[1]
RożekA. 2015. Lateralizacja funkcji językowych u pacjentów z pierwotnymi nowotworami OUN. Lokalizacja pierwotnie rozproszona, transfer międzypółkulowy, czy różnice interpersonalne. Logopedia Silesiana. 4 (sty. 2015).