Early Childhood Bilinguality. Case Study


Abstract

Early childhood bilingualism, natural bilingualism, and multilingualism, which occurs more often than ever before, are widely discussed in the secondary literature. Bilingualism entails acquiring a new identity and induces a change in linguistic thinking. This article contributes to the studies concerning the methods and strategies that are undertaken by such families that either raise or aim at raising a bilingual child; moreover, it puts forward a case study of a boy who is 2 years and 9 months old. In the introduction, the essential issues of raising a bilingual child are presented with a special emphasis put on the parents’ attitude towards bilingual education and their conviction of its underlying benefits for the boy. The empirical part of this article focuses on language proficiency and communication competences, and their assessment.


Anderson, J.A.E., Mak, L., Keyvani Chahi, A., & Bialystok, E. (2018). The language and social background questionnaire: Assessing degree of bilingualism in a diverse population. Behavior Research Methods, 50, 250–263. doi 10.3758/s13428-017-0867-9.

Arabski, J. (1985). O przyswajaniu języka drugiego (obcego). Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Bialystok, E. (2015). Bilingualism and the development of executive function: The role of attention. Child Development Perspectives, 9(2), 117–121. doi:10.1111/cdep.12116.

Bialystok, E. (2016). Aging and bilingualism. Linguistic Approaches toBilingualism, 6(1), 1–8. doi:10.1075/lab.16004.bia.

Bialystok, E., & Barac, R. (2012). Emerging bilingualism: Dissociating advantages for metalinguistic awareness and executive control. Cognition, 122, 67–73. doi:10.1016/j.cognition.2011.08.003.

Bialystok, E., Craik, F.I.M., Green, D.W., & Gollan, T.H. (2009). Bilingual minds. Psychological Science in the Public Interest, 10, 89–129. doi:10.1177/1529100610387084.

Bialystok, E., Abutalebi, J., Bak, T.H., Burke, D.M., & Kroll, J.F. (2016). Aging in two languages: Implications for public health. Ageing Research Reviews, 27, 56–60. doi:10.1016/j.arr.2016.03.003.

Bertelle, L. (2011). Dwujęzyczność w świetle najnowszych badań naukowych. Lingwistyka stosowana, 4, 241–249.

Billewicz, G., & Zioło, B. (2001). Kwestionariusz badania mowy. Kraków: Impuls.

Błasiak, M. (2011). Dwujęzyczność i ponglish. Zjawiska językowo-kulturowe polskiej emigracji w Wielkiej Brytanii. Kraków: Collegium Columbinum.

Chłopek, Z. ( 2011). Nabywanie języków trzecich i kolejnych oraz wielojęzyczność. Wrocław: Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego.

Chruszczewski, P.P. (2011). Językoznawstwo antropologiczne. Zadania i metody. Wrocław: Polska Akademia Nauk. Oddział we Wrocławiu.

Cieszyńska, J. (2006). Dwujęzyczność, dwukulturowość przekleństwo czy bogactwo? O poszukiwaniu tożsamości Polaków w Austrii. Kraków: Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej.

Czykwin, E., & Misiejuk, D. (1998). Dwujęzyczność i dwukulturowość w perspektywie psychopedagogicznej. Białystok: Trans Humana.

Dubisz, S. (1997). Język polski poza granicami kraju – próba charakterystyki kontrastowej. W: S. Dubisz (red.), Język polski poza granicami kraju (s. 324–376). Opole: Uniwersytet Opolski. Instytut Filologii Polskiej.

Eisenberg, A., Murkoff, H.E., & Hathaway, S.E. (2005). Drugi i trzeci rok życia dziecka (I. Budziszewska i wsp., tłum.). Poznań: Rebis.

Grosjean, F. (2007 [1997]). Mieszanie, przetwarzanie językowe – problemy, wyniki i modele. W: I. Kurcz (red.), Psychologiczne aspekty dwujęzyczności (s. 311–339). Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne.

Guillermo-Sajdak, M. (2014). Modele stawania się i bycia dwujęzycznym przedstawicieli Polonii argentyńskiej. LingVaria IX, 1(17), 125–147.

Kainacher, K. (2007). Dziecko w środowisku dwujęzycznym i jego komunikacja międzykulturowa. Kraków: Collegium Columbinum. http://www.logopedia.pl/metody-terapii (data dostępu: 18.05.2019).

Kielin, J. (2002). Profil osiągnięć ucznia. Przewodnik dla nauczycieli i terapeutów z placówek specjalnych. Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne.

Kiermasz, Z. (2015). Dwujęzyczność i wielojęzyczność – problemy terminologiczne w badaniach nad wieloma językami. KSJ, 3(4), 457–458.

Kowalcze, K. (2009). Bilingwizm w sytuacji komunikacyjnej wyrażania emocji. Studium przypadków dwujęzyczności polsko-włoskiej. W: W.T. Miodunka (red.), Nowa generacja w glottodydaktyce polonistycznej (s. 49–84). Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas.

