodziecięcy. Diagnoza, przebieg, leczenie. Gdańsk, Gdańskie Wydaw. Psychologiczne 1993.

Kielar‑Turska M.: Rozwój sprawności językowych i komunikacyjnych. W: Diagnoza logopedyczna. Red. E. Czaplewska, S. Milecki. Sopot, Gdańskie Wydaw. Logopedyczne 2015, s. 11–66.

Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń w zachowania w ICD‑10.

Badawcze kryteria diagnostyczne. Red. S. Pużyński, J. Wcióra. Przeł. J. Wcióra. Kraków, Uniwersyteckie Wydaw. Medyczne „Vesalius” 1998.

Młynarska M.: Autyzm w ujęciu psycholingwistycznym. Terapia dyskursywna a teoria umysłu. Wrocław, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego 2008, s. 15–74.

Oleńska‑Pawlak T.: Podstawy procesu diagnozowania dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W: Diagnoza i rewalidacja indywidualna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Red. M. Klaczak, P. Majewicz. Kraków, Wydaw. Naukowe AP 2006, s. 13–15.

Pisula E.: Małe dziecko z autyzmem. Gdańsk, Gdańskie Wydaw. Psychologiczne 2005.

Pisula E.: Autyzm. Przyczyny, symptomy, terapia. Gdańsk, Gdańskie Wydaw. Psychologiczne 2016.

Winczura B.: Dziecko z autyzmem. Terapia deficytów poznawczych a teoria umysłu. Kraków, Impuls 2008.


Published : 2017-12-20


KowalskaM. (2017). Diagnoza sprawności komunikacyjnej dorosłej osoby z niepełnosprawnością sprzężoną. Studium przypadku. Logopedia Silesiana, (6), 189-201. Retrieved from https://www.journals.us.edu.pl/index.php/LOGOPEDIASILESIANA/article/view/7311

Monika Kowalska  monika.kowalska@up.krakow.pl
Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

The Copyright Owners of the submitted texts grant the Reader the right to use the pdf documents under the provisions of the Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY SA). The user can copy and redistribute the material in any medium or format and remix, transform, and build upon the material for any purpose.

1. License

The University of Silesia Press provides immediate open access to journal’s content under the Creative Commons BY-SA 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Authors who publish with this journal retain all copyrights and agree to the terms of the above-mentioned CC BY-SA 4.0 license.

2. Author’s Warranties

The author warrants that the article is original, written by stated author/s, has not been published before, contains no unlawful statements, does not infringe the rights of others, is subject to copyright that is vested exclusively in the author and free of any third party rights, and that any necessary written permissions to quote from other sources have been obtained by the author/s.

If the article contains illustrative material (drawings, photos, graphs, maps), the author declares that the said works are of his authorship, they do not infringe the rights of the third party (including personal rights, i.a. the authorization to reproduce physical likeness) and the author holds exclusive proprietary copyrights. The author publishes the above works as part of the article under the licence "Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International".

ATTENTION! When the legal situation of the illustrative material has not been determined and the necessary consent has not been granted by the proprietary copyrights holders, the submitted material will not be accepted for editorial process. At the same time the author takes full responsibility for providing false data (this also regards covering the costs incurred by the University of Silesia Press and financial claims of the third party).

3. User Rights

Under the CC BY-SA 4.0 license, the users are free to share (copy, distribute and transmit the contribution) and adapt (remix, transform, and build upon the material) the article for any purpose, provided they attribute the contribution in the manner specified by the author or licensor.

4. Co-Authorship

If the article was prepared jointly with other authors, the signatory of this form warrants that he/she has been authorized by all co-authors to sign this agreement on their behalf, and agrees to inform his/her co-authors of the terms of this agreement.

I hereby declare that in the event of withdrawal of the text from the publishing process or submitting it to another publisher without agreement from the editorial office, I agree to cover all costs incurred by the University of Silesia in connection with my application.