Wypełnianie pola literackiego. O zmianie w recepcji literatury bułgarskiej w Polsce

Magdalena Pytlak
https://orcid.org/0000-0002-0303-7162

Abstrakt

This article is a commentary on the changing reception of Bulgarian literature in Poland in 2018 and 2019. Using Pierre Bourdieu’s theory of the literary field, it shows the mechanisms of recognition by the main actors within the field, including publishers, media, and others. The analysis focuses on three books translated from Bulgarian to Polish in 2018: Sofia Berlin, by Plamen Doynov, and Koniec minotaurów (The End of the Minotaurs) and Fizyka smutku (The Physics of Sorrow), both by Georgi Gospodinov. The analysis is made on two levels. One is generic, owing to the fact that two of the three books are poetry. The second is authorial, as two of the books are by the same author.


Słowa kluczowe

translation; literary reception; literary field; Bulgarian literature in Poland

Bourdieu P., 2007: Reguły sztuki. Geneza i struktura pola literackiego. A. Zawadzki, tłum. Kraków, Universitas.

Jankowicz G. et al., 2014: Literatura polska po 1989 roku w świetle teorii Pierre’a Bourdieu. Raport z badań. Kraków, Korporacja Ha!art.

Młynarska K., 2018: Sofia Berlin — Płamen Dojnow. Portal Szuflada.net. Dostępne w Internecie: http://szuflada.net/sofia-berlin-plamen-dojnow/ [dostęp: 20.08.2019].

Nasze dzieciństwo polegało na czekaniu. Z Georgim Gospodinowem rozmawia Michał Nogaś, 2018. „Gazeta Wyborcza”, z 3—4 listopada, s. 18—19.

Pytlak M., 2015: Na obrzeżach pola literackiego. Komentarz do Bibliografii przekładów literatury bułgarskiej w Polsce w 2014 roku. „Przekłady Literatur Słowiańskich”, t. 6, cz. 2: Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2014), s. 15—26.

Sobolewska J., 2018: Książki-świat. „Polityka”, nr 51 / 52 (3191), s. 114.

Sowiński M., 2018: Ironia i polityka. „Tygodnik Powszechny”, nr 12 (dodatek).

Varga K., 2019: Przedstawiam wam wielkiego Bułgara. Wschodni spleen. Czyli nasz. „Książki. Magazyn do czytania”, nr 1 / 34.

Pobierz

Opublikowane : 2020-12-31


PytlakM. (2020). Wypełnianie pola literackiego. O zmianie w recepcji literatury bułgarskiej w Polsce. Przekłady Literatur Słowiańskich, 10(2), 25-34. https://doi.org/10.31261/PLS.2020.10.02.01

Magdalena Pytlak 
Uniwersytet Jagielloński  Polska
https://orcid.org/0000-0002-0303-7162
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właścicielami praw autorskich do nadesłanego tekstu są Autor i Wydawnictwo. Czytelnik otrzymuje prawo do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

  1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY 4.0.

  1. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

  1. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

  1. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).