KrakowiakM. (2019). Phoneme Analysis Ability in Children with the Fetal Alcohol Syndrome. Logopedia Silesiana, (8), 206-235. https://doi.org/10.31261/LOGOPEDIASILESIANA.2019.08.10