[1]
RożekA., „Lateralizacja funkcji językowych u pacjentów z pierwotnymi nowotworami OUN. Lokalizacja pierwotnie rozproszona, transfer międzypółkulowy, czy różnice interpersonaln”e, LS, nr 4, sty. 2015.