Categorising in People with Aphasia – The Research Using the DRM procedure, or on Creating False Memories


Abstrakt

Creating false memories with words is a research procedure mainly used in psychology. It is based on a high correlation between the probability of remembering-knowing a critical word (the memories of the fact of learning it) and the likelihood of providing this word as an association with a list of words. An unrepresented critical word appears as a memory because it is associated with thewords presented to the participants of the study. The falsehood of the memory lies in the fact that the probability of providing a false word, i.e. a critical word, is as strong as the possibility of giving a listed word, whereas the respondents report that they remember the very moment of remembering a critical word. The aim of this article is to present the results of research on causing false memories and their effects carried out on the group of people with motor aphasia and the control group of those without this type of disorder. The study was conducted using the modified DRM procedure on the group of people with motor aphasia (N = 46) and the control group (N = 46). The study was conducted individually and the material was presented by means of visual and auditory ways. The conclusion is that the people with aphasia are prone to the effect of causing false memories to a similar extent as those without aphasia, even though this fact may be due to the non-linguistic deficits associated with aphasia.


Słowa kluczowe

aphasia; DRM; categorisation; false memories

Almaghyuli, A., Thompson, H., Lambon Ralph, M.A., & Jefferies, E. (2012). Deficits of semantic control produce absent or reverse frequency effects in comprehension: evidence from neuropsychology and dual task methodology. Neuropsychologia, 50, 1968–1979.

Bolewska, A. (1983). Funkcjonowanie pojęć u afatyków z zaburzeniami nazywania. Warszawa: Wydaw. Uniwersytetu Warszawskiego.

Cicerone, K.D., Dahlberg, C., Malec, J.F. et al. (2005). Evidence-based cognitive rehabilitation: updated review of the literature from 1998 through 2002. Arch Phys Med Rehabil, 86, 1681–1692.

Herzyk, A. (1997). Taksonomia afazji. Kryteria klasyfikacji i rodzaje zespołów zaburzeń. Audiofonologia, 10, 83–101.

Jodzio, K. (2003). Wybrane parametry prognostyczne zaburzeń językowych w afazji. Studia Psychologiczne, 41(4), 25–42.

Jodzio, K. (2005). Zdrowiejący mózg – nowe spojrzenie, stary problem afazjologii. W: K. Jodzio (red.), Neuronalny świat umysłu (s. 64–228). Kraków: Impuls.

Jodzio, K. (2008). Pamięć, mowa a mózg. Podejście afazjologiczne. Gdańsk: Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego.

Kaczmarek, L. (1975). Korelacyjna klasyfikacja zaburzeń słownego i pisemnego porozumiewania się. Logopedia, 12, 5–10.

Kądzielawa, D. (2011). Afazja i jej mózgowe mechanizmy. Teksty Drugie, 1–2, 190–198.

Kiran, S. (2008). Typicality of inanimate category exemplars in aphasia treatment: further evidence for semantic complexity. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 51, 1550–1568.

Kurcz, I. (1976). Struktura i funkcje języka. W: I. Kurcz (red.), Psycholingwistyka (s. 96–119). Warszawa: PWN.

Kurcz, I. (2005). Organizacja słownika umysłowego. W: I. Kurcz, Psychologia języka i komunikacji (s. 125–135). Warszawa: Scholar 2005.

Lupyan, G., & Mirman, D. (2013). Linking language and categorization: Evidence from aphasia. Cortex, 49, 1187–1194.

MacQueen, B .D. (2003). N eurolingwistyczne p odstawy d iagnozy i t erapii l ogopedycznej. W: T. Gałkowski, & G. Jastrzębowska (red.), Logopedia – pytania i odpowiedzi. T. I (s. 191–224). Opole: Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego.

Maruszewski, M. (1966). Afazja. Zagadnienia teorii i terapii. Warszawa: PWN.

Maruszewski, M. (1970). Mowa a mózg. Warszawa: PWN.

