„A chłopaki w brecht” — komentarz do Bibliografii przekładów literatury polskiej w Czechach w 2018 roku

Joanna Derdowska
https://orcid.org/0000-0002-3665-5901

Abstrakt

The bibliography of Polish literature translated into Czech in 2018 is characterized by a tendency to publish popular and commercially attractive titles: genre fiction and literature for children. The author is concerned with sample passages from Ziemowit Szczerek’s translations of prose published in the A2 literary magazine and discusses possible consequences for the target language of the euphemisation of slang and vulgarisms in the translation of gonzo journalism texts.


Słowa kluczowe

Polish literature in translation; translation criticism; gonzo; slang; euphemisation

Adamczewska I., 2014: Wariacje na temat pewnego paktu. O dziennikarstwie gonzo. „Czytanie Literatury. Łódzkie Studia Literaturoznawcze”, nr 3 (1), s. 187—204.

Fast P., red., 2007: Studia o przekładzie. Tabu w przekładzie. Katowice, Wydawnictwo Śląsk—Częstochowa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej.

Frukacz K., 2015: Amerykańskie Nowe Dziennikarstwo po polsku? Transfer poetyk, problemy adaptacyjne. „Biblioteka Postscriptum Polonistycznego”, nr 5, s. 49—61.

Garcarz M., 2006: Wulgaryzmy a przekład, czyli życie wulgaryzmów od oryginału do przekładu. „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica Rossica”, nr 2, s. 159—173.

Hądzlik-Białek M., 2018: Metody przekładu wulgaryzmów w tłumaczeniu filmowym w kontekście przemian w komunikacji językowej. „Półrocznik Językoznawczy Tertium. Tertium Linguistic Journal”, nr 3 (1). Dostępne w Internecie: www.journal.tertium.edu.pl/index.php/JaK/article/view/65/116 [dostęp: 28.08.2019].

Maliszewski J., 2007: Wulgaryzmy — tabu w pracy tłumacza. W: P. Fast, red.: Studia o przekładzie. Tabu w przekładzie. Katowice, Wydawnictwo Śląsk—Częstochowa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej, s. 41—60.

Osadnik W.M., 2007: Przeklinanie na ekranie, czyli o tłumaczeniu wulgaryzmów w napisach filmowych. W: P. Fast, red.: Studia o przekładzie. Tabu w przekładzie. Katowice, Wydawnictwo Śląsk—Częstochowa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej, s. 61—73.

Pieńkowska M., 2009: Poprawne tłumaczenia z błędami. O tłumaczeniu błędów językowych użytych jako zabieg literacki. „Rocznik Przekładoznawczy. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu”, nr 5, s. 165—174.

Pycia P., 2012: Przekraczając granice. Problem przekładu wulgaryzmów i przekleństw. „Przekłady Literatur Słowiańskich”, t. 3, cz. 1, s. 135—148.

Szczerek Z., 2017: Přijde Mordor a sežere nás aneb tajná historie Slovanů. M. Lebduška, přel. Brno, Větrné mlýny.

Szczerek Z., 2018a: Ukoncete prosim vystup a nastup, śmiejące się bestie. Dostępne w Internecie: http://www.ha.art.pl/felietony/2795-ziemowit-szczerek-ukoncete-prosim-vystup-a-nastup-smiejace-sie-bestie.html [dostęp: 26.08.2019].

Szczerek Z., 2018b: Ukončete prosím výstup a nástup, smějící se bestie. M. Lebduška, přel. „Letní literární příloha A2”, č. 14. Dostępne w Internecie: https://www.advojka.cz/archiv/2018/14/ukoncete-prosim-vystup-a-nastup-smejici-se-bestie [dostęp: 26.08.2019].

Thompson H.S., 2013: Upadek i demoralizacja na Derby Kentucky. Z. Szczerek, tłum. „Ha!Art”, nr 41 / 1.

Pobierz

Opublikowane : 2020-12-31


DerdowskaJ. (2020). „A chłopaki w brecht” — komentarz do Bibliografii przekładów literatury polskiej w Czechach w 2018 roku. Przekłady Literatur Słowiańskich, 10(2), 121-131. https://doi.org/10.31261/PLS.2020.10.02.05

Joanna Derdowska 
Uniwersytet Śląski w Katowicach  Polska
https://orcid.org/0000-0002-3665-5901
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).