Wybrane czynniki psychospołeczne a występowanie trudności głosowych wśród nauczycieli


Abstract

The article discusses the factors determining the occurrence of voice emission problems, including internal, external, and psychosocial ones. It was proposed to distinguish the psychological / psychosocial factors as a separate group. The results of the research conducted among teachers (N = 265) in schools in the Silesian provinces show how psychological factors affect the self-assessment of voice (emotional, functional, and physical, measured by means of the Voice Handicap Index
scale); these factors are: the level of perceived stress (PSS10), anxiety (STAI I and II – anxiety as a trait and anxiety as a state), self-assessment (SES) and life satisfaction (SWLS). The article describes the results of original research on the dependence of psychosocial factors and voice disability.


Alvear, R.M.B., Martinez-Arquero, G., Barón, F.J., & Hernández-Mendo, A. (2010). An Interdisciplinary Approach to Teachers’ Voice Disorders and Psychosocial Working Conditions. Folia Phoniatr Logop, 64, 24–34.

Baker, J. (2008). The role of psychogenic and psychosocial factors in the development of functional voice disorders. International Journal of Speech-Language Pathology, 10(4), 210–230.

Baker, J., Ben-Tovim, D., Butcher, A., Esterman, A., & McLaughlin, K. (2012). Psychological Risk Factors Which may Differentitate Between Women with Functional Voice Disorder, Organic Voice Disorder and Control Group. International Journal of Speech Language Pathology, 15, 547–563.

Binkuńska, E. (2012). Higiena i emisja głosu mówionego. Bydgoszcz: Wydaw. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Cichecka-Wilk, M., & Srtudzińska, K. (2018). Czynnościowe zaburzenia głosu z punktu widzenia foniatrii klinicznej, psychopatologii i psychiatrii psychodynamicznej. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia, XXXI, 175–194.

Deary, V., & Miller, T. (2011). Reconsidering the role of psychosocial factors in functional dysphonia. Curriculum Opin Otolaryngoly Head Neck Surgery, 19, 150–154.

Dzwonkowska, I., Lachowicz-Tabaczek, K., & Łaguna, M. (2008). Samoocena i jej pomiar. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych.

El Uali Abeida, M., Fernández Liesa, R., Vallés Varela, H., García Campayo, J., Rueda Gormedino, P., & Ortiz García, A. (2013). Study of the influence of Psychological Factors in the Etiology of Vocal Nodules in Women. Journal of Voice, 27, 129.e15–129.e20.

Gassull, C., Casanova, C., Botey, Q., & Amador, M. (2010). The Impact of the Reactivity to Stress in Teachers with Voice Problems. Folia Phoniatr Logop, 62, 35–39.

Giddens, Ch.L., Barron, K.W., Byrd-Craven, J., Clark, K.F., & Winter, A.S.: Vocal Indices of Stress. A Review. Journal of Voice, 27(3), 390.e21–390.e29.

Goldman, S.L., Hargrave, J., Hillman, R.E., Homlberg, E., & Gress, C. (1996). Stress, Anxiety, Somatic Complains and Voice Use in Woman with Vocal Nodules. American Journal of Speech-Language Pathology, 5(1), 44–54.

Hashim, N.W., Wilkes, M., Salomon, R., & Meggs, J. (2017). Evaluation of Voice Acoustics as Predictors of Clinical Depression Scores. Journal of Voice, 31, 256.e1–256. e6.

Houtte, E., Claeys, S., Wuyts, F.L., & Van Lierde, K. (2012). Voice Disorders in Teacher: Occupational Risk Factors and Psycho-emotional Factors. Logopedics, Phoniatrics, Vocology, 37(3), 107–116.

Jałowska, M. (2012). Ocena realizacji postępowania profilaktycznego i diagnostyczno-leczniczego u nauczycieli w ramach programu „Chroń swój głos” na materiale Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy w latach 2007–2011 [praca doktorska]. Opieka nauk. dr hab. n. med. B. Wiskirska-Woźnica. Poznań: Uniwersytet Medyczny w Poznaniu.

Juczyński, Z. (2009). Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych.

Juczyński, Z., & Ogińska-Bulik, N. (2009). Narzędzia pomiaru stresu i radzenia sobie. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych.

Kiese-Himmel, C., & Kruse, E. (1996). Gibt es eine psychosomatische Dysphonie? Sprache Stimme Gehör, 20, 20–25.

Lee, J.M., Roy, N., & Dietrich, M. Personality, Psychological Factors, and Behavioral Tendencies in Children With Vocal Noudles: A Systematic Review. Journal of Voice, w druku.

Marek, K. (2003). Choroby zawodowe. Warszawa: Wydaw. Lekarskie PZWL.

Marques de Rocha, L., Behlau, M., & Dias de Mattos Souza, L. (2015). Behavioral Dysphonia and Depression in Elementary School Teachers. Journal of Voice, 29(6), 712–771.

Mazurkiewicz, E. (1978). Podstawy wychowania zdrowotnego. W: Z.J. Brzeziński, & C. Korczak (red.), Higiena i ochrona zdrowia (s. 468–481). Warszawa: Wydaw. Lekarskie PZWL.

Mesquita de Madeiros, A., Barreto, S.M., & Assunção, A.A. (2008). Voice Disorders (Dysphonia) in Public School Female Teachers Working in Belo Horizonte: Prevalence and Associated

Factors. Journal of Voice, 22(6), 676–687.

Morisson, J. (2016). DSM-5 bez tajemnic. Podręczny przewodnik klinicystów. Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Niebudek-Bogusz, E., Woźnicka, E., Kuzańska, A., & Śliwińska-Kowalska, M. (2007). Ocena zaburzeń głosu u nauczycieli za pomocą wskaźnika niepełnosprawności głosowej (Voice Handicap Index – VHI). Medycyna Pracy, 58(5), 393–402.

