Selected Psychosocial Factors and Voice Difficulties among the Teachers


Abstrakt

The article discusses the factors determining the occurrence of voice emission problems, including internal, external, and psychosocial ones. It was proposed to distinguish the psychological / psychosocial factors as a separate group. The results of the research conducted among teachers (N = 265) in schools in the Silesian provinces show how psychological factors affect the self-assessment of voice (emotional, functional, and physical, measured by means of the Voice Handicap Index
scale); these factors are: the level of perceived stress (PSS10), anxiety (STAI I and II – anxiety as a trait and anxiety as a state), self-assessment (SES) and life satisfaction (SWLS). The article describes the results of original research on the dependence of psychosocial factors and voice disability.


Słowa kluczowe

psychosocial factors; voice disorders; voice in the teaching profession

Alvear, R.M.B., Martinez-Arquero, G., Barón, F.J., & Hernández-Mendo, A. (2010). An Interdisciplinary Approach to Teachers’ Voice Disorders and Psychosocial Working Conditions. Folia Phoniatr Logop, 64, 24–34.

Baker, J. (2008). The role of psychogenic and psychosocial factors in the development of functional voice disorders. International Journal of Speech-Language Pathology, 10(4), 210–230.

Baker, J., Ben-Tovim, D., Butcher, A., Esterman, A., & McLaughlin, K. (2012). Psychological Risk Factors Which may Differentitate Between Women with Functional Voice Disorder, Organic Voice Disorder and Control Group. International Journal of Speech Language Pathology, 15, 547–563.

Binkuńska, E. (2012). Higiena i emisja głosu mówionego. Bydgoszcz: Wydaw. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Cichecka-Wilk, M., & Srtudzińska, K. (2018). Czynnościowe zaburzenia głosu z punktu widzenia foniatrii klinicznej, psychopatologii i psychiatrii psychodynamicznej. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia, XXXI, 175–194.

Deary, V., & Miller, T. (2011). Reconsidering the role of psychosocial factors in functional dysphonia. Curriculum Opin Otolaryngoly Head Neck Surgery, 19, 150–154.

Dzwonkowska, I., Lachowicz-Tabaczek, K., & Łaguna, M. (2008). Samoocena i jej pomiar. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych.

El Uali Abeida, M., Fernández Liesa, R., Vallés Varela, H., García Campayo, J., Rueda Gormedino, P., & Ortiz García, A. (2013). Study of the influence of Psychological Factors in the Etiology of Vocal Nodules in Women. Journal of Voice, 27, 129.e15–129.e20.

Gassull, C., Casanova, C., Botey, Q., & Amador, M. (2010). The Impact of the Reactivity to Stress in Teachers with Voice Problems. Folia Phoniatr Logop, 62, 35–39.

Giddens, Ch.L., Barron, K.W., Byrd-Craven, J., Clark, K.F., & Winter, A.S.: Vocal Indices of Stress. A Review. Journal of Voice, 27(3), 390.e21–390.e29.

Goldman, S.L., Hargrave, J., Hillman, R.E., Homlberg, E., & Gress, C. (1996). Stress, Anxiety, Somatic Complains and Voice Use in Woman with Vocal Nodules. American Journal of Speech-Language Pathology, 5(1), 44–54.

Hashim, N.W., Wilkes, M., Salomon, R., & Meggs, J. (2017). Evaluation of Voice Acoustics as Predictors of Clinical Depression Scores. Journal of Voice, 31, 256.e1–256. e6.

Houtte, E., Claeys, S., Wuyts, F.L., & Van Lierde, K. (2012). Voice Disorders in Teacher: Occupational Risk Factors and Psycho-emotional Factors. Logopedics, Phoniatrics, Vocology, 37(3), 107–116.

Jałowska, M. (2012). Ocena realizacji postępowania profilaktycznego i diagnostyczno-leczniczego u nauczycieli w ramach programu „Chroń swój głos” na materiale Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy w latach 2007–2011 [praca doktorska]. Opieka nauk. dr hab. n. med. B. Wiskirska-Woźnica. Poznań: Uniwersytet Medyczny w Poznaniu.

Juczyński, Z. (2009). Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych.

Juczyński, Z., & Ogińska-Bulik, N. (2009). Narzędzia pomiaru stresu i radzenia sobie. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych.

Kiese-Himmel, C., & Kruse, E. (1996). Gibt es eine psychosomatische Dysphonie? Sprache Stimme Gehör, 20, 20–25.

Lee, J.M., Roy, N., & Dietrich, M. Personality, Psychological Factors, and Behavioral Tendencies in Children With Vocal Noudles: A Systematic Review. Journal of Voice, w druku.

Marek, K. (2003). Choroby zawodowe. Warszawa: Wydaw. Lekarskie PZWL.