Kurcz, I. (2007). Psychologiczne aspekty dwujęzyczności. Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne.

Ligara, B. (2014). Bilingwizm w tekście zapisany. Część I. Status lingwistyczny. Paradygmaty badawcze. LingVaria IX, 1(17), 149–167.

Lipińska, E. (2003). Język ojczysty, język obcy, język drugi. Wstęp do badań dwujęzyczności. Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Miodunka, W.T. (2010). Dwujęzyczność, walencja kulturowa i tożsamość (e)migracji polskiej w świecie. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, LXVI, 51–71.

Miodunka, W.T. (2014). Dwujęzyczność polsko-obca w Polsce i poza jej granicami. Rozwój i perspektywy badań. LingVaria IX, 1(17), 199–226.

Nott-Bower, A. (2015). Diagnoza oraz terapia zaburzeń mowy i języka u osób dwujęzycznych, Forum Logopedyczne, 23, 34–40.

Porayski-Pomsta, J. (2015). O rozwoju mowy dziecka. Dwa studia. Warszawa: Elipsa.

Przybyla, O. (2015). Postępowanie logopedyczne w przypadku noworodków i niemowląt. W: S. Grabias, J. Panasiuk, & T. Woźniak (red.), Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego (s. 555–599). Lublin: Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Szłapa, K., Tomasik, I., & Wrzesiński, S. (2014). Kwestionariusz diagnostyczny zaburzeń mowy ze szczególnym uwzględnieniem afazji i dysartrii dla młodzieży i dorosłych. Materiały do badania. Gdańsk: Harmonia Universalis.

Wróblewska-Pawlak, K. (2004). Język – tożsamość – imigracja. O strategiach adaptacyjnych Polaków zamieszkałych we Francji w latach osiemdziesiątych XX wieku. Warszawa: Instytut Romanistyki UW.

Wróblewska-Pawlak, K. (2013). Naturalna dwujęzyczność, czyli o dwujęzycznym wychowaniu dzieci. Języki Obce w Szkole, 1, 89–97.

Wróblewska-Pawlak, K. (2014). O naturalnej dwujęzyczności i przekazywaniu języka dzieciom w sytuacji imigracji. LingVaria IX, 1(17), 239–250.


Published : 2019-12-22


Mikłasz-SendeckaB., & PrzybylaO. (2019). Early Childhood Bilinguality. Case Study. Logopedia Silesiana, (8), 461-486. https://doi.org/10.31261/LOGOPEDIASILESIANA.2019.08.19

Bożena Mikłasz-Sendecka 
Centrum Medyczne BetaMed S.A.  Poland
https://orcid.org/0000-0001-8758-3234
Olga Przybyla  logopediasilesiana@us.edu.pl
Wydział Humanistyczny, Instytut Językoznawstwa, Uniwersytet Śląski w Katowicach  Poland
https://orcid.org/0000-0001-8924-3102
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

The Copyright Owners of the submitted texts grant the Reader the right to use the pdf documents under the provisions of the Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY SA). The user can copy and redistribute the material in any medium or format and remix, transform, and build upon the material for any purpose.

1. License

The University of Silesia Press provides immediate open access to journal’s content under the Creative Commons BY-SA 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Authors who publish with this journal retain all copyrights and agree to the terms of the above-mentioned CC BY-SA 4.0 license.

2. Author’s Warranties

The author warrants that the article is original, written by stated author/s, has not been published before, contains no unlawful statements, does not infringe the rights of others, is subject to copyright that is vested exclusively in the author and free of any third party rights, and that any necessary written permissions to quote from other sources have been obtained by the author/s.

If the article contains illustrative material (drawings, photos, graphs, maps), the author declares that the said works are of his authorship, they do not infringe the rights of the third party (including personal rights, i.a. the authorization to reproduce physical likeness) and the author holds exclusive proprietary copyrights. The author publishes the above works as part of the article under the licence "Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International".

ATTENTION! When the legal situation of the illustrative material has not been determined and the necessary consent has not been granted by the proprietary copyrights holders, the submitted material will not be accepted for editorial process. At the same time the author takes full responsibility for providing false data (this also regards covering the costs incurred by the University of Silesia Press and financial claims of the third party).

3. User Rights

Under the CC BY-SA 4.0 license, the users are free to share (copy, distribute and transmit the contribution) and adapt (remix, transform, and build upon the material) the article for any purpose, provided they attribute the contribution in the manner specified by the author or licensor.

4. Co-Authorship

If the article was prepared jointly with other authors, the signatory of this form warrants that he/she has been authorized by all co-authors to sign this agreement on their behalf, and agrees to inform his/her co-authors of the terms of this agreement.

I hereby declare that in the event of withdrawal of the text from the publishing process or submitting it to another publisher without agreement from the editorial office, I agree to cover all costs incurred by the University of Silesia in connection with my application.