Maruszewski, M. (1974). Chory z afazją i jego usprawnianie. Warszawa: Nasza Księgarnia.

Mierzejewska, H. (1976). Badania lingwistyczne nad afazją: księga referatów wygłoszonych na międzynarodowej konferencji naukowej (Warszawa, 10–12 XII 1975). Wrocław: Ossolineum.

Mierzejewska, H. (1977). Afatyczna dezintegracja fonetycznej postaci wyrazów. Wrocław: PWN.

Panasiuk, J. (2013). Afazja a interakcja. Tekst – metatekst – kontekst. Lublin: Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Panasiuk, J. (2015). Standardy postępowania logopedycznego w przypadku afazji. W: J. Panasiuk, S. Grabias, & T. Woźniak (red.), Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego. Podręcznik akademicki (s. 869–916). Lublin: Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Pąchalska, M. (2005). Neuropsychologiczna diagnostyka afazji. W: T. Gałkowski, G. Jastrzębowska, & E. Szeląg (red.), Podstawy neurologopedii (s. 750–845). Opole: Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego.

Pąchalska, M. (2008). Patogeneza i neuropsychologiczna diagnostyka afazji. W: Ł. Domańska, & A.M. Borkowska (red.), Podstawy neuropsychologii klinicznej (s. 155–163). Lublin: Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Pąchalska, M. (2011). Afazjologia. Warszawa: PWN.

Piotrowska, I. (2014). Studium przypadku chorego z afazją ruchową. W: E. Stecko (red.), Neurologopedyczne Studia Przypadków. T. 1 (s. 271–278). Warszawa: Wydaw. ES.

Rajtar, A.M., Przewoźnik, D.A., Starowicz-Filip, A., & Będkowska-Korpała, B. (2014). Dysfunkcje wykonawcze w afatycznych zaburzeniach mowy po udarze mózgu. Postępy psychiatrii i neurologii, 23, 41–46.

Reber, A.S., & Reber, E.S. (2008). I. Kurcz, & K. Skarżyńska (red.), Słownik Psychologii (B. Janasiewicz-Kruszyńska, tłum.). Warszawa: Scholar.

Rutkiewicz-Hanczewska, M. (2017). Neurobiologia nazywania. O anomii proprialnej i apelatywnej. Poznań: Wydaw. Uniwersytetu Adama Mickiewicza.

Seniów, J., & Litwin, M. (2013). Afazja poudarowa. Neurologia po dyplomie, 8(2), 43–51.

Siudak, A. (2015). Afazja w ujęciu lingwistycznym, czyli co strukturalizm, generatywizm, kognitywizm wnoszą do współczesnej afazjologii. Socjolingwistyka, 29, 89–104.

Szepietowska, E.M., & Gawda, B. (2016). Mechanizmy neuronalne fluencji semantycznej i literowej: Badania z użyciem MRI. Implikacje kliniczne. Polskie Forum Psychologiczne, 21(2), 170–187.

Tkaczyk, D., & Nieznański, M. (2013). Sprawność pamięci roboczej a podatność na fałszywe wspomnienia w zadaniu Deese’a Roedigera McDermott. Przegląd Psychologiczny, 56(4), 491–506.

Vallila-Rohter, S., & Kiran, S. (2015). An examination of strategy implementation during abstract nonlinguistic category learning in aphasia. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 58, 1195–1209.

Pobierz

Opublikowane : 2019-12-22


KokotM. (2019). Categorising in People with Aphasia – The Research Using the DRM procedure, or on Creating False Memories. Logopedia Silesiana, (8), 242-273. https://doi.org/10.31261/LOGOPEDIASILESIANA.2019.08.12

Magdalena Kokot  logopediasilesiana@us.edu.pl
Wydział Filologiczny, Instytut Logopedii, Uniwersytet Gdański  Polska
https://orcid.org/0000-0003-4227-9639