Marques de Rocha, L., Behlau, M., & Dias de Mattos Souza, L. (2015). Behavioral Dysphonia and Depression in Elementary School Teachers. Journal of Voice, 29(6), 712–771.

Mazurkiewicz, E. (1978). Podstawy wychowania zdrowotnego. W: Z.J. Brzeziński, & C. Korczak (red.), Higiena i ochrona zdrowia (s. 468–481). Warszawa: Wydaw. Lekarskie PZWL.

Mesquita de Madeiros, A., Barreto, S.M., & Assunção, A.A. (2008). Voice Disorders (Dysphonia) in Public School Female Teachers Working in Belo Horizonte: Prevalence and Associated

Factors. Journal of Voice, 22(6), 676–687.

Morisson, J. (2016). DSM-5 bez tajemnic. Podręczny przewodnik klinicystów. Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Niebudek-Bogusz, E., Woźnicka, E., Kuzańska, A., & Śliwińska-Kowalska, M. (2007). Ocena zaburzeń głosu u nauczycieli za pomocą wskaźnika niepełnosprawności głosowej (Voice Handicap Index – VHI). Medycyna Pracy, 58(5), 393–402.

Obrębowski, A., & Sekuła, A. (2008). Charakterystyka organicznych czynnościowych zaburzeń głosu. W: A. Obrębowski (red.), Narząd głosu i jego znaczenie w komunikacji społecznej. Poznań: Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Medycznego.

Ostrowska, A. (1999). Styl życia a zdrowie. Warszawa: Wydaw. Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.

Pruszewicz, A. (red.). (1992). Foniatria kliniczna. Warszawa: Wydaw. Lekarskie PZWL.

Radwańska, M. (2013). Styl życia a kompetencje emisyjne głosu studentek wychowania fizycznego i edukacji wczesnoszkolnej. Rozprawy Naukowe AWF, 43, 12–21.

Ratajczak, J., Grzywacz, K., Wojdas, A., Rapiejko, P., & Jurkiewicz, D. (2008). Rola czynników psychologicznych w patogenezie zaburzeń głosu spowodowanych guzkami głosowymi. Otolaryngologia Polska, XII(6), 758–763.

Roy, N., & Bless, D.M. (2000). Personality Traits and Psychological Factors in Voice Pathology: A foundation for future research. Journal of Speach, Language and Hearing Research, 43, 749–768.

Rzepa, M. (2010). Choroby zawodowe narządu głosu wśród nauczycieli. Nauczyciel i Szkoła, 3(48), 141–153.

Sielska-Budurek, E., & Niemczyk, K. (2015). Postępowanie diagnostyczne w zaburzeniach głosu. Polski Przegląd Otolaryngologiczny, 4(2), 12–18.

Sinkiewicz, A. (2011). Kompleksowa ocena skuteczności ćwiczeń emisji głosu w profilaktyce zaburzeń głosu. Poznań: Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Medycznego.

Sinkiewicz, A., Jaracz, M., Mackiewicz-Nartowicz, H., Wiskirska-Woźnica, B., Wojnowski, W., Bielecka, A., Kraśny, J., Kamińska, I., & Borkowska, A. (2013). Affective Temperament in Woman with Functional Aphonia. Journal of Voice, 27(1), 129.e11–129.e14.

Smith, E., Lemke, J., Taylor, M., Kirchner, H., & Hoffman, H. (1998). Frequency of voice problems among teachers and other occupations. Journal of Voice, 12(4), 480–488.

Spantideas, N., Drosou, E., Karatsis, A., & Assimakopoulos, D. (2015). Voice Disorders in the General Greek Population and in Patients With Laryngopharyngeal Reflux. Prevalence and Risk Factors. Journal of Voice, 29(3), 389.e27–389.e32.

Śliwińska-Kowalska, M., Pyżalski, J., Niebudek-Bogusz, E., & Merecz, D. (2004). Obciążenia psychofizyczne w zawodzie nauczyciela i ich wpływ na zdrowie. Łódź: Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera.

Wiskirska-Woźnica, B., & Domeracka-Kołodziej, A. (2015). Dysfonie czynnościowe. Dysfonie zadowowe. W: K. Niemczyk, D. Jurkiewicz, J. Składzień, C. Stankiewicz, & W. Szyfter (red.), Otolaryngologia kliniczna. T. 2 (s. 665–699). Warszawa: Medipage.

Pobierz

Opublikowane : 2019-12-22


GuzyA. (2019). Selected Psychosocial Factors and Voice Difficulties among the Teachers. Logopedia Silesiana, (8), 274-297. https://doi.org/10.31261/LOGOPEDIASILESIANA.2019.08.13

Anna Guzy  logopediasilesiana@us.edu.pl
Wydział Humanistyczny, Instytut Językoznawstwa, Uniwersytet Śląski w Katowicach  Polska
https://orcid.org/0000-0002-6713-7293