(1)
RożekA. Lateralizacja Funkcji Językowych U Pacjentów Z Pierwotnymi Nowotworami OUN. Lokalizacja Pierwotnie Rozproszona, Transfer Międzypółkulowy, Czy Różnice Interpersonalne. LS 2015.