Obrębowski, A., & Sekuła, A. (2008). Charakterystyka organicznych czynnościowych zaburzeń głosu. W: A. Obrębowski (red.), Narząd głosu i jego znaczenie w komunikacji społecznej. Poznań: Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Medycznego.

Ostrowska, A. (1999). Styl życia a zdrowie. Warszawa: Wydaw. Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.

Pruszewicz, A. (red.). (1992). Foniatria kliniczna. Warszawa: Wydaw. Lekarskie PZWL.

Radwańska, M. (2013). Styl życia a kompetencje emisyjne głosu studentek wychowania fizycznego i edukacji wczesnoszkolnej. Rozprawy Naukowe AWF, 43, 12–21.

Ratajczak, J., Grzywacz, K., Wojdas, A., Rapiejko, P., & Jurkiewicz, D. (2008). Rola czynników psychologicznych w patogenezie zaburzeń głosu spowodowanych guzkami głosowymi. Otolaryngologia Polska, XII(6), 758–763.

Roy, N., & Bless, D.M. (2000). Personality Traits and Psychological Factors in Voice Pathology: A foundation for future research. Journal of Speach, Language and Hearing Research, 43, 749–768.

Rzepa, M. (2010). Choroby zawodowe narządu głosu wśród nauczycieli. Nauczyciel i Szkoła, 3(48), 141–153.

Sielska-Budurek, E., & Niemczyk, K. (2015). Postępowanie diagnostyczne w zaburzeniach głosu. Polski Przegląd Otolaryngologiczny, 4(2), 12–18.

Sinkiewicz, A. (2011). Kompleksowa ocena skuteczności ćwiczeń emisji głosu w profilaktyce zaburzeń głosu. Poznań: Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Medycznego.

Sinkiewicz, A., Jaracz, M., Mackiewicz-Nartowicz, H., Wiskirska-Woźnica, B., Wojnowski, W., Bielecka, A., Kraśny, J., Kamińska, I., & Borkowska, A. (2013). Affective Temperament in Woman with Functional Aphonia. Journal of Voice, 27(1), 129.e11–129.e14.

Smith, E., Lemke, J., Taylor, M., Kirchner, H., & Hoffman, H. (1998). Frequency of voice problems among teachers and other occupations. Journal of Voice, 12(4), 480–488.

Spantideas, N., Drosou, E., Karatsis, A., & Assimakopoulos, D. (2015). Voice Disorders in the General Greek Population and in Patients With Laryngopharyngeal Reflux. Prevalence and Risk Factors. Journal of Voice, 29(3), 389.e27–389.e32.

Śliwińska-Kowalska, M., Pyżalski, J., Niebudek-Bogusz, E., & Merecz, D. (2004). Obciążenia psychofizyczne w zawodzie nauczyciela i ich wpływ na zdrowie. Łódź: Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera.

Wiskirska-Woźnica, B., & Domeracka-Kołodziej, A. (2015). Dysfonie czynnościowe. Dysfonie zadowowe. W: K. Niemczyk, D. Jurkiewicz, J. Składzień, C. Stankiewicz, & W. Szyfter (red.), Otolaryngologia kliniczna. T. 2 (s. 665–699). Warszawa: Medipage.


Published : 2019-12-22


GuzyA. (2019). Wybrane czynniki psychospołeczne a występowanie trudności głosowych wśród nauczycieli. Logopedia Silesiana, (8), 274-297. https://doi.org/10.31261/LOGOPEDIASILESIANA.2019.08.13

Anna Guzy  logopediasilesiana@us.edu.pl
Wydział Humanistyczny, Instytut Językoznawstwa, Uniwersytet Śląski w Katowicach  Poland
https://orcid.org/0000-0002-6713-7293
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

The Copyright Owners of the submitted texts grant the Reader the right to use the pdf documents under the provisions of the Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY SA). The user can copy and redistribute the material in any medium or format and remix, transform, and build upon the material for any purpose.

1. License

The University of Silesia Press provides immediate open access to journal’s content under the Creative Commons BY-SA 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Authors who publish with this journal retain all copyrights and agree to the terms of the above-mentioned CC BY-SA 4.0 license.

2. Author’s Warranties

The author warrants that the article is original, written by stated author/s, has not been published before, contains no unlawful statements, does not infringe the rights of others, is subject to copyright that is vested exclusively in the author and free of any third party rights, and that any necessary written permissions to quote from other sources have been obtained by the author/s.

If the article contains illustrative material (drawings, photos, graphs, maps), the author declares that the said works are of his authorship, they do not infringe the rights of the third party (including personal rights, i.a. the authorization to reproduce physical likeness) and the author holds exclusive proprietary copyrights. The author publishes the above works as part of the article under the licence "Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International".

ATTENTION! When the legal situation of the illustrative material has not been determined and the necessary consent has not been granted by the proprietary copyrights holders, the submitted material will not be accepted for editorial process. At the same time the author takes full responsibility for providing false data (this also regards covering the costs incurred by the University of Silesia Press and financial claims of the third party).

3. User Rights

Under the CC BY-SA 4.0 license, the users are free to share (copy, distribute and transmit the contribution) and adapt (remix, transform, and build upon the material) the article for any purpose, provided they attribute the contribution in the manner specified by the author or licensor.

4. Co-Authorship

If the article was prepared jointly with other authors, the signatory of this form warrants that he/she has been authorized by all co-authors to sign this agreement on their behalf, and agrees to inform his/her co-authors of the terms of this agreement.

I hereby declare that in the event of withdrawal of the text from the publishing process or submitting it to another publisher without agreement from the editorial office, I agree to cover all costs incurred by the University of Silesia in connection with my application.