KrakowiakM. (2019) Phoneme Analysis Ability in Children with the Fetal Alcohol Syndrome, Logopedia Silesiana, (8), s. 206-235. doi: 10.31261/LOGOPEDIASILESIANA.2019.08.10.