Selected Cognitive Techniques of Neurological Music Terapy in Acoustic-Amnesic Aphasia Terapy. Case Study


Abstrakt

Music is able to stimulate the human brain at different levels, resulting in greater durability of treatment results, as well as the overall health of patients is improved. The aim of the article is to present the use of cognitive neurological music therapy techniques in the treatment of acousticmnestic aphasia patients. In the theoretical part of the article, the language and communication deficits occurring in the acoustic-mnestic aphasia are described. The basic assumptions and mechanisms of neurological music therapy were also presented, as well as the neuromuscular therapeutic techniques were briefly characterized and divided into three groups due to the area of influence (sensomotor, speech therapy and cognitive). Next, a case study of a patient with acoustic-mnestic aphasia was presented. Based on the characteristics and description of linguistic and communication disorders of the patient, appropriate cognitive techniques of neurological musicotherapy were selected and their use in the therapy of the described patient was described.


Słowa kluczowe

neurological music therapy; speech disorders; speech therapy; acoustic and mnestic aphasia; cognitive techniques

Baker, F., & Tamplin, J. (2006). Music therapy methods in neuro-rehabilitation. A clinician’s manual. London: Jessica Kingsley Publishers.

Bukowska, A. (2012). Muzykoterapia neurologiczna. W: K. Stachyra (red.), Modele, metody i podejścia w muzykoterapii (s. 165–178). Lublin: Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Galińska, E. (2015). Znaczenie muzykoterapii w rehabilitacji neurologicznej. Psychiatria Polska, 49(4), 835–846.

Herzyk, A. (1997). Taksonomia afazji. Kryteria klasyfikacji i rodzaje zespołów zaburzeń. Audiofonologia, X, 83–101.

Kinalski, R. (2008). Neurofizjologia kliniczna dla neurorehabilitacji. Podręcznik dla studentów i absolwentów wydziałów fizjoterapii. Wrocław: MedPharm.

Łuria, A.R. (1976). Problemy neuropsychologii i neurolingwistyki. Warszawa: PWN.

Maruszewski, M. (1966). Afazja. Zagadnienia teorii i terapii. Warszawa: PWN.

Panasiuk, J. (2012a). Afazja a interakcja. Tekst, metaTekst, konTekst. Lublin: Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Panasiuk, J. (2012b). Diagnoza logopedyczna w przebiegu chorób neurologicznych u osób dorosłych. W: E. Czaplewska, & S. Milewski (red.), Diagnoza logopedyczna. Podręcznik akademicki (s. 263–321). Sopot: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne.

Paszkiewicz-Mes, E. (2013). Muzykoterapia jako metoda wspomagająca leczenie. Hygeia Public Health, 48(2), 168–176.

Pąchalska, M. (1999). Afazjologia. Warszawa–Kraków: PWN.

Pąchalska, M. (2008). Patogeneza i neuropsychologiczna diagnostyka afazji. W: Ł. Domańska, & A.R. Borkowska (red.), Podstawy neuropsychologii klinicznej (s. 153–191). Lublin: Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Ruda, K., & Trypka, E. (2013). Terapeutyczne znaczenie muzyki dla regulowania zaburzeń zachowania w rehabilitacji pacjentów chorujących na otępienie. Psychogeriatria Polska, 10(4), 157–164.

Styczek, I. (1981). Logopedia. Warszawa: PWN.

Thaut, M.H. (2005). Rhythm, Music, and the Brain: Scientific Foundations and Clinical Applications. New York: Routledge.

Thaut, M.H., & Hoemberg, V. (2014). Oxford Handbook of Neurologic Music Therapy. Oxford: Oxford University Press.

Thaut, M.H., McIntosh, G.C., Hoemberg, G. (2015). Neurobiological foundations of neurologic music therapy: rhythmic entrainment and the motor system. Frontiers in Psychology, 5, 1–6.

Pobierz

Opublikowane : 2019-12-22


SytaA. (2019). Selected Cognitive Techniques of Neurological Music Terapy in Acoustic-Amnesic Aphasia Terapy. Case Study. Logopedia Silesiana, (8), 487-513. https://doi.org/10.31261/LOGOPEDIASILESIANA.2018.08.20

Aneta Syta  logopediasilesiana@us.edu.pl
Zakład Logopedii i Emisji Głosu, Uniwersytet Warszawski  Polska
https://orcid.org/0000-0001-7487-4083