(1)
KwaterkiewiczM. Wpływ ćwiczeń Muzycznych I Muzyczno‑ruchowych Na Rozwój Kompetencji Prozodycznych Dzieci Pięcio‑ I Sześcioletnich. LS 2017, 211-222.