Poezja w podroży i translatorskie synopsis. Komentarz do Bibliografii przekładów literatury chorwackiej w Polsce w 2018 roku


Abstrakt

This article summarizes and discusses the body of translations from Croatian literature published in Poland in 2018. The most significant offering to appear on the Polish market that year was a multilingual collection of mid-career poetry by Dorta Jagić entitled The Portrait of The Body, containing Croatian originals and their translations into Polish (by M. Wierzbicka) and English (by D. Šodan, M. Đurđević). “Synoptic” editions (bilingual or multilingual) allow the reader to view both the original and its translation, which has three major benefits: it contributes to a better circulation of texts; enables deziluzionist reading (the awareness of the difference between the original and the translation); and establishes an intertextual bond between the collected texts.


Słowa kluczowe

Croatian literature in Poland; reception of translation; Dorta Jagić; multilingual edition

Bagić K., 2008: Hrvatsko pjesništvo 1950—2000. Warszawa [wykład, niepublikowany].

Festiwal i Nagroda Europejski Poeta Wolności. Dostępne w Internecie: http://europejskipoetawolnosci.pl/o-festiwalu/ [dostęp: 15.10.2020].

Gawlak M., 2019: Od poezji „oszczędnej w słowa” do „trudnej” prozy dla dzieci. Przekłady literatury słoweńskiej w latach 2016—2017. „Przekłady Literatur Słowiańskich”, t. 9, cz. 3, s. 209—227.

Heydel M., 2013: Gorliwość tłumacza. Przekład poetycki w twórczości Czesława Miłosza. Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jagić D., 2018: Portret Ciała / Portrait of The Body / Portret Tijela. M. Wierzbicka, tłum. na j. polski; M. Đurđević, D. Šodan, tłum. na j. angielski. Gdańsk, Instytut Kultury Miejskiej.

Jahić E., 2010: U nebo i u niks. Antologia hrvatskog pjesništva 1989—2009. Zagreb, V.B.Z.

Jergović M., [online], 2014: Dorta Jagić: jezika glas. Dostępne w Internecie: https://www.autograf.hr/dorta-jagic-jezika-glas/ [dostęp: 20.02.2020].

Kolanović M., 2002: Enfant terrible diskurzivne prakse: Dorta Jagić „Tamagochi mi je umro na rukama”. Meandar, Zagreb, 2002 [recenzja]. „Republika: mjesečnik za književnost, umjetnost i javni život”, nr 7 / 9, s. 249—252.

Levý J., 1963: Umní pekladu. Spisovatel. Praga, Československý spisovatel.

Levý J., 1976: Teoria informacji a proces komunikacji literackiej. L. Pszczołowska, tłum. W: H. Markiewicz, oprac.: Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia. T. 2. Kraków, Wydawnictwo Literackie, s. 70—112.

Lewicki R., 2000: Obcość w odbiorze przekładu. Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Majdzik M., 2015: Dorta Jagić — poetka wolności. Komentarz do „Bibliografii przekładów literatury chorwackiej w Polsce w roku 2014”. „Przekłady Literatur Słowiańskich”, t. 6, cz. 2, s. 45—56.

Milanja C., 2000: Hrvatsko pjesništvo od 1950. do 2000. Zagreb, Zagrebgrafo.

Miljenko Jergović o Dorcie Jagić, chorwackiej poezji i dzisiejszych Bałakanach, [online]. Wywiad A. Wojtaszek z M. Jergoviciem. Dostępne w Internecie: http://europejskipoetawolnosci.pl/article/miljenko-jergovic-o-dorcie-jagic-chorwackiej-poezji-i-dzisiejszych-balkanach/ [dostęp: 25.02.2020].

Pogačar M., 2012: Od boga i opet natrag. „Novosti”, br. 630. Dostępne w Internecie: http://arhiva.portalnovosti.com/2012/01/od-boga-i-opet-natrag/[dostęp: 5.03.2020].

Szajnert D., 2015: Apokryficzne geo(bio)grafie bohaterów literackich. W: E. Konończuk, E. Sidoruk, red.: Przestrzenie geo(bio)graficzne w literaturze. Białystok, Uniwersytet w Białymstoku.

Tokarz B., 1998: Wzorzec, podobieństwo, przypominanie. Katowice, Wydawnictwo Śląsk.

Vuković T., 2001: U pjesništvu više od njega samog. „Quorum”, nr 5 / 6, s. 263—289.

Wierzbicka M., 2014: Posłowie. W: D. Jagić: Kanapa na rynku / Kauč na trgu. Gdańsk, Wydawnictwo Słowo / Obraz Terytoria, Instytut Kultury Miejskiej.

Wojtaszek A., 2016: Od wojennej traumy do ucieczki w rzeczywistość. O recepcji twórczości Dorty Jagić w kontekście najnowszej poezji chorwackiej. „Studia i Szkice Slawistyczne”, t. 13, s. 195—202.

Pobierz

Opublikowane : 2020-12-31


Majdzik PapićK. (2020). Poezja w podroży i translatorskie synopsis. Komentarz do Bibliografii przekładów literatury chorwackiej w Polsce w 2018 roku. Przekłady Literatur Słowiańskich, 10(2), 63-77. https://doi.org/10.31261/PLS.2020.10.02.03

Katarzyna Majdzik Papić 
Uniwersytet Śląski w Katowicach  Polska
https://orcid.org/0000-0002-0532-4587
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właścicielami praw autorskich do nadesłanego tekstu są Autor i Wydawnictwo. Czytelnik otrzymuje prawo do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

  1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY 4.0.

  1. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

  1. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

  1. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).