Kategoryzowanie u osób z afazją – badania z wykorzystaniem procedury DRM, czyli tworzenia się fałszywych wspomnień


Abstract

Creating false memories with words is a research procedure mainly used in psychology. It is based on a high correlation between the probability of remembering-knowing a critical word (the memories of the fact of learning it) and the likelihood of providing this word as an association with a list of words. An unrepresented critical word appears as a memory because it is associated with thewords presented to the participants of the study. The falsehood of the memory lies in the fact that the probability of providing a false word, i.e. a critical word, is as strong as the possibility of giving a listed word, whereas the respondents report that they remember the very moment of remembering a critical word. The aim of this article is to present the results of research on causing false memories and their effects carried out on the group of people with motor aphasia and the control group of those without this type of disorder. The study was conducted using the modified DRM procedure on the group of people with motor aphasia (N = 46) and the control group (N = 46). The study was conducted individually and the material was presented by means of visual and auditory ways. The conclusion is that the people with aphasia are prone to the effect of causing false memories to a similar extent as those without aphasia, even though this fact may be due to the non-linguistic deficits associated with aphasia.


Almaghyuli, A., Thompson, H., Lambon Ralph, M.A., & Jefferies, E. (2012). Deficits of semantic control produce absent or reverse frequency effects in comprehension: evidence from neuropsychology and dual task methodology. Neuropsychologia, 50, 1968–1979.

Bolewska, A. (1983). Funkcjonowanie pojęć u afatyków z zaburzeniami nazywania. Warszawa: Wydaw. Uniwersytetu Warszawskiego.

Cicerone, K.D., Dahlberg, C., Malec, J.F. et al. (2005). Evidence-based cognitive rehabilitation: updated review of the literature from 1998 through 2002. Arch Phys Med Rehabil, 86, 1681–1692.

Herzyk, A. (1997). Taksonomia afazji. Kryteria klasyfikacji i rodzaje zespołów zaburzeń. Audiofonologia, 10, 83–101.

Jodzio, K. (2003). Wybrane parametry prognostyczne zaburzeń językowych w afazji. Studia Psychologiczne, 41(4), 25–42.

Jodzio, K. (2005). Zdrowiejący mózg – nowe spojrzenie, stary problem afazjologii. W: K. Jodzio (red.), Neuronalny świat umysłu (s. 64–228). Kraków: Impuls.

Jodzio, K. (2008). Pamięć, mowa a mózg. Podejście afazjologiczne. Gdańsk: Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego.

Kaczmarek, L. (1975). Korelacyjna klasyfikacja zaburzeń słownego i pisemnego porozumiewania się. Logopedia, 12, 5–10.

Kądzielawa, D. (2011). Afazja i jej mózgowe mechanizmy. Teksty Drugie, 1–2, 190–198.

Kiran, S. (2008). Typicality of inanimate category exemplars in aphasia treatment: further evidence for semantic complexity. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 51, 1550–1568.

Kurcz, I. (1976). Struktura i funkcje języka. W: I. Kurcz (red.), Psycholingwistyka (s. 96–119). Warszawa: PWN.

Kurcz, I. (2005). Organizacja słownika umysłowego. W: I. Kurcz, Psychologia języka i komunikacji (s. 125–135). Warszawa: Scholar 2005.

Lupyan, G., & Mirman, D. (2013). Linking language and categorization: Evidence from aphasia. Cortex, 49, 1187–1194.

MacQueen, B .D. (2003). N eurolingwistyczne p odstawy d iagnozy i t erapii l ogopedycznej. W: T. Gałkowski, & G. Jastrzębowska (red.), Logopedia – pytania i odpowiedzi. T. I (s. 191–224). Opole: Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego.

Maruszewski, M. (1966). Afazja. Zagadnienia teorii i terapii. Warszawa: PWN.

Maruszewski, M. (1970). Mowa a mózg. Warszawa: PWN.

Maruszewski, M. (1974). Chory z afazją i jego usprawnianie. Warszawa: Nasza Księgarnia.

Mierzejewska, H. (1976). Badania lingwistyczne nad afazją: księga referatów wygłoszonych na międzynarodowej konferencji naukowej (Warszawa, 10–12 XII 1975). Wrocław: Ossolineum.

Mierzejewska, H. (1977). Afatyczna dezintegracja fonetycznej postaci wyrazów. Wrocław: PWN.

Panasiuk, J. (2013). Afazja a interakcja. Tekst – metatekst – kontekst. Lublin: Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Panasiuk, J. (2015). Standardy postępowania logopedycznego w przypadku afazji. W: J. Panasiuk, S. Grabias, & T. Woźniak (red.), Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego. Podręcznik akademicki (s. 869–916). Lublin: Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Pąchalska, M. (2005). Neuropsychologiczna diagnostyka afazji. W: T. Gałkowski, G. Jastrzębowska, & E. Szeląg (red.), Podstawy neurologopedii (s. 750–845). Opole: Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego.

