Wpływ ćwiczeń muzycznych i muzyczno‑ruchowych na rozwój kompetencji prozodycznych dzieci pięcio‑ i sześcioletnichAbstrakt

Influence of Music and Movement Exercises on the Development of Prosodic Competences in Five‑ and Six‑year‑old Children
This article presents the results of my study of the effect of music exercise and music and movement exercise on the development of prosodic competencies among five‑ and six‑year‑old children whose phonetic and phonological system is at the end of its dynamic development. This period is marked with very intensive development of the ability to perceive specific characteristics of prosodic speech units. The aim of the study was to evaluate this effect. The main objectives of conducted experiment were to examine the prosodic competences in terms of perception as well as to develop and implement a treatment program connected with shaping perception skills in terms of elements common to speech and music (such features as: height, volume, time and duration; and such phenomena as: speed, rhythm, melody, intonation), which in turn would lead to an increase in the level of prosodic competences. An experimental research method with the selection of a parallel group was applied in the experiment. The test procedure included a study on physiological hearing and an examination of the perception of prosodic speech in children from experimental and control groups.
Key words: prosodic speech, prosodic competences, logorythmics, ways of improving prosody

Duch W.: Amuzja wyobrażeniowa. „Neuroestetyka Muzyki” 2013, nr 2, s. 247–270.

Gamrat M.: Analogie między muzyką i językiem według „Encyclopédie pittoresque de la musique” (1835). „Res Facta Nova” 2010. http://www.lmm.edu.pl/pdf/0007.pdf [data dostępu: 16.12.2015].

Kantyka K.: Logorytmika jako forma wsparcia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. „Terapia przez Sztukę” 2014, nr 1 (5), s. 13–19.

Kilińska‑Ewertowska E.: Badania nad zastosowaniem ćwiczeń muzyczno‑ruchowych w rehabilitacji dzieci z zaburzeniami mowy. Gdańsk, Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna, Zakład Wydawnictw i Informacji Naukowej 1981.

Kilińska‑Ewertowska E.: Logorytmika. Lublin, Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie‑Skłodowskiej 1987.

Kowalska A.: Metodyka kształtowania elementów prozodycznych w wypowiedziach dzieci z upośledzeniem słuchu. Lublin, Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie‑Skłodowskiej 1989.

Kwaterkiewicz M.: „Wpływ ćwiczeń muzycznych i muzyczno‑ruchowych na rozwój kompetencji prozodycznych dzieci pięcio‑, sześcioletnich” [praca licencjacka]. Opieka nauk. M. Wysocka. Uniwersytet Marii Curie‑Skłodowskiej 2016.

Łobocki M.: Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych. Kraków, Impuls 2001.

Maszke A.W.: Metody i techniki badań pedagogicznych. Rzeszów, Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego 2008.

Sloboda J.A.: Umysł muzyczny. Poznawcza psychologia muzyki. Warszawa, Wydaw. Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina 2002.

Stadnicka J., Stadnicki A.: Terapia dzieci muzyką, ruchem i mową. Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1998.

Szpyra‑Kozłowska J.: Wprowadzenie do współczesnej fonologii. Lublin, Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie‑Skłodowskiej 2002.

Walencik‑Topiłko A.: Wykorzystanie elementów rytmiki w terapii logopedycznej. W: Rytmika w kształceniu muzyków, aktorów, tancerzy i w rehabilitacji. Red. B. Ostrowska. Łódź, Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów 1999, s. 142–146.

Walenick‑Topiłko A., Wysocka M.: Logorytmika w terapii surdologopedycznej. W: Surdologopedia. Teoria i praktyka. Red. E. Muzyka‑Furtak. Gdańsk, Harmonia Universalis 2015, s. 343–353.

Waryszak M.: Uwarunkowania wypowiedzi emocjonalnych osób w normie biologicznej i osób z zaburzeniami mowy. „Logopedia Silesiana” 2014, s. 133–142.

Whalley K., Hansen J.: The role of prosodic sensitivity in children’s reading development. “Journal of Research in Reading” 2006, vol. 29, no. 3, s. 288–303.

Wysocka M.: Prozodia mowy w percepcji dzieci. Lublin, Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie‑Skłodowskiej 2012.

Wysocka M.: Percepcja struktur prozodycznych i muzycznych w aspekcie rozwojowym. W: Język – interakcja – zaburzenia mowy. Metodologia badań. Red. T. Woźniak, A. Domagała. Lublin, Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie‑Skłodowskiej 2007, s. 324–351.

Wysocka M.: Prozodia mowy – problemy opisu. W: Logopedia artystyczna. Red. B. Kamińska, S. Milewski. Gdańsk, Harmonia Universalis 2016, s. 213–231.

Wysocka M.: Rozwój kompetencji prozodycznej. W: Język – człowiek – społeczeństwo. Red: J. Panasiuk, T. Woźniak. Lublin, Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie‑Skłodowskiej 2013, s. 861–874.

Wysocka M.: Zaburzenia prozodii mowy. W: Logopedia. Teoria zaburzeń mowy. Red. S. Grabias, Z.M. Kurkowski. Lublin, Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie‑Skłodowskiej 2012, s. 165–181.

Pobierz

Opublikowane : 2017-12-20


KwaterkiewiczM. (2017). Wpływ ćwiczeń muzycznych i muzyczno‑ruchowych na rozwój kompetencji prozodycznych dzieci pięcio‑ i sześcioletnich. Logopedia Silesiana, (6), 211-222. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/LOGOPEDIASILESIANA/article/view/7313

Magdalena Kwaterkiewicz  logopediasilesiana@us.edu.pl
Studentka logopedii z audiologią, Uniwersytet Marii Curie‑Skłodowskiej w Lublinie