[1]
KwaterkiewiczM. 2017. Wpływ ćwiczeń muzycznych i muzyczno‑ruchowych na rozwój kompetencji prozodycznych dzieci pięcio‑ i sześcioletnich. Logopedia Silesiana. 6 (Dec. 2017), 211-222.