Pąchalska, M. (2008). Patogeneza i neuropsychologiczna diagnostyka afazji. W: Ł. Domańska, & A.M. Borkowska (red.), Podstawy neuropsychologii klinicznej (s. 155–163). Lublin: Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Pąchalska, M. (2011). Afazjologia. Warszawa: PWN.

Piotrowska, I. (2014). Studium przypadku chorego z afazją ruchową. W: E. Stecko (red.), Neurologopedyczne Studia Przypadków. T. 1 (s. 271–278). Warszawa: Wydaw. ES.

Rajtar, A.M., Przewoźnik, D.A., Starowicz-Filip, A., & Będkowska-Korpała, B. (2014). Dysfunkcje wykonawcze w afatycznych zaburzeniach mowy po udarze mózgu. Postępy psychiatrii i neurologii, 23, 41–46.

Reber, A.S., & Reber, E.S. (2008). I. Kurcz, & K. Skarżyńska (red.), Słownik Psychologii (B. Janasiewicz-Kruszyńska, tłum.). Warszawa: Scholar.

Rutkiewicz-Hanczewska, M. (2017). Neurobiologia nazywania. O anomii proprialnej i apelatywnej. Poznań: Wydaw. Uniwersytetu Adama Mickiewicza.

Seniów, J., & Litwin, M. (2013). Afazja poudarowa. Neurologia po dyplomie, 8(2), 43–51.

Siudak, A. (2015). Afazja w ujęciu lingwistycznym, czyli co strukturalizm, generatywizm, kognitywizm wnoszą do współczesnej afazjologii. Socjolingwistyka, 29, 89–104.

Szepietowska, E.M., & Gawda, B. (2016). Mechanizmy neuronalne fluencji semantycznej i literowej: Badania z użyciem MRI. Implikacje kliniczne. Polskie Forum Psychologiczne, 21(2), 170–187.

Tkaczyk, D., & Nieznański, M. (2013). Sprawność pamięci roboczej a podatność na fałszywe wspomnienia w zadaniu Deese’a Roedigera McDermott. Przegląd Psychologiczny, 56(4), 491–506.

Vallila-Rohter, S., & Kiran, S. (2015). An examination of strategy implementation during abstract nonlinguistic category learning in aphasia. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 58, 1195–1209.


Published : 2019-12-22


KokotM. (2019). Kategoryzowanie u osób z afazją – badania z wykorzystaniem procedury DRM, czyli tworzenia się fałszywych wspomnień. Logopedia Silesiana, (8), 242-273. https://doi.org/10.31261/LOGOPEDIASILESIANA.2019.08.12

Magdalena Kokot  logopediasilesiana@us.edu.pl
Wydział Filologiczny, Instytut Logopedii, Uniwersytet Gdański  Poland
https://orcid.org/0000-0003-4227-9639
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

The Copyright Owners of the submitted texts grant the Reader the right to use the pdf documents under the provisions of the Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY SA). The user can copy and redistribute the material in any medium or format and remix, transform, and build upon the material for any purpose.

1. License

The University of Silesia Press provides immediate open access to journal’s content under the Creative Commons BY-SA 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Authors who publish with this journal retain all copyrights and agree to the terms of the above-mentioned CC BY-SA 4.0 license.

2. Author’s Warranties

The author warrants that the article is original, written by stated author/s, has not been published before, contains no unlawful statements, does not infringe the rights of others, is subject to copyright that is vested exclusively in the author and free of any third party rights, and that any necessary written permissions to quote from other sources have been obtained by the author/s.

If the article contains illustrative material (drawings, photos, graphs, maps), the author declares that the said works are of his authorship, they do not infringe the rights of the third party (including personal rights, i.a. the authorization to reproduce physical likeness) and the author holds exclusive proprietary copyrights. The author publishes the above works as part of the article under the licence "Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International".

ATTENTION! When the legal situation of the illustrative material has not been determined and the necessary consent has not been granted by the proprietary copyrights holders, the submitted material will not be accepted for editorial process. At the same time the author takes full responsibility for providing false data (this also regards covering the costs incurred by the University of Silesia Press and financial claims of the third party).

3. User Rights

Under the CC BY-SA 4.0 license, the users are free to share (copy, distribute and transmit the contribution) and adapt (remix, transform, and build upon the material) the article for any purpose, provided they attribute the contribution in the manner specified by the author or licensor.

4. Co-Authorship

If the article was prepared jointly with other authors, the signatory of this form warrants that he/she has been authorized by all co-authors to sign this agreement on their behalf, and agrees to inform his/her co-authors of the terms of this agreement.

I hereby declare that in the event of withdrawal of the text from the publishing process or submitting it to another publisher without agreement from the editorial office, I agree to cover all costs incurred by the University of Silesia in connection with my application.