(1)
Famulska‑CiesielskaK. Stary Notes. NoZ 2018, 395-399.