Proces recenzji

PROCEDURA RECENZOWANIA:

1. Sekretariat Redakcji przyjmuje proponowany artykuł, dokonuje anonimizacji danych autorów i przekazuje do akceptacji Redaktorowi Głównemu i/lub Radzie Naukowej czasopisma.

2. Redaktor Główny i/lub Rada Naukowa ma prawo odrzucić artykuł, jeśli nie spełnia on kryteriów formalnych (ustalonych przez czasopismo norm edytorskich) lub merytorycznych.

3. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch recenzentów spoza jednostki.

4. Stosowany jest model, w którym autor(zy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości ("double-blind peer review").

5. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia, ewentualnie wskazaniem koniecznych do dokonania poprawek, żeby tekst mógł być finalnie zaakceptowany i opublikowany.

6. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane; raz w roku czasopismo podaje do wiadomości na stronie internetowej czasopisma listę recenzentów.

Uzupełnieniem procesu recenzyjnego jest także zastosowanie Crossref Similarity Check weryfikującego oryginalność prezentowanych tekstów.