Auditory Dyslalia and Articulation Disorders of Varying Aetiology in Children with Hearing Impairment


Abstrakt

This article presents the results of research carried out to assess the potential non-auditory causes of articulation defects in deaf children. Who was tested were twenty people with hearing impairment between the ages of eleven and seventeen, whose functional hearing is 40 dB on average, as assessed on the basis of tonal audiometry in a free sound field. The study involved a questionnaire assessing the structure of the articulation apparatus, a questionnaire assessing the fitness and muscle tone of the articulation apparatus, and a questionnaire assessing functions (physiological functions) within the articulation apparatus. The obtained results point to the need for an in-depth diagnosis of articulation and its condition among deaf patients, the determination of pathomechanisms of sound disturbances in the assessed speech, and the inclusion of broadly understood preventive mechanisms derived from logopaedics in the therapeutic process.


Słowa kluczowe

auditory dysplasia; articulation disorders; dyslalia of varying aetiology; pathomechanisms of dyslalia; hearing impairment; functional hearing; surdologopaedic diagnosis

Bieńkowska, K.I. (2017). Synergia oddziaływań a efekty terapii dzieci po implantacji ślimakowej. Neurolingwistyka Praktyczna, 3, 18-30. doi.org/10.24917/24505072.3.2.

Demel, G. (1996). Minimum logopedyczne dla nauczycieli przedszkola. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Emiluta-Rozya, D. (2006). Dyslalia – w teorii logopedycznej i praktyce pedagogicznej. W: J. Bałachowicz, & S. Frycie (red.), Język –Literatura – Wychowanie. Warszawa: WSP TWP.

Emiluta-Rozya, D. (2008). Modyfikacja form zaburzeń mowy H. Mierzejewskiej i D. Emiluty-Rozya. W: J. Porayski-Pomsta (red.), Diagnoza i terapia w logopedii (s. 25–36). Warszawa: Wydaw. Elipsa.

Emiluta-Rozya, D. (2008). Karta Badania Surdologopedycznego. Materiały niepublikowane.

Emiluta-Rozya, D. (2017). Klasyfikacje zaburzeń mowy i ich przydatność praktyczna – nieustający problem dyskusji logopedycznej. W: S. Śniatkowski, D. Emiluta-Rozya, & K.I. Bieńkowska (red.), Norma i zaburzenia komunikacji językowej w kontekście edukacyjnym (s. 106–123). Warszawa: Wydaw. Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Kaczmarek, L. (1966). Nasze dziecko uczy się mowy. Lublin: Wydaw. Lubelskie.

Kania, J.T. (1982). Szkice logopedyczne. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Krakowiak, K. (2012). Dar języka. Lublin: Wydaw. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Lipiec, D., & Więcek-Poborczyk, I. (2019). Kwestionariusz oceny budowy aparatu artykulacyjnego; Kwestionariusz oceny sprawności i napięcia mięśni aparatu artykulacyjnego; Kwestionariusz oceny funkcji (czynności fizjologicznych) w obrębie aparatu artykulacyjnego. Materiały niepublikowane.

Lorenc, A. (2015). Wymowa dzieci niesłyszących. W: E. Muzyka-Furtak (red.), Surdologopedia. Teoria i praktyka (s. 193–211). Gdańsk: Wydaw. Harmonia Universalis.

Lorenc, A. (2017). Dyslalia audiogenna. W: M. Kurowska, & J. Zawadka (red.), Język i komunikacja – perspektywa logopedyczna i lingwistyczna (s. 153–165). Warszawa: Wydaw. Elipsa.

Mierzejewska, H., & Emiluta-Rozya, D. (1997). Projekt zestawienia form zaburzeń mowy. Audiofonologia, X, 37–48.

Muzyka-Furtak, E. (red.). (2015). Surdologopedia. Teoria i praktyka. Gdańsk: Wydaw. Harmonia Universalis.

Pruszewicz, A. (1992). Foniatria kliniczna. Warszawa: Wydaw. Lekarskie PZWL.

Rodak, H. (1992). Terapia dziecka z wadą wymowy. Warszawa: Wydaw. Uniwersytetu Warszawskiego.

Seifert, E., Oswald, M., Bruns, U., Vischer, M., Kompis, M., & Häusler, R. (2002). Changes of voice and articulation in children with cochlear implants. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 66(2), 115–123. doi.org/10.1016/S0165-5876(02)00216-1.

Styczek, I. (1983). Logopedia. Lublin: PWN.

Szyfter, W., Wróbel, M., Szyfter-Harris, J., & Greczka, G. (2013). Hearing impairment in Polish Infants. Epidemiology, 24(2), 4–10.

Pobierz

Opublikowane : 2019-12-22


BieńkowskaK., JedlińskaA., LipiecD., & Więcek-PoborczykI. (2019). Auditory Dyslalia and Articulation Disorders of Varying Aetiology in Children with Hearing Impairment. Logopedia Silesiana, (8), 176-205. https://doi.org/10.31261/LOGOPEDIASILESIANA.2019.08.09

Katarzyna Ita Bieńkowska  logopediasilesiana@us.edu.pl
Zakład Logopedii i Lingwistyki Edukacyjnej, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie  Polska
https://orcid.org/0000-0002-9325-0388
Agnieszka Jedlińska 
Zakład Logopedii i Lingwistyki Edukacyjnej, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie  Polska
https://orcid.org/0000-0003-1757-0352
Dorota Lipiec 
Zakład Logopedii i Lingwistyki Edukacyjnej, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie  Polska
https://orcid.org/0000-0002-0056-5285
Izabela Więcek-Poborczyk 
Zakład Logopedii i Lingwistyki Edukacyjnej, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie  Polska
https://orcid.org/0000-0002-0290-0972