RożekA. Lateralizacja funkcji językowych u pacjentów z pierwotnymi nowotworami OUN. Lokalizacja pierwotnie rozproszona, transfer międzypółkulowy, czy różnice interpersonalne. Logopedia Silesiana, n. 4, 1 jan. 2015.