Diagnoza sprawności komunikacyjnej dorosłej osoby z niepełnosprawnością sprzężoną. Studium przypadkuAbstrakt

Diagnosis of Communication Skills of Adults with Multiple Disabilities. A Case Study
The article discusses the communication development of a man with linked disability, namely: autism and moderate intellectual disability. Moreover, disability‑related speech deficits have
been analysed. The theoretical basis for the problem have been outlined in the introduction section of the article.
Key words: autism, deficits, visual contact, concentration, communication

Bigas U.: Autyzm – charakterystyka zachowań językowych w autystycznym spektrum zaburzeń. W: Logopedia. Teoria zaburzeń mowy. Red. S. Grabias, M. Kurkowski. Lublin, Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie‑Skłodowskiej 2012, s. 366.

Błeszyński J.J.: Autyzm a niepełnosprawność intelektualna i opóźnienie rozwoju. Gdańsk, Harmonia Universalis 2011.

Błeszyński J.J.: Komunikacja osób ze spektrum autyzmu – w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań. W: Autyzm i ACC. Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się w edukacji osób z autyzmem. Red. B.B. Kaczmarek, A. Wojciechowska. Kraków, Impuls 2015, s. 33–42.

Błeszyński J.J.: Mowa i język dzieci z autyzmem. Wybrane zagadnienia. Słupsk, Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Słupsku 1998.

Chrzanowicz A., Majkowska A.: Wspieranie rozwoju komunikacji u dziecka z autyzmem. W: Wspomaganie rozwoju osób z autyzmem. Red. M. Gambin, E. Łukowska. Warszawa, Wydaw. Uniwersytetu Warszawskiego 2009, s. 116–125.

Czaplewska E., Kaczorowska‑Bray K.: Kompetencja komunikacyjna i jej zaburzenia u dzieci. W: Logopedia. Teoria i praktyka. Red. M. Młynarska, T. Smereka. Wrocław, Agencja Wydawnicza „a linea” 2005, s. 448–449.

Czaplewska E., Kaczorowska‑Bray K.: Kształtowanie kompetencji komunikacyjnej u dzieci z różnymi dysfunkcjami. W: Diagnoza i terapia w logopedii. Red. J. Porayski‑Pomsta. Warszawa, Dom Wydawniczy „Elipsa” 2008, s. 315–321.

Dobek‑Ostrowska B.: Podstawy komunikowania społecznego. Wrocław, Astrum 2002.

Frith U.: Autyzm. Wyjaśnienie tajemnicy. Gdańsk, Gdańskie Wydaw. Psychologiczne 2008, s. 26–31.

Gałkowski T.: Zaburzenia komunikacji w autyzmie. W: Logopedia. Pytania i odpowiedzi. Podręcznik akademicki. Red. T. Gałkowski, G. Jastrzębowska. Opole, Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego 2003, s. 268–284.

Jaklewicz H.: Autyzm wczesnodziecięcy. Diagnoza, przebieg, leczenie. Gdańsk, Gdańskie Wydaw. Psychologiczne 1993.

Kielar‑Turska M.: Rozwój sprawności językowych i komunikacyjnych. W: Diagnoza logopedyczna. Red. E. Czaplewska, S. Milecki. Sopot, Gdańskie Wydaw. Logopedyczne 2015, s. 11–66.

Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń w zachowania w ICD‑10.

Badawcze kryteria diagnostyczne. Red. S. Pużyński, J. Wcióra. Przeł. J. Wcióra. Kraków, Uniwersyteckie Wydaw. Medyczne „Vesalius” 1998.

Młynarska M.: Autyzm w ujęciu psycholingwistycznym. Terapia dyskursywna a teoria umysłu. Wrocław, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego 2008, s. 15–74.

Oleńska‑Pawlak T.: Podstawy procesu diagnozowania dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W: Diagnoza i rewalidacja indywidualna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Red. M. Klaczak, P. Majewicz. Kraków, Wydaw. Naukowe AP 2006, s. 13–15.

Pisula E.: Małe dziecko z autyzmem. Gdańsk, Gdańskie Wydaw. Psychologiczne 2005.

Pisula E.: Autyzm. Przyczyny, symptomy, terapia. Gdańsk, Gdańskie Wydaw. Psychologiczne 2016.

Winczura B.: Dziecko z autyzmem. Terapia deficytów poznawczych a teoria umysłu. Kraków, Impuls 2008.

Pobierz

Opublikowane : 2017-12-20


KowalskaM. (2017). Diagnoza sprawności komunikacyjnej dorosłej osoby z niepełnosprawnością sprzężoną. Studium przypadku. Logopedia Silesiana, (6), 189-201. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/LOGOPEDIASILESIANA/article/view/7311

Monika Kowalska  monika.kowalska@up.krakow.pl
Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie